Wersja Archiwalna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Siedziba

Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2
tel.: 17 748 43 50
fax.: 17 748 43 50
e-mail:
pinb@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek, środa - piątek: 7:30 - 15:30, wtorek: 8:00 - 16:00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dyrektor
Imię i nazwisko: Krystyna Janicka
Siedziba: 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2, pok. 3
tel.: 17 748 43 50, 17 748 43 51
e-mail:
pinb@erzeszow.pl

Przyjęcia stron przez pracowników - w godzinach pracy urzędu, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa - wtorek: 13.00 - 16.00


Kompetencje:

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą następujące zadania i kompetencje określone w art. 83 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z w/w przepisem do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.
Kompetencja ta obejmuje:
- przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. (art. 40 ust. 2)
- przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę. (art. 41 ust. 4)
- przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski. (art. 44 ust.1)
- prowadzenie działalności kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań: związanych z wybudowanymi lub będącymi w budowie obiektami budowlanymi, lub ich częściami, bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia, związanych z wykonywaniem robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia (tzw. samowoli budowlanych), związanych z wykonywaniem robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach, związanych z nieprawidłowościami w przebiegu procesów budowlanych. (art. 48, art. 49, art. 49a, art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51)
- prowadzenie kontroli budów, (robót budowlanych): planowych oraz w związku z interwencjami.
- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz wydawaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, prowadzenie obowiązkowych kontroli budów przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych. (art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1)
- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych. (art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2)
- prowadzenie kontroli prawidłowości utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych: planowych oraz w związku z interwencjami.
- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej związanej ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia. (art. 71a)
- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych. (art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78)
- wnioskowanie o przeprowadzanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. (art. 97 ust.1)
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu przymuszania zobowiązanych do wykonania nałożonych decyzjami organu nadzoru budowlanego obowiązków.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa powstał z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872). Inspektorat działa na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami oraz ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240)


Struktura organizacyjna


Regulamin organizacyjny


Statut


Zadania

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, przy pomocy której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, wykonuje zadania określone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa na obszarze Miasta Rzeszowa.

Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:
1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie miasta Rzeszowa,
2. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie miasta Rzeszowa,
3. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:
1. kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
2. sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
3. sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Współdziałanie organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności:
1. uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych,
2. przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.


Tryb działania

W celu załatwienia sprawy, uzyskania odpowiednich decyzji, zaświadczeń, należ złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Bardowskiego 2, pok. 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, wtorek od 8:00 do 16:00 lub przesłać drogą pocztową na adres:
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Rzeszowa,
ul. Bardowskiego 2
35-005 Rzeszów.

 

W sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Dla Miasta Rzeszowa lub poniżej można (formularze mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, natomiast nie mają charakteru dokumentu obowiązującego) pobrać formularze do załatwienia następujących sprawach:

-        zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych ,

-       oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),

-        oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski,

-        oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego ,

-        zawiadomienie o zmianie kierownika budowy / kierownika robót / inspektora nadzoru inwestorskiego / projektanta sprawującego nadzór autorski,

-        wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie /zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego - budynek,

-        wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie /zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego - budowla,

-        załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie /zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego ,

-        oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,

-        oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy,

-        potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza,

-        zgłoszenie wykonawcy o przystąpieniu do prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest,

-        zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli stanu technicznego.

 

- 

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

 

Skargę/wniosek można składać pisemnie, faksem,  pocztą ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia §8 ust 1 Rozporządzenia RM z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.z 2002 r., nr 5, poz. 46).

Stan przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

Wnioski, podania, skargi i zawiadomienia załatwiane są według kolejności wpływu zgodnie z terminami określonymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
Pisma interwencyjne stanowią podstawę do podejmowania z urzędu czynności kontrolnych. Czynności kontrolne prowadzone są w oparciu o art. 81 ust 4 ustaw Prawo budowlane: „Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego” oraz art. 81a: „Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:
1) do obiektu budowlanego;
2) na teren:
a) budowy,
b) zakładu pracy,
c) (uchylona).
2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.
3. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.
4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób.”
Są one załatwiane wg kolejności wpływu i możliwości kadrowych.
W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy dotyczące bezpieczenstwa dla życia ludzi i mienia, następnie wnioski, podania i skargi a w ostatniej kolejności pisma interwencyjne.

Kontrole

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
W okresie od 9 lipca do 27 września 2007 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego miała miejsce przeprowadzona przez kontrolerów z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Rzeszowie, kontrola w zakresie ”Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie budowy i użytkowania dużych obiektów budowlanych użyteczności publicznej oraz zespołów obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w latach 2005-2007 (I kwartał).” Na okoliczność kontroli został sporządzony protokół kontroli. Zostało również wystosowane wystąpienie pokontrolne.
W okresie od 3 do 14 marca 2008 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego miała miejsce przeprowadzona przez inspektorów z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego kontrola w zakresie „wdrażania nowych obowiązków związanych z kontrolami okresowymi budynków o pow. zabudowy powyżej 2000 m kw. oraz innych obiektów o pow. dachu powyżej 1000 m kw.”. Został sporządzony protokół z kontroli.

Informacje o kontrolach
1) 09.07.2007 r. - 28.09.2007 r. Kontrola Najwyżeszj Izby Kontroli Delegatura w Rzeszowie w zakresie sprawowania nadzoru budowlanego nad budową i użytkowaniem dużych obiektów budowlanych użyteczności publicznej oraz obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.
W wystąpieniu pokontrolnym z 25.10.2007 r. działalność Inspektoratu w w/w zakresie została oceniona pozytywnie.

2) 03.02.2008 r. - 14.03.2008 r. - kontrola problemowa przeprowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – wdrażanie nowych obowiązków związanych z kontrolami okresowymi budynków o pow. zabudowy > 2000 m kw. oraz innych obiektów o pow. dachu > 1000 m kw.
W protokole z kontroli z dnia 10.04.2008 r. Działanośc Inspektoratu w w/w zakresie została oceniona pozytywnie.

3) 07.07.2009 r. - 10.07.2009 r. - kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnego.
W protokole z kontroli z dnia 10.07.2009 r. Działalność Inspektoratu w w/w zakresie została oceniona pozytywnie.


Rejestry, ewidencje i archiwa

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo budowlane prowadzi:
1. Ewidencje: decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
2. Rejestry: skarg i wniosków, upomnień, informacji o zagrożeniu, upoważnień i pełnomocnictw.
3. Archiwa: dokumenty wszystkich spraw prowadzonych w Inspektoracie są przekazywane do archiwum. Archiwalne dokumenty są przechowywane w archiwum Urzędu Miasta Rzeszowa.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa jest powiatową jednostką organizacyjną, w której stosuje się instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu.


Sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych następuje zgodnie z przepisami ust z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami)

 

Udostęnienie informacji

Informacje publiczne bedące w posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa i nieudostepniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane po złożeniu wniosku lub zapytania ustnego w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zastosowaniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Majątek

Na majątek Inspektoratu składa się:

  • majątek trwały wynoszący 105.656,69 zł. na dzień 30.08.2012 r. (są to urządzenia techniczne, których wartość przekracza 3 500 zł., maszyny, środki transportu, budynek wraz z parkingiem i inne środki trwałe);
  • majątek obrotowy wynoszący 235.005,44 zł. na dzień 30.08.2012 r. (są to urządzenia techniczne, których wartość nie przekracza 3 500 zł., wyposażenie pokoi, programy, licencje itp.).

 

Dysponuje: 8 zestawami komputerowymi, 10 laptopami, wyposażeniem biurowym (meble) oraz 2 samochodami osobowym (FSO MATIZ i SKODA FABIA).

Budżet
-
na 2014 rok

Bilans
-
za 2013 rok

Przygotowali - Dawid Borowiec, Beata Cetnarowska, Sylwia Książek (nr tel. 17 74 84 356, E-mail: sylwia.ksiazek@erzeszow.pl)

Zatwierdziła - Krystyna Janicka - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

Opublikował(a): 20.03.2015 11:00, Sylwia Książek
Wytworzył(a): 13.10.2008 09:34, Krystyna Janicka
Drukuj Poleć znajomym