Wersja Archiwalna

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

 

 

 

Misją Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie zabytków kultury materialnej związanych z dobranockami oraz upowszechnianie historii animacji. Dążymy do tego, by Muzeum Dobranocek było miejscem, w którym dobrze czują się wszyscy - znanym, lubianym i dostępnym, które koniecznie trzeba zobaczyć i do którego warto wracać.

 

Film promocyjny muzeum:

http://www.muzeumdobranocek.com.pl/film_promocyjny.mp4

 

1. Siedziba:  

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów                                                                                                                                                                                                                                                         

tel. 17 748 36 51 (rezerwacja)

tel. 17 748 36 52 (kasa/sklepik)                                                                                                                                                                                                                                                                    

tel. 17 748 36 50 (Dyrekcja)

e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl
http://www.muzeumdobranocek.com.pl 

skrytka ePUAP: /muzeum_dobranocek/skrytka

 

Informacje o budynku:
Utwardzona nawierzchnia przy dojściu do budynku; brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal; korytarze, przejścia, dojście do eksponatów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, podjazd dla wózków; winda. 

 

Miejsca parkingowe: w strefie publicznej

 

Wejście dla osób poruszających się na wózku oraz rodziców z dziećmi w wózku: z boku budynku.

  

Dojazd: Dworzec PKP znajduje się ok 1,1 km od Muzeum Dobranocek Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej PLAC WOLNOŚCI ok. 700m od Muzeum Dojazd liniami: 1,4,6,7,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,27,31,35,37,38,39,41,44,46,59,51,53,54.

 

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: przy pomocy pracownika obiektu, przy pomocy własnego asystenta, z poziomu terenu,

 

Szerokość drzwi wejściowych: mniej niż 85 cm, ale istnieje możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła
Wysokość progu przy drzwiach: brak progu
Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku,
Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością;

 

Udogodnienia dostępne dla zwiedzających: przewijak dla niemowląt, podgrzewacz do butelek, zestaw pomocniczy dla dorosłych, zestaw do ładowania telefonów komórkowych i tabletów.

 

Dostępność edukacyjna: wykwalifikowany personel w obsłudze osób z niepełnosprawnościami, możliwość pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej w czasie zwiedzania muzeum (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie); 
eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózku; 
możliwość dotykania tyflograficznych odwzorowań eksponatów; publikacja o Muzeum Dobranocek i jego kolekcji: „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niewidomego” w brajlu i druku transparentnym z dotykowymi ilustracjami dostępna dla zwiedzających na ekspozycji; audio-video „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niesłyszącego z napisami oraz z lektorem języka migowego. Aplikacja jest ogólnodostępna za pomocą kodów QR, do bezpłatnego pobrania z Internetu. Instrukcja pobrania i obsługi aplikacji znajduje się w salach ekspozycyjnych Muzeum.

 

Muzeum Dobranocek rokrocznie oferuje bogaty program wystaw, imprez, konkursów oraz spotkań z twórcami i realizatorami dobranocek. Instytucja organizuje wiele wystaw czasowych, plenerowych oraz współtworzy wystawy poza swoją siedzibą: w muzeach, galeriach, bibliotekach, w centrach i domach kultury w całej Polsce. Wystawom towarzyszy tematyczna oferta edukacyjna zajęć tematycznych, warsztatów artystycznych oraz pokazów, skierowana do uczestników w różnym wieku.

 

2. Dyrektor 

 imię i nazwisko: Katarzyna Lubas 

siedziba: ul. Mickiewicza 13;

35-064 Rzeszów 

tel: 17 7483650, kom.: 535 363 709 

e-mail: dyrekcja@md.erzeszow.pl

godziny pracy: 7.00-15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Kompetencje:

Zarządzanie Muzeum oraz wykonywanie obowiązków zgodnie z paragrafem 6 Statutu Muzeum

Do zadań dyrektora w szczególności należy:

1) kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, finansowych oraz technicznych,

2) nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz i dokonywanie czynności prawnych w imieniu Muzeum,

4) przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

5) sprawowanie bezpośredniego kierownictwa nad pracownikami Muzeum,

6) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

7) dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy. 

 

4. Przedmiot działalności i kompetencje jednostki 

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest instytucją kultury o charakterze kulturalno-oświatowym i naukowo-badawczym, do którego należy: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie pamiątek związanych z bohaterami popularnych filmów dla dzieci zwanych powszechnie Dobranockami, a w szczególności: lalek z filmów kukiełkowych, oryginalnych folii z kadrami z filmów animowanych, płyt winylowych ze słuchowiskami, zbiorów filatelistycznych, zabawek, książek, komiksów oraz czasopism, programów teatralnych, plakatów kinowych i afiszy teatralnych, przezroczy, slajdów, filmów a także aparatury filmowej oraz różnorodnych przedmiotów codziennego użytku.

Przedmiotem działania Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest w szczególności:

- gromadzenie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych z zakresu historii animacji, w szczególności filmów animowanych dla dzieci zwanych dobranockami (wieczorynkami) ;

przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób umożliwiający dostępność dla celów naukowych;

- zabezpieczanie i konserwację zbiorów;

- inwentaryzowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;

- organizowanie wystaw stałych i czasowych w kraju i za granicą, także związanych ze sztuką współczesną;

- użyczanie zbiorów i przyjmowanie w depozyt obiektów związanych z działaniem Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej kulturę, m. in. przez organizowanie spotkań,tematycznych  zajęć edukacyjnych, warsztatów artystycznych oraz konkursów;

- organizowanie oraz współorganizowanie spotkań, zjazdów, sesji oraz konferencji naukowych

- tworzenie i upowszechnianie dóbr kultury w zakresie sztuki animacji w tym: produkcja filmów i nagrań video związana z działalnością muzeum, udział w przeglądach, festiwalach i konkursach filmowych;

- organizowanie działności artystycznej w tym: przeglądów, festiwali, projekcji i pokazów filmowych, multimedialnych, przedstawień, koncertów oraz imprez;

 opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw oraz wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum;

 wdrażanie nowoczesnych technik cyfrowych do celów dokumentacyjnych, wystawowych i edukacyjnych;

- udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych i naukowych, udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie objętym działanościa Muzeum. 

 

5. Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

osobiście, telefonicznie: tel.: 17 748 36 51, 17 748 36 50, mailowo: poczta@muzeumdobranocek.com.pl;

 

Godziny otwarcia 

Rok szkolny:                                                      Wakacje i ferie:

wtorek - piątek: 9.00 - 17.00                              poniedziałek - piatek 9.00-17.00
sobota - niedziela: 10.00 - 18.00                        sobota - niedziela: 10.00-18.00
poniedziałek – nieczynne

 

Wysokość opłat:

bilet normalny - 7 zł

bilet ulgowy - 4 zł (dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, odznaczonych odznaką "Za Opiekę nad Zabytkami", odznaczonych odznaką "Zasłużony Działacz Kultury")

usługa przewodnika - 25 zł

NA 15 MINUT PRZED ZAMKNIĘCIEM MUZEUM KASA KOŃCZY SPRZEDAŻ

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum za okazaniem dokumentu przysługuje: pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub orderem zasługi RP, medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką honorową "Zasłużony Dla Kultury Polskiej", tytułem honorowym "Zasłużony Dla Kultury Narodowej", członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Szkołom Specjalnym, Gościom Honorowym, dzieciom do lat 3.

Bilet ulgowy oraz wejście bezpłatne przysługują za okazaniem dokumentu.

Sobota jest dniem, w którym wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny, obowiązuje opłata na wystawę czasową: bilet normalny na wystawę czasową - 4 zł, bilet ulgowy na wystawę czasową 2 zł 

  

6. Forma prawna

Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Rzeszów. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Rzeszowa.Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy jest samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2017 poz. 972 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.)

4)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875,),

5)  statutu Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.

 

STATUT data uzgodnienia statutu: 24.10.2017

Muzeum jest wpisane pod numerem 05 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną

 

7. Organizacja

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

REGULAMIN ZWIEDZANIA I ŚWIADCZONYCH USŁUG 

 

8. Majątek

Muzeum Dobranocek posiada unikatową kolekcję muzealiów związanych tematycznie z filmami animowanymi dla dzieci, 6430 obiektów, pojedynczych i w zespołach (dane na 31.12.2016). Muzeum nie posiada gruntów, budynków oraz pojazdów.

Sprzęt teleinformatyczny:
1. System SWiN oraz CCTV ochrony obiektu w systemie całodobowego monitorowania
2. 7 laptopów,1 zestaw komputerowy, 1 skaner, 5 drukarek

Finanse:

BILANS za rok 2010

BILANS za rok 2011

BILANS za rok 2012

BILANS za rok 2013

BILANS za rok 2014

BILANS za rok 2015

BILANS za rok 2016

BILANS za rok 2017

 

RZIS za rok 2010

RZIS za rok 2011

RZIS za rok 2012

RZIS za rok 2013

RZIS za rok 2014

RZIS za rok 2015 

RZIS za rok 2016

RZIS za rok 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Sprawozdania z działalności: 

Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Sprawozdanie z działalności za rok 2011

Sprawozdanie z działalności za rok 2012

Sprawozdanie z działaności  za rok 2013

Sprawozdanie z działaności za rok 2014 

Sprawozdanie z działalności za rok 2015

Sprawozdanie z działaności za rok 2016 

Sprawozdanie z działalności za rok 2017

 

9. Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

Zasady dostępu do informacji publicznej określa Ustawa o dostępie do informacji publiczej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zmianami), zgodnie z którą informacje publiczne nieudostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek.  Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski należy kierować na adres: Dyrekcja Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie ul. Mickiewicza 13, 35-213 Rzeszów  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH W MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU W MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE

 

 

 

10. Rejestry, ewidencje, archiwa

 Jednostka prowadzi:
 - rejestry i ewidencje finansowo-księgowe
 - ewidencja muzealiów w programie Musnet Niebieski
 - składnica akt, archiwum                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sposób udostępniania: na wniosek

 

11. Dokumentacja z przebiegu kontroli

 - 20.04.-07.05. 2010, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy: kontrola gospodarki pieniężnej

- 13-18.10.2011, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy: Kontrola gospodarki pieniężnej, prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji podmiotowych oraz gospodarowania majątkiem za lata 2010-2011  

- 23.03.2012, Urząd Kontroli Skarbowej, zakres przedmiotowy: kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w latach 2010-2011

- 13.06-19.06.2012, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług za XI.2011-III.2012

- 12.07.2012, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie stanu kasy na dzień kontroli, sprawdzenia zgodności sprawozdań finansowych z księgami rachunkowymi na dzień 31.12.2011

- 04.03-22.03.3013, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy: kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki w roku 2012 w szczeg. realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań                             - 13.05-24.06.2014, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy: kontrola prawidłowości wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.          Kontrola prawidłowości wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej

- 02.-09.07.2014, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, zakres przedmiotowy kontroli: prawna ochrona pracy, bezpieczeństwo i ochrona pracy                                                                                                           

- 11,17,26.02;03.03.2015, Państwowa Inspekcja Pracy, sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy                                                                     

- 18.05.2016, Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych RIO w Rzeszowie                                                                                                                                                           

- 12.07.2017-31.12.2017 - Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres: Audyt wewnętrzny. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym RIO z dn. 22.01.2016                                                                             

- 26.06.2018- 20.07.2018 - Prezydent Miasta Rzeszowa, zakres: kontrola finansowa jednostki oraz prawidłowość udzielania zamówień publicznych. 

 

12. Data opracowania: 25.05.2010; 13.04.2011; 15.02.2012; 20.06.2012; 03.09.2014; 08.01.2015; 16.02.2015; 03.03.2015; 17.03.2015; 03.06.2015; 09.07.2015; 13.08.2015; 18.11.2015; 01.12.2015; 20.01.2016; 20.06.2016; 25.06.2015; 26.06.2016; 29.06.2016; 25.07.2016; 29.09.2016; 11.10.2016; 19.10.2016; 10.02.2017, 22.03.2016, 05.06.2017, 20.06.2017, 07.07.2017, 28.07.2017, 07.11.2017; 27.11.2017;  04.06.2018;  05.07.2018; 12.07.2018; 20.07.2018; 23.07.2018; 25.07.2018: 27.07.2018; 08.08.2018;  14.11.2018;                                                                                                                                                                                                                                     

 

13. Opracowanie: Katarzyna Lubas                                                                                                                                                                                                                                                                              

14. Zatwierdził: Katarzyna Lubas                                                                                                                                                                                                                                                                                  

15. Osoba publikująca: Katarzyna Lubas                                                                                                                                                                                                                                                                    

16. Osoba wytwarzajaca: Dyrektor jednostki 

 

 

 

 
 

 

 

 

Opublikował(a): 14.11.2018 11:24, Katarzyna Lubas
Wytworzył(a): 25.05.2010 09:35, Katarzyna Lubas
Drukuj Poleć znajomym