Wersja Archiwalna

Uchwała Nr LIV/47/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2006 r.

Uchwała Nr LIV/47/2006
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 lutego 2006 r.

 

w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22a  ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)


RADA MIASTA RZESZOWA uchwala, co następuje:


§ 1

 

W związku z realizacją przez gminę Miasto Rzeszów polityki prorodzinnej, ustanawia się jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

 

§ 2

 

1. Na każde żywo urodzone dziecko matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga ze środków budżetu Miasta Rzeszowa.
2. Zapomoga przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 550 zł ustalonej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
3. Zapomoga przysługuje osobie na stałe zameldowanej i zamieszkałej na terenie Miasta Rzeszowa co najmniej jeden rok przed złożeniem wniosku, w wysokości 1500 zł.
4. Wniosek o wypłatę zapomogi osoba uprawniona winna złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
5. Przyznanie lub odmowa przyznania zapomogi następuje w formie decyzji administracyjnej, w oparciu o udokumentowany wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego oraz na podstawie aktu urodzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr XXXV/5/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2005 r.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

Waldemar Szumny


 

Opublikował(a): 29.09.2008 12:38, Dyr.
Wytworzył(a): 29.09.2008 12:16, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym