Wersja Archiwalna

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

Siedziba:

Adres: ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów,
Telefon:17 86 28 107
WWW: www.dommieszko.pl
e-mail: dd.sekretariat@poczta.onet.pl
godz. pracy: 7:30 – 15:30


Dyrektor:
Imię i nazwisko: Urszula Polanowska
Siedziba: ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów
Telefon: 17 85 81 278, 17 86 28 107 w. 22
E-Mail: dd.sekretariat@poczta.onet.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30

Inspektor ochrony danych/ Urząd Miasta Rzeszowa:
Imię i nazwisko: Maciej Golarz
e-mail: iod2@erzeszow.pl

Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Kompetencje dyrektora:           

1) kierowanie i organizacja pracy Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo wychowawczych oraz zapewnienie warunków niezbędnych do ich funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań,

2) zarządzanie majątkiem powierzonym Centrum i obsługiwanym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,

3) dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

4) realizacja zadań Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo - wychowawczych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń Prezydenta Miasta Rzeszowa,

5) nadzór nad prowadzoną w Centrum i obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych gospodarką finansową,

6) wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Centrum i obsługiwanych  placówek opiekuńczo-wychowawczych,

7) gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

8) organizowanie kontroli zarządczej w Centrum i w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych,

9) dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników Centrum.


Przedmiot działalności Centrum Administracyjnego:

Centrum zapewnia obsługę ekonomiczno - administracyjną oraz organizacyjną następującym  jednostkom:

1) Dom dla Dzieci „MIESZKO” w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/2A,

2) Dom dla Dzieci „DOBRAWA” w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1,

3) Dom dla Dzieci "BOLESŁAW" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/2B,

4) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Nizinna 30/1.

 

Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) prowadzenie gospodarki finansowej Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o roczny plan finansowy Centrum,

2) prowadzenie rachunkowości Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo- wychowawczych,

3) sporządzanie sprawozdań finansowych z Centrum i z obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

4) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Centrum i w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

5) organizowanie pracy Centrum i obsługiwanym  placówkom opiekuńczo -wychowawczym,

6) realizacja polityki kadrowej Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym przeprowadzenie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,

7) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

8) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów oraz innych aktów dotyczących działalności Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo – wychowawczych,

9) przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych dla Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

10) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem majątku Centrum i  obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

11) prowadzenie wszystkich spraw związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w obsługiwanych placówkach, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Przedmiot działalności Domu dla Dzieci „MIESZKO”:

Dom dla Dzieci „MIESZKO” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, typu socjalizacynjno-interwencyjnego, łączącą działania socjalizacyjne, interwencyjne i usamodzielniające skierowane na dziecko i jego rodzinę. Jest placówką całodobową, zapewnia opiekę wychowankom przez cały rok kalendarzowy i przez wszystkie dni tygodnia. Czas pracy placówki dostosowany jest do jej zadań i potrzeb wychowanków. Placówka przeznaczona jest dla maksymalnie 30-stu wychowanków, w tym dla 27 wychowanków na miejsca socjalizacyjne i dla 3 wychowanków przyjętych w trybie interwencyjnym.

Przedmiot działalności Domu dla Dzieci „DOBRAWA”:

Dom dla Dzieci „DOBRAWA” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjallizacyjnego, łączącą działania socjalizacyjne i usamodzielniające skierowane na dziecko i jego rodzinę. Dom dla Dzieci "Dobrawa" jest placówką całodobową, zapewnia opiekę wychowankom przez cały rok kalendarzowy i przez wszystkie dni tygodnia. Czas pracy placówki dostosowany jest do jej zadań i potrzeb wychowanków. Placówka przeznaczona jest dla maksymalnie 14-stu wychowanków.

 

Przedmiot działalności Domu dla Dzieci "BOLESŁAW":

Dom dla Dzieci "BOLESŁAW" jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego, łączącą działania socjalizacyjne i usamodzielniające skierowane na dziecko i jego rodzinę. Dom dla Dzieci "BOLESŁAW" jest placówką całodobową, zapewnia opiekę wychowawnkom przez cały rok kalendarzowy i przez wszystkie dni tygodnia. Czas pracy placówki dostosowany jest do jej zadań i potrzeb wychowanków. Placówka przeznaczona jest dla maksymalnie 14-stu  wychowanków.

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

W sprawie skarg i wniosków dyrektor Centrum Administracyjnego przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 1200 – 1500.

Informacja publiczna udostępniana jest:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,
- na wniosek – druk wniosku do pobrania poniżej.
 

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia się na pisemny wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Adres skrytki ESP: /CentrumAdministracyjne/Skrytka

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki:

Uchwała Nr LXIV/1183/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 3 grudnia 2013 r., Uchwała Nr LXXXII/1519/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 listopada 2014 r.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa - poniżej.

Organizacja:

Regulamin Organizacyjny Centrum Administracyjnego, Domu dla Dzieci „MIESZKO”, Domu dla Dzieci „DOBRAWA” - poniżej.

Majątek, budżet:

Majątek brutto
(rzeczowy i obrotowy)
- stan na dzień 31 grudnia

Wartość majątku ogółem

2016 4.180.201,06
                        2017                         4.174.767,09
2018 4.207.027,01

 

 

Plan finansowy/rok

Plik do pobrania

2016 plan finansowy
2017 plan finansowy
2018 plan finansowy
2019 plan finansowy

 

 

 Bilans/rok            

Plik do pobrania

2015 bilans
              2016               bilans
2017 bilans
2018 bilans, rach. zysków i strat, zest. zmian w funduszu, inf. dodatkowa

 

Wysokość opłat:

W roku 2019 średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu dla Dzieci "MIESZKO",Domu dla Dzieci "DOBRAWA", Domu dla Dzieci "BOLESŁAW" wynosi: 6.365,00 zł.  

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP:

  1. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, i inne).

  2. Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.

  3. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).

  4. W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie niepodlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa:

W placówkach prowadzi się:

- rejestry finansowo – księgowe,
- rejestr pracowników,
- ewidencję wychowanków,
- rejestr meldunkowy,
- rejestr zarządzeń,
- rejestr kontroli,
- rejestr inwentarzowy.


Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępnia się za zgodą dyrektora na wniosek stronom i uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób. Udostępnianie informacji i dokumentów zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach odbywa się z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Przebieg i efekty kontroli:

Data kontroli

Nazwa instytucji kontrolującej

Jednostka kontrolowana

Przedmiot kontroli

Wyniki kontroli

22.05.2014

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Rzeszowie

Dom dla Dzieci „DOBRAWA”

Kontrola sanitarna

Brak zaleceń

23.05.2014

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Rzeszowie

Dom dla Dzieci „MIESZKO”

Kontrola sanitarna

Brak zaleceń

23.05.2014

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Rzeszowie

Centrum Administracyjne

Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością w bloku żywienia

Brak zaleceń

22.08.2014

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie Wydział Polityki Społecznej

Dom dla Dzieci „MIESZKO”

Kontrola standardów opieki i wychowania

Zalecenia
w zakresie prowadzenia Indywidualnych Planów Pracy
z Dzieckiem

25.08.2014

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie Wydział Polityki Społecznej

Dom dla Dzieci „DOBRAWA”

Kontrola standardów opieki i wychowania

Zalecenia
w zakresie prowadzenia Indywidualnych Planów Pracy
z Dzieckiem

4.09.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

Dom dla Dzieci „MIESZKO”

Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówki

Brak zaleceń

18.09.2014

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie Wydział Polityki Społecznej

Dom dla Dzieci „MIESZKO”

Zbadanie informacji przekazanej przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Brak zaleceń

6.10.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie

Dom dla Dzieci „MIESZKO”
Dom dla Dzieci „DOBRAWA”

Kontrola szczepień ochronnych

Brak zaleceń

 

9.10.2014

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Rzeszowie

Centrum Administracyjne, Dom dla Dzieci „MIESZKO”, Dom dla Dzieci „DOBRAWA”

Kontrola okresowa

Brak zaleceń

 

 

 

22.12.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rzeszowie

Dom dla Dzieci "MIESZKO" Kontrola dot. funkcjonowania placówki

Brak zaleceń

 

13.01.2015 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Polityki Społecznej
Dom dla Dzieci "MIESZKO" Kontrola związana ze zmianą decyzji Wojewody

Brak zaleceń

 

16.01.2015

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Polityki Społecznej

Dom dla Dzieci "MIESZKO" Kontrola dot. rozpatrzenia skargi Brak zaleceń
5.02.-3.04.2015 Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Kontroli Centrum Administracyjne Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki, gospodarka finansowa

Brak zaleceń

 

20.05.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rzeszowie

Centrum Administracyjne Doraźna kontrola kasy

Brak zaleceń

 

27.05.2015 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Rzeszowie
Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Ocena stanu sanitarnego Brak zaleceń
29.05.2015
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością Brak zaleceń
3.8.2015 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Centrum Administracyjne
Kontrola sprawdzająca dotycząca bloku żywienia Brak zaleceń
20.10.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie
Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Kontrola dotycząca szczepień ochronnych Brak zaleceń
22.12.2015 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Kontrola utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego Brak zaleceń
17.05.2016, 20.05.2016 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością protokół
25.05.2016 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Rzeszowie
Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Ocena stanu sanitarnego protokół
17.08.2016 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Kontrola w związku z przeciwdziałaniem RASFF protokół
2.09.2016
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Dom dla Dzieci "MIESZKO" Kontrola interwencyjna protokół
3.10.2016
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Pobór próbek wody protokół
6.10.2016 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Kontrola dot. stanu uodpornienia protokół
3.03.2017 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Pobór próbek wody protokół
28.04.2017 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Kontrola dot. stanu uodpornienia protokół
19.05.2017 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Ocena stanu sanitarnego protokół
30.05.2017 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Kompleksowa kontrola sanitarna bloku żywienia protokół
12-13.12.2017
Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej
Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Kontrola problemowa protokół
11.05.2018

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Rzeszowie

Dom dla Dzieci "MIESZKO", Dom dla Dzieci "DOBRAWA" Ocena stanu sanitarnego protokół

 

Opracowała: Monika Dobrowolska – st. specjalista ds. administracyjnych

Zatwierdziła: Urszula Polanowska - dyrektor

Osoba publikująca: Monika Dobrowolska – st. specjalista ds. administracyjnych

Osoba wytwarzająca: Urszula Polanowska - dyrektor

 

Opublikował(a): 10.12.2019 13:07, Monika Dobrowolska
Wytworzył(a): 29.09.2008 09:16, Urszula Polanowska
Drukuj Poleć znajomym