Wersja Archiwalna

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

 

 

 

Misją Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest gromadzenie, ochrona

i udostępnianie zabytków kultury materialnej związanych z dobranockami oraz upowszechnianie

historii animacji.

 

Film promocyjny muzeum:

http://www.youtube.com/watch?v=bVFD1u2cLDM

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów
tel. 17 748 36 51 (biuro)
tel. 17 852 57 15 (rezerwacja)
e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl
http://www.muzeumdobranocek.com.pl

godziny otwarcia:
wtorek-piątek - 9.00 - 16.00
sobota - niedziela - 10.00 - 17.00
poniedziałek – nieczynne

wakacje:
wtorek-piątek - 9.00 - 17.00
sobota - niedziela - 10.00 - 18.00
poniedziałek – nieczynne

 

p.o. Dyrektora

Imię i nazwisko: Katarzyna Lubas

Siedziba: ul. Mickiewicza 13; 35-064 Rzeszów

Telefon: 17 7483651, kom.:535 363 709

E-mail: klubasmuzeumdobranocek@op.pl

Kompetencje: zarządzanie Muzeum oraz wykonywanie obowiązków zgodnie z § 6. Statutu Muzeum

Do zadań dyrektora w szczególności należy:

-kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, finansowych oraz technicznych

-nadzór nad zbiorami i nad majątkiem Muzeum

-reprezentowanie Muzeum na zewnatrz i dokonywanie czynności prawnych w imieniu Muzeum

-przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań

oraz wniosków finansowo- inwestycyjnych

-sprawowanie bezpośredniego kierownictwa nad pracownikami Muzeum

-wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych

-dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy

 

Status prawny:

Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy jest samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie:

- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),

- statutu nadanego na mocy uchwały Nr XXVII/404/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2008 roku z późniejszymi zmianami: uchwała Nr XVII/363/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27.07.2011.

Muzeum jest wpisane pod numerem 05 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

 

Statut  - 27.07.2011 - data uzgodnienia statutu

Regulamin Organizacyjny

Schemat Organizacyjny

Regulamin zwiedzania i świadczenia usług 

 

Finanse:

Bilans za rok 2010

Rzis za rok 2010

Bilans za rok 2011

Rzis za rok 2011

BILANS_2012.pdf

RZIS_2012.pdf

 

Sprawozdania z działalności: 

Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Sprawozdanie z działalności za rok 2011

Sprawozdanie z działalności za rok 2012

Sprawozdanie z działaności Muzeum Dobranocek w Rzeszowie za rok 2013

 

 

Majątek

Muzeum Dobranocek posiada unikatową kolekcję muzealiów związanych tematycznie z filmami animowanymi dla dzieci, 4036 obiektów (pojedynczych i w zespołach) o wartości 492 096,15 (dane na 31.12.2013).

Muzeum nie posiada gruntów, budynków oraz pojazdów

Sprzęt teleinformatyczny:
1. System SWiN oraz CCTV ochrony obiektu w systemie monitorowania
2. 6 zestawów komputerowych, 1 skaner, 3 drukarki

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Jednostka prowadzi:
- rejestry i ewidencje finansowo-księgowe,
- ewidencja muzealiów w programie Musnet Niebieski
- składnica akt

 

Struktura własnościowa:

Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Rzeszów. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

Przedmiot działania:

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest instytucją kultury o charakterze kulturalno-oświatowym i naukowo-badawczym, do którego należy: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie pamiątek związanych z bohaterami popularnych filmów dla dzieci zwanych powszechnie Dobranockami, a w szczególności: lalek z filmów kukiełkowych, oryginalnych folii z kadrami z filmów animowanych, płyt winylowych ze słuchowiskami, zbiorów filatelistycznych, zabawek, książek, komiksów oraz czasopism, programów teatralnych, plakatów kinowych i afiszy teatralnych, przezroczy, slajdów, filmów a także aparatury filmowej oraz różnorodnych przedmiotów codziennego użytku.

Przedmiotem działania Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest w szczególności:
- gromadzenie i udostępnianie zbiorów z zakresu dziejów dobranocek (wieczorynek) oraz historii filmu animowanego dla dzieci,
- przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo,
- inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów,
- użyczanie i przyjmowanie w depozyt obiektów związanych z profilem muzeum,
- organizowanie wystaw w kraju i za granica,
- prowadzenie działalności edukacyjnej,
- organizowanie działalności artystycznej i promocyjnej, w tym koncertów, przedstawień teatralnych, pokazów filmowych i multimedialnych,
- udzielanie fachowych porad w zakresie swojej działalności osobom prawnym i fizycznym,
- organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów, konferencji związanych z zakresem swojej działalności,
- współpraca z polskimi i zagranicznymi muzeami,
- współpraca z administracja publiczną, organizacjami pozarządowymi, instytucjami.

 

Wysokość opłat

Bilet normalny - 7 zł

Bilet ulgowy - 4 zł (dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, odznaczonych odznaką "Za Opiekę Nad Zabytkami", odznaczonych odznaką "Zasłużony Działacz Kultury")

Przewodnik - 25 zł

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum za okazaniem dokumentu przysługuje: pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub orderem zasługi RP, medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką honorową "Zasłużony Dla Kultury Polskiej", tytułem honorową "Zasłużony Dla Kultury Narodowej", członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), Szkołom Specjalnym, dzieciom do lat 3.

Bilet ulgowy oraz wejście bezpłatne przysługują za okazaniem dokumentu.

Sobota jest dniem, w którym wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.

 

Informacje nieudostępnione i sposób udostępniania informacji nieudostępnionych na BIP
informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

informacje udzielane są na wniosek
 

Opracowanie: Katarzyna Lubas

Zatwierdził: Katarzyna Lubas - p.o. dyrektora Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

 

 

 
Wytworzył(a): Katarzyna Lubas

 

 

 

Opublikował(a): 30.07.2017 16:10, Katarzyna Lubas
Wytworzył(a): 25.05.2010 09:35, Katarzyna Lubas
Drukuj Poleć znajomym