Wersja Archiwalna

2010 r.

Uwaga! W razie wystąpienia problemów z otwarcie załaczników w formacie .pdf, pliki te można otwierać w darmowych przeglądarkach FoxitReader oraz Adobe Reader 7.0 ).Informacja z wykonania budżetu za 2010 r.

Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na 2010 rok Nr LXVII/1127/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2010 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawiongo przez Miasto Rzeszów w projekcie budżetu na 2010 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości prognozy długu dołaczonej do projektu budżetu Miasta Rzeszowa na 2010 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2010 r.:

  CZĘŚĆ I 
  Uchwała bud żetowa na 2010 r. pobierz
  Tabela Nr 1 – Dochody Budżetu Miasta według działów klasyfikacji budżetowej i zródeł pobierz
  Tabela Nr 1.1 – Dochody na finansowanie zadań gminnych pobierz
  Tabela Nr 1.2 – Dochody na finansowanie zadań powiatowych pobierz
  Tabela Nr 2 – Przychody pobierz
  Tabela Nr 3 – Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa pobierz
  Tabela Nr 3.1 – Wydatki na zadania gminne pobierz
  Tabela Nr 3.2 – Wydatki na zadania powiatowe pobierz
  Tabela Nr 4 – Plan zadań remontowych pobierz
  Tabela Nr 5 – Wydatki majątkowe pobierz
  Tabela Nr 6 – Wydatki majatkowe wieloletnie pobierz
  Tabela Nr 7 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych pobierz
  Tabela Nr 8 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej pobierz
  Tabela Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pobierz
  Tabela Nr 10 – Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pobierz
  Tabela Nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pobierz
  Tabela Nr 12 – Plan zadań z zakresu administracji rządowej pobierz
  Tabela Nr 13 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pobierz
  Tabela Nr 14 – Rozchody pobierz
  Tabela Nr 15 – Budżet Miasta Rzeszowa na 2010 r. zbiorczo pobierz
  Tabela Nr 16 – Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych pobierz
  Tabela Nr 17 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. pobierz
  Tabela Nr 18 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 r. pobierz
  Tabela Nr 19 – Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. pobierz
  Załącznik Nr 1 – Wydatki na pomoc finansowa dla innych jednostek samorzadu terytorialnego pobierz
  Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych pobierz
  Załącznik Nr 3 – Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych pobierz
  Załącznik Nr 4 – Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury pobierz
  Załącznik Nr 5 – Dotacje celowe dla zakładów budżetowych i instytucji kultury pobierz
  Załącznik Nr 6 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych pobierz
  Załącznik Nr 7 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych pobierz
  CZĘŚĆ II 
  Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2010 r. pobierz
  Dochody budżetu Miasta Rzeszowa pobierz
  Przychody pobierz
  Diagramy dochodów pobierz
  Wydatki budżetowe pobierz
  Wydatki na zadania własne Miasta pobierz
  Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami pobierz
  Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pobierz
  Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pobierz
  Wydatki jednostek oświatowych – Zestawienie Nr 1 pobierz
  Wydatki pozostałych jednostek – Zestawienie Nr 2 pobierz
  Diagramy wydatków pobierz
  Rozchody pobierz
  Fundusze celowe pobierz
  CZĘŚĆ III 
  Informacja o stanie długu pobierz

 

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. 

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2010 r. pobierz
  Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł I półroczu 2010 r. pobierz
  • dochody na finansowanie zadań gminnych pobierz
  • dochody na finansowanie zadań powiatowych pobierz
  Wykonanie przychodów pobierz
  Charakterystyka dochodów pobierz
  Charakterystyka przychodów pobierz
  Wykonanie dochodów (załączniki graficzne) pobierz
  Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 r. pobierz
  • wydatki na finansowanie zadań gminnych pobierz
  • wydatki na finansowanie zadań powiatowych pobierz

 

Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2010 r. pobierz
  Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2010 r. pobierz
  Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w I półroczu 2010 r. pobierz
  Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi pobierz
  Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pobierz
  Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010 r. pobierz
  Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pobierz
  Wykonanie rozchodów pobierz
  Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2010 r. – zbiorczo pobierz
  Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych pobierz
  Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych pobierz
  Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych pobierz
  Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego pobierz
  Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty pobierz
  Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych pobierz
 

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

pobierz
  Dotacje celowe dla zakładów budżetowych i instytucji kultury pobierz
  Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych pobierz
  Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych pobierz
  Charakterystyka wydatków pobierz
  • Wydatki na realizację zadań własnych pobierz
  • Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami pobierz
  • Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pobierz
  • Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego pobierz
  Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych pobierz
  Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek pobierz
  Wykonanie wydatków (załączniki graficzne) pobierz
  Charakterystyka rozchodów pobierz
 

Zadłużenie Miasta

pobierz

 

Opublikował(a): 04.04.2011 14:19, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 18.11.2009 15:16, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym