Wersja Archiwalna

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów

Siedziba
Adres: 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 5
Telefon: (0-17) 862-48-46
Fax: (0-17) 852-71-39
Strona WWW: http://www.matip.ires.pl
E-Mail: matip@erzeszow.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Dyrektor
Imię i nazwisko: Wiesław Jurek
Siedziba: 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 5
Telefon: (0-17) 862-48-46
E-Mail: matip@erzeszow.pl

Kompetencje:
1. Podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów, zwanej dalej jednostką w tym:
- zaciąganie – w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym jednostki - zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, - zawierania – na czas nieoznaczony - umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów – obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem nie przekraczającym jednego miesiąca – przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa
- zawierania umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie dotyczących zatrudniania w jednostce bezrobotnych w ramach prac nterwencyjnych, po uprzednim uzgodnieniu celowości i wielkości tego zatrudnienia z Prezydentem Miasta Rzeszowa
2. Występowanie, w imieniu gminy Rzeszów w:
- postępowaniu administracyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie – w charakterze zainteresowanego,
- postępowaniu administracyjnym jako inwestor-organizator procesu budowlanego w rozumieniu ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w sprawach dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych istniejących targowisk i parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
3. Zastępowanie gminy Rzeszów w procesie cywilnym w sprawach, w których dochodzone roszczenie związane jest z działalnością jednostki, w tym z działalnością podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z pełnomocnictwa.
4. Udzielania prawa dalszego pełnomocnictwa do prowadzenia poszczególnych spraw w postępowaniach, o których mowa w pkt. 2 i 3 pełnomocnictwa.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Więcej informacji oraz druki wniosków znajduja się na stronie Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów.

Opublikował(a): 19.01.2016 08:45, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 13.10.2008 09:15, Jerzy Tabin
Drukuj Poleć znajomym