Wersja Archiwalna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Adres: ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
Telefon: (0 17) 85 35 231, 85 09 600
Fax: (0 17) 85 35 483
Strona WWW: http://www.mpwik.rzeszow.pl
E-Mail: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Godziny pracy: Pon. - pt. - od 7.00 do 15.00, wt. - 7.00 - 17.00. Kasa przedsiębiorstwa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 7:00-17:00.
Kapitał zakładowy - 166 316 000,00 zł (stan na dzień 15.04.2009 r.)

Prezes

Imię i nazwisko: Adam Tunia
Siedziba: ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
Telefon: 85 09 660
E-Mail: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Kompetencje: Prezes Zarządu
Godziny pracy: 7.00 – 15.00. Prezes przedsiębiorstwa przyjmuje w środy w godz. 8.00 - 15.00

Struktura

Regulamin organizacyjny

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania spółki

- Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7.06.2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr. 72, poz. 747) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

- Akt Założycielski Spółki z o.o. sporządzony w dniu 06.12.2004 r. w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 9, notariusz Alicja Mąkosz (Rep. A nr 8694/2003)

- Uchwała Rady Miasta nr XI/119/2003 z dnia 17 lipca 2003 r.

- KRS nr 0000185541

Statut

Zadania

Działalność podstawowa:

1. Ujmowanie, uzdatnianie, przesyłanie i rozprowadzanie wody dla odbiorców podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej.
2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych i przemysłowych z terenu miasta oraz oczyszczanie ścieków doprowadzanych kolektorami do miejskiej oczyszczalni ścieków.
3. Przyjmowanie i unieszkodliwianie ścieków z szamb, osadów ściekowych i odcieków.

Działalność pomocnicza:

1. Wydawanie ogólnych i technicznych warunków projektowania sieci i podłączeń wod.-kan., branżowych uzgodnień, prowadzenie odbiorów technicznych.
2. Świadczenie usług w zakresie:
- Projektowania, budowy sieci i podłączeń wod.-kan. oraz inwentaryzacji geodezyjnej,
- Badań laboratoryjnych wody i ścieków,
- Napraw wodomierzy (łącznie z uzyskaniem ich legalizacji),
- Prac konserwacyjno - remontowych, usług transportowo - sprzętowych i innych w ramach posiadanych rezerw i możliwości przerobowych.
3. Prowadzenie działalności inwestycyjno - remontowej w oparciu o zatwierdzone plany.
4. Świadczenie usług na rzecz miasta w zakresie wynikającym z charakteru i funkcji przedsiębiorstwa.

Tryb działania, prowadzone sprawy

Tryb działania

Aktualizacja Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2006-08

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2009 – 2011

Wysokość opłat

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku zatwierdzona Uchwałą Nr XX/328/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27.11.2007 r. 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku zatwierdzona Uchwałą Nr XLIV/727/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2.12.2008 r.

Uchwała Nr IX/153/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27.11.2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Bilans

- za 2003 rok
- za 2004 rok
- za 2006 rok
- za 2007 rok

Struktura własności - 100% udziałów posiada Gmina Miasto Rzeszów.

Rejestry, ewidencje, archiwa - Nie dotyczy

Informacje nieudostępnione - Nie dotyczy

Data opracowania

23.03.2004 r., 29.09.2004 r., 21.07.2005 r., 27.02.2008 r., 16.07.2008 r., 8.12.2008 r., 13.05.2009 R.

Opracowała

Danuta Kaczmarska - MPWiK

Zatwierdził

Adam Tunia - prezes

Opublikował(a): 13.05.2015 14:00, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 30.09.2008 10:40, Adam Tunia
Drukuj Poleć znajomym