Wersja Archiwalna

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Siedziba

Adres: Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 87 54 770
Fax: 17 87 54 767
E-Mail: kst@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

p. o. Dyrektora Wydziału

Imię i nazwisko: Aneta Radaczyńska
Siedziba: Rynek 11, Rzeszów
Telefon: 17 87 54 770
E-Mail: aradaczynska@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Struktura organizacyjna

Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki kieruje dyrektor Wydziału przy pomocy kierowników referatów.
W Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki tworzy się Referat Kultury oraz Referat Sportu i Turystyki pracą których kierują kierownicy tych referatów.

Zadania

Do zadań Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w szczególności:
- w zakresie kultury;
1) Planowanie dotacji z budżetu miasta dla miejskich instytucji kultury.

2) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu miasta przyznanych na rzecz miejskich instytucji kultury.

3) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych w zakresie kultury i sztuki.

4) Prowadzenie działań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.

5) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem miejskich instytucji kultury.

6) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji miejskich instytucji kultury, w tym opracowywanie projektów statutów miejskich instytucji kultury.

7) Opiniowanie regulaminów organizacji miejskich instytucji kultury.

8) Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury.

9) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na organizację masowych imprez kulturalno rozrywkowych.

10) Organizowanie oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych na terenie miasta.

11) Organizowanie uroczystych rocznic i obchodów świąt narodowych.

12) Współpraca z organami samorządu wojewódzkiego, administracji państwowej i innymi podmiotami w zakresie realizacji porozumień o prowadzeniu wspólnych instytucji oraz organizacji wspólnych imprez, rocznic i obchodów świąt narodowych.

13) Współpraca ze środowiskiem twórczym, organizacjiami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz szkolnictwem artystycznym w zakresie mecenatu miasta nad artystami i realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki.

14) Realizacja polityki kulturalnej miasta w dziedzinie inicjatyw artystycznych i kulturalnych.

15) Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych i rozrywkowych oraz prowadzenie ich rejestru.

16) Współpraca z rzeszowskim środowiskiem twórczym w zakresie prezentacji dorobku artystycznego w kraju i za granicą.

- w zakresie sportu i turystyki;

17) Planowanie dotacji z budżetu miasta dla miejskich placówek kultury fizycznej oraz dla miejskich związków i klubów sportowych.

18) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych w zakresie sportu i turystyki.

19) Prowadzenie spraw związanych z organizacją masowych imprez sportowych.

20) Nadzór nad imprezami sportowo-rekreacyjnymi odbywającymi się w mieście.

21) Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.

22) Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i uczniowskich klubów sportowych oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.

23) Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, współudział w organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta.

24) Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.

25) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem miejskich instytucji kultury fizycznej.

26) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji miejskich instytucji kultury fizycznej, w tym opracowywanie projektów statutów miejskich instytucji kultury fizycznej.

27) Opiniowanie regulaminów organizacyjnych miejskich instytucji kultury fizycznej.

28) Prowadzenie kierunkowych działań miasta w zakresie sportu i turystyki we współpracy ze stowarzyszeniami i klubami.

29) Wykonanie uchwał Rady Miasta w sprawie przyznania stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe.

30) Realizacja projektów sportowych oraz udział w programach sportowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

31) Przygotowywanie projektów opinii dot. wniosków na animatora sportu dzieci i młodzieży.

- w zakresie zapewnienia funkcjonowania stadionu miejskiego przy ul. Hetmańskiej 69;

32) Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem stadionem miejskim, oraz gospodarowaniem jego infrastrukturą, a w szczególności z:

a) zapewnieniem technicznego utrzymania stadionu,

b) udostępnianiem infrastruktury stadionu zainteresowanym podmiotom,

c) organizowaniem imprez masowych na stadionie.

33) Prowadzenie strony internetowej stadionu.

34) Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz wszechstronnego wykorzystania stadionu.

35) Monitorowanie i prowadzenie statystyk dotyczących ilości uczestników imprez organizowanych na stadionie.

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki przy wykonywaniu zadań współdziała z: Biurem Wystaw Artystycznych, Galerią Fotografii Miasta Rzeszowa, Muzeum Dobranocek, Rzeszowskim Domem Kultury oraz Estradą Rzeszowska, a także Teatrem „Maska"
i Rzeszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną".

Tryb działania

Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Prowadzone sprawy

1. Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe – rodzaj dokumentów niezbędnych do wydania decyzji określa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. z późń. zm.

2. Wpisywanie do ewidencji Ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych.

3. Udzielanie dotacji celowych dla organizacji, stowarzyszeń i klubów z zakresu kultury i sportu.

Wysokość opłat

Wydanie zezwolenia na imprezę masową - 82 zł.

Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej - 10 zł.

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej - 17 zł.

Rejestry

Wydział prowadzi następujące rejestry:
- Rejestr Instytucji Kulturalnych - prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. 
- Rejestr Imprez Kulturalnych
- Ewidencje Stowarzyszeń Kultury Fizycznej - prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. - kluby i stowarzyszenia rejestrowane są w oparciu o ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Ewidencje

Wydział prowadzi ewidencję statutów jednostek współdziałających z Miastem oraz wszystkich organizacji, związków, stowarzyszeń i klubów, które otrzymują dotację celową.

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania

5 sierpnia 2013 r.

Opracowała

Justyna Sokołowska, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki

Zatwierdziła

Justyna Sokołowska, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki
 

Opublikował(a): 01.03.2018 10:30, Piotr Wojtowicz
Wytworzył(a): 03.12.2009 12:52, Katarzyna Pawlak
Drukuj Poleć znajomym