Wersja Archiwalna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

Siedziba

Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2
tel.: 17 748 43 50
fax.: 17 748 43 50
e-mail: 
pinb@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek, środa - piątek: 7: 30 - 15: 30, wtorek: 8:00 - 16:00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Kierownik jednostki
Imię i nazwisko: Krystyna Janicka
Siedziba: 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2, pok. 3
tel.: 17 748 43 50, 17 748 43 51
e-mail: 
pinb@erzeszow.pl

Przyjęcia stron przez pracowników - w godzinach pracy urzędu, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa - wtorek: 13.00 - 16.00

Misją jednostki jest w szczególności zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań klientów - bezstronne, uczciwe i terminowe załatwianie spraw oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji powierzonych Inspektoratowi i przez niego przetwarzanych.

Celem jednostki jest zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Zadania określone są w statucie i regulaminie organizacyjnym

Kompetencje:

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą następujące zadania i kompetencje określone w art. 83 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z w/w przepisem do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Kompetencja ta obejmuje:
- przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. (art. 40 ust. 2)

- przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę. (art. 41 ust.

- prowadzenie działalności kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań: związanych z wybudowanymi lub będącymi w budowie obiektami budowlanymi, lub ich częściami, bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia, związanych z wykonywaniem robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia (tzw. samowoli budowlanych), związanych z wykonywaniem robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach, związanych z nieprawidłowościami w przebiegu procesów budowlanych. (art. 48, art. 49, art. 49a, art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51)

- prowadzenie kontroli budów, (robót budowlanych): planowych oraz w związku z interwencjami.

- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz wydawaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, prowadzenie obowiązkowych kontroli budów przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych. (art. 54, art. 55, art. 57, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1)

- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych. (art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2)

- prowadzenie kontroli prawidłowości utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych: planowych oraz w związku z interwencjami.

- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej związanej ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia. (art. 71a)

- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych. (art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78)

- wnioskowanie o przeprowadzanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. (art. 97 ust.1)

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu przymuszania zobowiązanych do wykonania nałożonych decyzjami organu nadzoru budowlanego obowiązków.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa powstał z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 nr 133 poz. 872) . Inspektorat działa na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885)

Schemat struktury organizacyjnej


Regulamin organizacyjny


Statut


Zadania

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, przy pomocy, której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, wykonuje zadania określone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa na obszarze Miasta Rzeszowa.

Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:
1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie miasta Rzeszowa,
2. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie miasta Rzeszowa,
3. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:
1. kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
2. sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
3. sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Współdziałanie organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności:
1. uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych,
2. przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.

Tryb działania

W celu załatwienia sprawy, uzyskania odpowiednich decyzji, zaświadczeń, należ złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Bardowskiego 2, pok. 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, wtorek od 8:00 do 16:00 lub przesłać drogą pocztową na adres:

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Rzeszowa,
ul. Bardowskiego 2
35-005 Rzeszów.

W sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Dla Miasta Rzeszowa lub poniżej można pobrać formularze (formularze mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, natomiast nie mają charakteru dokumentu obowiązującego) do załatwienia następujących spraw:

zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),

oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego ,

wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie /zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego - budynek,

wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie /zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego - budowla,

załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie /zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego,

oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,

oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy,

potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza,

zgłoszenie wykonawcy o przystąpieniu do prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest,

zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli stanu technicznego (obiekt wielkopowierzchniowy).

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

Skargę/wniosek można składać pisemnie, faksem, pocztą ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia §8 ust 1 Rozporządzenia RM z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.z 2002 r., nr 5, poz. 46).

Stan przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

Wnioski, podania, skargi i zawiadomienia załatwiane są według kolejności wpływu zgodnie z terminami określonymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.267) oraz w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
Pisma interwencyjne stanowią podstawę do podejmowania z urzędu czynności kontrolnych. Czynności kontrolne prowadzone są w oparciu o art. 81 ust 4 ustaw Prawo budowlane: „Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego” oraz art. 81a: „Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:
1) do obiektu budowlanego;
2) na teren:
a) budowy,
b) zakładu pracy,
c) (uchylona).
2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.
3. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.
4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób.”
Są one załatwiane wg kolejności wpływu i możliwości kadrowych.
W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa dla życia ludzi i mienia, następnie wnioski, podania i skargi a w ostatniej kolejności pisma interwencyjne.

Kontrole

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
W okresie od 9 lipca do 27 września 2007 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego miała miejsce przeprowadzona przez kontrolerów z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Rzeszowie, kontrola w zakresie ”Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie budowy i użytkowania dużych obiektów budowlanych użyteczności publicznej oraz zespołów obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w latach 2005-2007 (I kwartał).” Na okoliczność kontroli został sporządzony protokół kontroli. Zostało również wystosowane wystąpienie pokontrolne. 
W okresie od 3 do 14 marca 2008 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego miała miejsce przeprowadzona przez inspektorów z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego kontrola w zakresie „wdrażania nowych obowiązków związanych z kontrolami okresowymi budynków o pow. zabudowy powyżej 2000 m kw. oraz innych obiektów o pow. dachu powyżej 1000 m kw.”. Został sporządzony protokół z kontroli.

Informacje o kontrolach
1) 09.07.2007 r. - 28.09.2007 r. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Rzeszowie w zakresie sprawowania nadzoru budowlanego nad budową i użytkowaniem dużych obiektów budowlanych użyteczności publicznej oraz obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.
W wystąpieniu pokontrolnym z 25.10.2007 r. działalność Inspektoratu w w/w zakresie została oceniona pozytywnie.

2) 03.02.2008 r. - 14.03.2008 r. - kontrola problemowa przeprowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – wdrażanie nowych obowiązków związanych z kontrolami okresowymi budynków o pow. zabudowy > 2000 m kw. oraz innych obiektów o pow. dachu > 1000 m kw.
W protokole z kontroli z dnia 10.04.2008 r. Działalność Inspektoratu w w/w zakresie została oceniona pozytywnie.

3) 07.07.2009 r. - 10.07.2009 r. - kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnego.
W protokole z kontroli z dnia 10.07.2009 r. Działalność Inspektoratu w w/w zakresie została oceniona pozytywnie.

Rejestry, ewidencje i archiwa

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo budowlane prowadzi:
1. Ewidencje: decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
2. Rejestry: skarg i wniosków, upomnień, informacji o zagrożeniu, upoważnień i pełnomocnictw.
3. Archiwa: dokumenty wszystkich spraw prowadzonych w Inspektoracie są przekazywane do archiwum. Archiwalne dokumenty są przechowywane w archiwum Urzędu Miasta Rzeszowa.
Sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych następuje zgodnie z przepisami ust z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późniejszymi zmianami)

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

 

Udostępnienie informacji

Informacje publiczne będące w posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa i nieudostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane po złożeniu wniosku lub zapytania ustnego w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zastosowaniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Majątek

Na majątek Inspektoratu składa się:

·         majątek trwały wynoszący 123.382,18 zł. na dzień 23.03.2015 r. (są to urządzenia techniczne, których wartość przekracza 3 500 zł., maszyny, środki transportu, budynek wraz z parkingiem i inne środki trwałe);

·         majątek obrotowy wynoszący 222.933,76 zł. na dzień 23.03.2015 r. (są to urządzenia techniczne, których wartość nie przekracza 3 500 zł., wyposażenie pokoi, programy, licencje itp.).

Dysponuje: 9 zestawami komputerowymi, 9 laptopami, wyposażeniem biurowym (meble) oraz 2 samochodami osobowym (FSO MATIZ i SKODA FABIA).

Budżet 
- 
na 2015 rok

Bilans 
- 
za 2014 rok


Przygotowali - Dawid Borowiec, Beata Cetnarowska, Sylwia Książek (nr tel. 17 74 84 356, E-mail:sylwia.ksiazek@erzeszow.pl)

 

Zatwierdziła - Krystyna Janicka - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

Opublikował(a): 15.07.2015 14:57, Sylwia Książek
Wytworzył(a): 13.10.2008 09:34, Krystyna Janicka
Drukuj Poleć znajomym