Wersja Archiwalna

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

 

 

 

Misją Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie zabytków kultury materialnej związanych z dobranockami oraz upowszechnianie historii animacji. Dążymy do tego, by Muzeum Dobranocek było miejscem, w którym dobrze czują się wszycy - znanym, lubianym i dostępnym, które koniecznie trzeba zobaczyć i do którego warto wracać.

 

Film promocyjny muzeum:

http://www.youtube.com/watch?v=bVFD1u2cLDM

 

1. Siedziba:  

ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów
tel. 17 852 57 15 (rezerwacja); 17 748 36 51 (biuro)
tel. 17 748 36 52 (kasa/sklepik)                                                                                                                                                                                                                                                                                   tel. 17 748 36 50 dyrekcja


e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl
http://www.muzeumdobranocek.com.pl

www.facebook.com/MuzeumDobranocek    

Skrytka ePUAP: /muzeum_dobranocek/skrytka

Dostępność architektoniczna: utwardzona nawierzchnia przy dojściu do budynku; brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal; korytarze, przejścia, dojście do eksponatów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, podjazd dla wózków; winda.

Dostępność edukacyjna: wykwalifikowany personel w obsłudze osób niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących; możliwośc pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej w czasie zwiedzania muzeaum; eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wóżku; możliwośc dotykania wybranych eksponatów.

 

2. Dyrektor 

Imię i nazwisko: Katarzyna Lubas

Siedziba: ul. Mickiewicza 13; 35-064 Rzeszów

Telefon: 17 7483650, kom.: 535 363 709

E-mail: klubasmuzeumdobranocek@op.pl

godziny pracy: 7.00-15.00

 

3. Kompetencje:

Zarządzanie Muzeum oraz wykonywanie obowiązków zgodnie z paragrafem 6 Statutu Muzeum

Do zadań dyrektora w szczególności należy:

-kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, finansowych oraz technicznych

-nadzór nad zbiorami i nad majątkiem Muzeum

-reprezentowanie Muzeum na zewnatrz i dokonywanie czynności prawnych w imieniu Muzeum

-przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań

oraz wniosków finansowo- inwestycyjnych

-sprawowanie bezpośredniego kierownictwa nad pracownikami Muzeum

-wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych

-dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy

 

4. Przedmiot działalności i kompetencje jednostki 

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest instytucją kultury o charakterze kulturalno-oświatowym i naukowo-badawczym, do którego należy: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie pamiątek związanych z bohaterami popularnych filmów dla dzieci zwanych powszechnie Dobranockami, a w szczególności: lalek z filmów kukiełkowych, oryginalnych folii z kadrami z filmów animowanych, płyt winylowych ze słuchowiskami, zbiorów filatelistycznych, zabawek, książek, komiksów oraz czasopism, programów teatralnych, plakatów kinowych i afiszy teatralnych, przezroczy, slajdów, filmów a także aparatury filmowej oraz różnorodnych przedmiotów codziennego użytku.

Przedmiotem działania Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest w szczególności:
- gromadzenie i udostępnianie zbiorów z zakresu dziejów dobranocek (wieczorynek) oraz historii filmu animowanego dla dzieci,
- przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo,
- inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów,
- użyczanie i przyjmowanie w depozyt obiektów związanych z profilem muzeum,
- organizowanie wystaw w kraju i za granica, 
- prowadzenie działalności edukacyjnej,
- organizowanie działalności artystycznej i promocyjnej, w tym koncertów, przedstawień teatralnych, pokazów filmowych i multimedialnych,
- udzielanie fachowych porad w zakresie swojej działalności osobom prawnym i fizycznym, 
- organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów, konferencji związanych z zakresem swojej działalności,
- współpraca z polskimi i zagranicznymi muzeami,
- współpraca z administracja publiczną, organizacjami pozarządowymi, instytucjami.

  

5. Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

osobiście, telefonicznie: tel.: 17 748 36 51, mailowo: poczta@muzeumdobranocek.com.pl;

 

 

Godziny otwarcia 

Rok szkolny:                                                      Wakacje i ferie:

wtorek - piątek: 9.00 - 17.00                              poniedziałek - piatek 9.00-17.00
sobota - niedziela: 10.00 - 18.00                        sobota - niedziela: 10.00-18.00
poniedziałek – nieczynne

 

Wysokość opłat:

Bilet normalny - 7 zł

Bilet ulgowy - 4 zł (dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, odznaczonych odznaką "Za Opiekę Nad Zabytkami", odznaczonych odznaką "Zasłużony Działacz Kultury")

Przewodnik - 25 zł

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum za okazaniem dokumentu przysługuje: pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub orderem zasługi RP, medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką honorową "Zasłużony Dla Kultury Polskiej", tytułem honorowym "Zasłużony Dla Kultury Narodowej", członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Szkołom Specjalnym, dzieciom do lat 3.

Bilet ulgowy oraz wejście bezpłatne przysługują za okazaniem dokumentu.

Sobota jest dniem, w którym wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny, obowiązuje opłata na wystawę czasową: bilet normalny na wystawę czasową - 4 zł, bilet ulgowy na wystawę czasową 2 zł 

 

 

6. Forma prawna

Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Rzeszów. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Rzeszowa.Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy jest samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie:

- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),

- statutu nadanego na mocy uchwały Nr XXVII/404/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2008 roku z późniejszymi zmianami: uchwała Nr XVII/363/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27.07.2011.

Statut  - 27.07.2011 - data uzgodnienia statutu

Muzeum jest wpisane pod numerem 05 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

 
7. Organizacja
 

Regulamin Organizacyjny

Schemat Organizacyjny

Regulamin zwiedzania i świadczenia usług

 

8. Majątek

Muzeum Dobranocek posiada unikatową kolekcję muzealiów związanych tematycznie z filmami animowanymi dla dzieci, 5922 obiektów (pojedynczych i w zespołach) o wartości 1767382,95 zł (dane na 31.12.2015). Muzeum nie posiada gruntów, budynków oraz pojazdów.

Sprzęt teleinformatyczny:
1. System SWiN oraz CCTV ochrony obiektu w systemie całodobowego monitorowania
2. 7 laptopów,1 zestaw komputerowy, 1 skaner, 5 drukarek

Finanse:

Bilans za rok 2010

Bilans za rok 2011

BILANS_2012

BILANS 2013

BILANS 2014

BILANS 2015

 

Rzis za rok 2010

Rzis za rok 2011

RZIS_2012

RZIS 2013

RZIS 2014

RZIS 2015 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sprawozdania z działalności: 

Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Sprawozdanie z działalności za rok 2011

Sprawozdanie z działalności za rok 2012

Sprawozdanie z działaności  za rok 2013

Sprawozdanie z działaności za rok 2014 

Sprawozdanie z działalności za rok 2015

 

9. Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

 Zasady dostępu do informacji publicznej określa Ustawa o dostępie do informacji publiczej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zmianami), zgodnie z którą informacje publiczne nieudostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek.  Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski należy kierować na adres: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie ul. Mickiewicza 13, 35-213 Rzeszów 

 

10. Rejestry, ewidencje, archiwa

Jednostka prowadzi:
- rejestry i ewidencje finansowo-księgowe,
- ewidencja muzealiów w programie Musnet Niebieski
- składnica akt, archiwum                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sposób udostępniania: na wniosek

 

11. Dokumentacja z przebiegu kontroli

 - 20.04.-07.05. 2010, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: kontrola gospodarki pieniężnej
 - 13-18.10.2011, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola gospodarki pieniężnej, prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji podmiotowych oraz gospodarowania majątkiem za lata 2010-2011 - kliknij
 - 23.03.2012, Urząd Kontroli Skarbowej, zakres przedmiotowy kontroli: kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w latach 2010-2011 kliknij
 - 13.06-19.06.2012, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług za XI.2011-III.2012
 - 12.07.2012, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie stanu kasy na dzień kontroli, sprawdzenia zgodności sprawozdań finansowych z księgami rachunkowymi na dzień 31.12.2011
 - 04.03-22.03.3013, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki w roku 2012 w szczeg. realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań kliknij                                                                                                                                                                                                                                                                   - 14.05-24.06.2014, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: kontrola prawidłowości wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kontrola prawidłowości wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej
- 02.-09.07.2014, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, zakres przedmiotowy kontroli: prawna ochrona pracy, bezpieczeństwo i ochronapracy kliknij   - 11.02.-03.03.2015, Państwowa Inspekcja Pracy  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, zakres przedmiotowy kontroli: prawna ochrona pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy - 18.05.2016, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych RIO w Rzeszowie

 

  12. Data opracowania: 25.05.2010; 13.04.2011; 15.02.2012; 20.06.2012; 03.09.2014; 08.01.2015; 16.02.2015; 03.03.2015; 17.03.2015; 03.06.2015; 09.07.2015; 13.08.2015; 18.11.2015; 01.12.2015; 20.01.2016; 20.06.2016; 25.06.2015; 26.06.2016; 29.06.2016; 25.07.2016; 29.09.2016; 11.10.2016; 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                      

 13. Opracowanie: Katarzyna Lubas                                                                                                                                                                                                                                                                              

 14. Zatwierdził: Katarzyna Lubas                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 15. Osoba publikująca: Katarzyna Lubas                                                                                                                                                                                                                                                                    

 16. Osoba wytwarzajaca: Dyrektor jednostki 

 

 

 

 
 

 

 

 

Opublikował(a): 30.07.2017 16:10, Katarzyna Lubas
Wytworzył(a): 25.05.2010 09:35, Katarzyna Lubas
Drukuj Poleć znajomym