Wersja Archiwalna

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

 

 

 

Misją Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie zabytków kultury materialnej związanych z dobranockami oraz upowszechnianie historii animacji. Dążymy do tego, by Muzeum Dobranocek było miejscem, w którym dobrze czują się wszycy - znanym, lubianym i dostępnym, które koniecznie trzeba zobaczyć i do którego warto wracać.

 

Film promocyjny muzeum:

http://www.muzeumdobranocek.com.pl/film_promocyjny.mp4

 

1. Siedziba:  

ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów
tel. 17 852 57 15 (rezerwacja); 17 748 36 51 (biuro)
tel. 17 748 36 52 (kasa/sklepik); tel. 17 748 36 50 dyrekcja


e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl
http://www.muzeumdobranocek.com.pl

   

Skrytka ePUAP: /muzeum_dobranocek/skrytka

Dostępność architektoniczna: utwardzona nawierzchnia przy dojściu do budynku; brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal; korytarze, przejścia, dojście do eksponatów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, podjazd dla wózków; winda.

Dostępność edukacyjna: wykwalifikowany personel w obsłudze osób niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących; możliwość pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej w czasie zwiedzania muzeum; eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózku; możliwość dotykania tyflograficznych odwzorowań eksponatów; publikacja o Muzeum Dobranocek i jego kolekcji: „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niewidomego” w brajlu i druku transparentnym z dotykowymi ilustracjami dostępna dla zwiedzających na ekspozycji; audio-video „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niesłyszącego z napisami oraz z lektorem języka migowego. Aplikacja jest ogólnodostępna za pomocą kodów QR, do bezpłątnego pobrania z Internetu. Instrukcja pobrania i obsługi aplikacji znajduje się w salach ekspozycyjnych Muzeum.  

 

2. Dyrektor 

Imię i nazwisko: Katarzyna Lubas

Siedziba: ul. Mickiewicza 13; 35-064 Rzeszów

Telefon: 17 7483650, kom.: 535 363 709

E-mail: klubasmuzeumdobranocek@op.pl

godziny pracy: 7.00-15.00

 

3. Kompetencje:

Zarządzanie Muzeum oraz wykonywanie obowiązków zgodnie z paragrafem 6 Statutu Muzeum

Do zadań dyrektora w szczególności należy:

1) kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, finansowych oraz technicznych,

2) nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz i dokonywanie czynności prawnych w imieniu Muzeum,

4) przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

5) sprawowanie bezpośredniego kierownictwa nad pracownikami Muzeum,

6) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

7) dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy. 

 

4. Przedmiot działalności i kompetencje jednostki 

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest instytucją kultury o charakterze kulturalno-oświatowym i naukowo-badawczym, do którego należy: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie pamiątek związanych z bohaterami popularnych filmów dla dzieci zwanych powszechnie Dobranockami, a w szczególności: lalek z filmów kukiełkowych, oryginalnych folii z kadrami z filmów animowanych, płyt winylowych ze słuchowiskami, zbiorów filatelistycznych, zabawek, książek, komiksów oraz czasopism, programów teatralnych, plakatów kinowych i afiszy teatralnych, przezroczy, slajdów, filmów a także aparatury filmowej oraz różnorodnych przedmiotów codziennego użytku.

Przedmiotem działania Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest w szczególności:

gromadzenie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych z zakresu historii animacji, w szczególności filmów animowanych dla dzieci zwanych dobranockami (wieczorynkami) ;

przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób umożliwiający dostępność dla celów naukowych;

zabezpieczanie i konserwację zbiorów;

inwentaryzowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;

organizowanie wystaw stałych i czasowych w kraju i za granicą, także związanych ze sztuką współczesną;

użyczanie zbiorów i przyjmowanie w depozyt obiektów związanych z działaniem Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;

prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej kulturę, m. in. przez organizowanie spotkań,tematycznych  zajęć edukacyjnych, warsztatów artystycznych oraz konkursów;

- organizowanie oraz współorganizowanie spotkań, zjazdów, sesji oraz konferencji naukowych

tworzenie i upowszechnianie dóbr kultury w zakresie sztuki animacji w tym: produkcja filmów i nagrań video związana z działalnością muzeum, udział w przeglądach, festiwalach i konkursach filmowych;

- organizowanie działności artystycznej w tym: przeglądów, festiwali, projekcji i pokazów filmowych, multimedialnych, przedstawień, koncertów oraz imprez;

 opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw oraz wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum;

 wdrażanie nowoczesnych technik cyfrowych do celów dokumentacyjnych, wystawowych i edukacyjnych;

- udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych i naukowych, udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie objętym działanościa Muzeum. 

 

5. Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

osobiście, telefonicznie: tel.: 17 748 36 51, 17 748 36 50, mailowo: poczta@muzeumdobranocek.com.pl;

 

Godziny otwarcia 

Rok szkolny:                                                      Wakacje i ferie:

wtorek - piątek: 9.00 - 17.00                              poniedziałek - piatek 9.00-17.00
sobota - niedziela: 10.00 - 18.00                        sobota - niedziela: 10.00-18.00
poniedziałek – nieczynne

 

Wysokość opłat:

Bilet normalny - 7 zł

Bilet ulgowy - 4 zł (dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, odznaczonych odznaką "Za Opiekę Nad Zabytkami", odznaczonych odznaką "Zasłużony Działacz Kultury")

Przewodnik - 25 zł

NA 15 MINUT PRZED ZAMKNIĘCIEM MUZEUM KASA KOŃCZY SPRZEDAŻ

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum za okazaniem dokumentu przysługuje: pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub orderem zasługi RP, medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką honorową "Zasłużony Dla Kultury Polskiej", tytułem honorowym "Zasłużony Dla Kultury Narodowej", członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Szkołom Specjalnym, dzieciom do lat 3.

Bilet ulgowy oraz wejście bezpłatne przysługują za okazaniem dokumentu.

Sobota jest dniem, w którym wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny, obowiązuje opłata na wystawę czasową: bilet normalny na wystawę czasową - 4 zł, bilet ulgowy na wystawę czasową 2 zł 

  

6. Forma prawna

Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Rzeszów. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Rzeszowa.Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy jest samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2017 poz. 972 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.)

4)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875,),

5)  statutu Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.

 

Statut  - 24.10.2017 - data uzgodnienia statutu 

Muzeum jest wpisane pod numerem 05 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

 
7. Organizacja
 

Regulamin Organizacyjny

Schemat Organizacyjny

Regulamin zwiedzania i świadczenia usług

 

8. Majątek

Muzeum Dobranocek posiada unikatową kolekcję muzealiów związanych tematycznie z filmami animowanymi dla dzieci, 6430 obiektów, pojedynczych i w zespołach (dane na 31.12.2016). Muzeum nie posiada gruntów, budynków oraz pojazdów.

Sprzęt teleinformatyczny:
1. System SWiN oraz CCTV ochrony obiektu w systemie całodobowego monitorowania
2. 7 laptopów,1 zestaw komputerowy, 1 skaner, 5 drukarek

Finanse:

Bilans za rok 2010

Bilans za rok 2011

BILANS_2012

BILANS 2013

BILANS 2014

BILANS 2015

BILANS 2016

BILANS 2017

 

Rzis za rok 2010

Rzis za rok 2011

RZIS_2012

RZIS 2013

RZIS 2014

RZIS 2015  

RZIS 2016  

RZIS 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Sprawozdania z działalności: 

Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Sprawozdanie z działalności za rok 2011

Sprawozdanie z działalności za rok 2012

Sprawozdanie z działaności  za rok 2013

Sprawozdanie z działaności za rok 2014 

Sprawozdanie z działalności za rok 2015

Sprawozdanie z działaności za rok 2016 

Sprawozdanie z działalności za rok 2017

9. Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

 Zasady dostępu do informacji publicznej określa Ustawa o dostępie do informacji publiczej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zmianami), zgodnie z którą informacje publiczne nieudostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek.  Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski należy kierować na adres: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie ul. Mickiewicza 13, 35-213 Rzeszów 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  W MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

      1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie z siedzibą: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów, adres e-mail poczta@muzeumdobranocek.com.pl 

      2)   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, który pełni swoją funkcję na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa, jest możliwy pod numerem telefonu: 17 7482070 bądź e-mail: iod1@erzeszow.pl  

     3)   Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, tj. w szczególności w celu realizacji           zadań wynikających z powyższego Regulaminu, na podstawie art. 9 ust 2 pkt a) – czyli na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Dane te będą przechowywane przez okres określony przepisami                       prawa. Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu realizacji działań z oferty kulturalnej muzeum i zostaną trwale usunięte po ustaniu ich                   realizacji.

4) Przysługują Pani/Panu następujące prawa do:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Z zastrzeżeniem, że jeżeli na podstawach podanych wyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego krajowego lub Unii Europejskiej.

f) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Ogólnego rozporządzenia z obowiązującym prawem,

5) Podanie Administratorowi, przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z niniejszego regulaminu ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania z oferty Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie i udziału w przedmiotowych działaniach z oferty kulturalnej.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą: Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz Komisja Konkursowa organizowanych przez muzeum konkursów).

 

10. Rejestry, ewidencje, archiwa

            Jednostka prowadzi:
           - rejestry i ewidencje finansowo-księgowe,
           - ewidencja muzealiów w programie Musnet Niebieski
           - składnica akt, archiwum                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sposób udostępniania: na wniosek

 

11. Dokumentacja z przebiegu kontroli

 - 20.04.-07.05. 2010, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: kontrola gospodarki pieniężnej Informacja pokontrolna
 - 13-18.10.2011, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola gospodarki pieniężnej, prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji podmiotowych oraz gospodarowania majątkiem za lata 2010-2011 - kliknij
 - 23.03.2012, Urząd Kontroli Skarbowej, zakres przedmiotowy kontroli: kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w latach 2010-2011 kliknij
 - 13.06-19.06.2012, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług za XI.2011-III.2012
 - 12.07.2012, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie stanu kasy na dzień kontroli, sprawdzenia zgodności sprawozdań finansowych z księgami rachunkowymi na dzień 31.12.2011
 - 04.03-22.03.3013, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki w roku 2012 w szczeg. realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań kliknij                                                                                                                                                                                                                                                             

  - 13.05-24.06.2014, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: kontrola prawidłowości wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kontrola prawidłowości wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej kliknij
- 02.-09.07.2014, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, zakres przedmiotowy kontroli: prawna ochrona pracy, bezpieczeństwo i ochronapracy kliknij  

- 11,17,26.02;03.03.2015, Państwowa Inspekcja Pracy, sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy Informacja pokontolna    

-18.05.2016, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych RIO w Rzeszowie Informacja pokontrolna

- 12.07.2017-31.12.2017 - Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres: Audyt wew: Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym RIO z dn. 22.01.2016 

 

  12. Data opracowania: 25.05.2010; 13.04.2011; 15.02.2012; 20.06.2012; 03.09.2014; 08.01.2015; 16.02.2015; 03.03.2015; 17.03.2015; 03.06.2015; 09.07.2015; 13.08.2015; 18.11.2015; 01.12.2015; 20.01.2016; 20.06.2016; 25.06.2015; 26.06.2016; 29.06.2016; 25.07.2016; 29.09.2016; 11.10.2016; 19.10.2016; 10.02.2017, 22.03.2016, 05.06.2017, 20.06.2017, 07.07.2017, 28.07.2017, 07.11.2017; 27.11.2017;  04.06.2018;  05.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                 

 13. Opracowanie: Katarzyna Lubas                                                                                                                                                                                                                                                                              

 14. Zatwierdził: Katarzyna Lubas                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 15. Osoba publikująca: Katarzyna Lubas                                                                                                                                                                                                                                                                    

 16. Osoba wytwarzajaca: Dyrektor jednostki 

 

 

 

 
 

 

 

 

Opublikował(a): 05.07.2018 10:56, Katarzyna Lubas
Wytworzył(a): 25.05.2010 09:35, Katarzyna Lubas
Drukuj Poleć znajomym