Wersja Archiwalna

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Siedziba

Adres: Rynek 11, Rzeszów
Telefon: 017 87 54 766
Fax: 017 87 54 767
E-Mail: msolarski@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Katarzyna Olesiak
Siedziba: Rynek 11, Rzeszów
Telefon: 017 87 54 768
E-Mail: kolesiak@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Struktura organizacyjna

Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki kieruje dyrektor Wydziału przy pomocy kierownika referatu.
W Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki tworzy się Referat Dotacji i Nadzoru pracą którego kieruje kierownik referatu.

Zadania

Do zadań Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w szczególności:
- w zakresie kultury;
1) planowanie dotacji z budżetu miasta dla miejskich instytucji kultury;
2) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania celowych w zakresie kultury i sztuki;
3) podejmowanie działań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury;
4) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem miejskich instytucji kultury;
5) prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury;
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na organizację imprez kulturalno-artystycznych,
7) organizowanie oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych na terenie miasta,
8) organizowanie uroczystych rocznic i obchodów świat narodowych;
9) tworzenie, przekształcanie i likwidacja miejskich instytucji kultury;
- w zakresie sportu i turystyki:
10) planowanie dotacji z budżetu miasta dla miejskich placówek kultury fizycznej oraz dla miejskich związków i klubów sportowych;
11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych w zakresie sportu i turystyki;
12) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych;
13) nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań;
14) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, współudział w organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta;
15) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań;
16) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem miejskich instytucji kultury fizycznej;
17) tworzenie, przekształcanie i likwidacja miejskich instytucji kultury fizycznej.

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki przy wykonywaniu zadań współdziała z: Biurem Wystaw Artystycznych, Galerią Fotografii Miasta Rzeszowa, Muzeum Dobranocek, Osiedlowym Domem Kultury „Pobitno", Osiedlowym Domem Kultury „Staroniwa" i Osiedlowym Domem Kultury „Słocina" oraz Estradą Rzeszowska, a także Teatrem „Maska" oraz Rzeszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a także Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną".

Tryb działania

Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Prowadzone sprawy

1. Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe – rodzaj dokumentów niezbędnych do wydania decyzji określa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.

2. Wpisywanie do ewidencji Ewidencji  Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.

3. Udzielanie dotacji celowych dla organizacji, związków, stowarzyszeń i klubów zakresu kultury i sportu. Formularz wniosku o dofinansowanie. Wypełniony wniosek należy składać w wydziale, w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który składany jest wniosek.

4. Wpisywanie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wysokość opłat

Wydanie zezwolenia na imprezę masową - 82 zł.

Rejestry

Wydział prowadzi następujące rejestry:
- Rejestr Instytucji Kulturalnych - prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r.
- Rejestr Imprez Kulturalnych
- Ewidencje Stowarzyszeń Kultury Fizycznej - prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. - kluby i stowarzyszenia rejestrowane są w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. oraz prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Ewidencje

Wydział prowadzi ewidencję statutów jednostek współdziałających z Miastem oraz wszystkich organizacji, związków, stowarzyszeń i klubów, które otrzymują dotację celową.

Archiwa

Zgodnie z Rozdziałem X § 34.1 instrukcji kancelaryjnej akta spraw przechowywane są w wydziale przez rok kalendarzowy.

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania

19 kwiecień 2010 r.

Opracowała

Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki

Zatwierdziła

Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki
 

Opublikował(a): 01.03.2018 10:30, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 03.12.2009 12:52, Katarzyna Pawlak
Drukuj Poleć znajomym