Wersja Archiwalna

Miejski Zarząd Żłobków

Siedziba

Adres: ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów
Telefon: 017 85 438 44
Fax: 017 85 438 44
E-Mail: sekretariat@mzz.itl.pl
Godziny pracy: 7.25 - 15.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Elżbieta Dyś
Siedziba: ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów
Telefon: 017 85 43 844
E-Mail: sekretariat@mzz.itl.pl
Kompetencje: Dyrektor kieruje działalnością Zakładu w oparciu o statut, regulamin organizacyjny oraz pełnomocnictwa udzielane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Godziny pracy: 7.25 - 15.00

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki - Uchwała Nr XIII/8/91 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26.II.1991 r.

Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny

Analza zatrudnienia

Prowadzone sprawy

Pion Opiekuńczo – Wychowawczy
Wymagane dokumenty przy przyjęciu dziecka do żłobka:
1. karta zgłoszenia dziecka do żłobka
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Sprawy załatwiane są na bieżąco bezpośrednio w poszczególnych żłobkach
Żłobek nr 1 ul. Piękna 18 tel. 86-112-40
Żłobek nr 3 ul. Rataja 6A tel. 85-678-98
Żłobek nr 8 ul. Pułaskiego 3b tel. 86-235-32
Żłobek nr 9 ul. Podwisłocze 20b tel. 86-570-53
Żłobek nr 10 ul. Starzyńskiego 19 tel. 85-617-25
Żłobek nr 11 ul. Krzyżanowskiego 22 tel. 86-544-35
Żłobek nr 12 ul. Dąbrowskiego 73 tel. 85-426-10

Ilość dzieci zapisanych do żłobków, nakłady finansowe na żłobki - patrz tutaj.

Pion Administracyjny
Samodzielne stanowiska pracy i sekcje wykonują zadania administracyjno-gospodarcze dot. obsługi zakładu.
Sprawy załatwiane są na bieżąco bezpośrednio w Miejskim Zarządzie Żłobków

Statut i Tryb działania

Zadania

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 3.

Wysokość opłat

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmuje:
Opłatę stałą - 12 % najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej obowiązującego (od 1.02.2009 r.) w dacie przyjmowania dziecka do żłobka - 153 zł
Udziela się ulg w opłacie stałej na drugie i kolejne dzieci tych samych rodziców (opiekunów) uczęszczające równocześnie do żłobka a mianowicie:
- na drugie dziecko - 50%,
- kolejne dzieci zwolnione z opłaty stałej
Opłatę za wyżywienie - 4 zł dziennie

Koszty utrzymania dziecka zapisanego za 2009 rok

Informacje nieudostępnione - brak

Majątek

Wartość stanu na 31.XII.2007 r.
- wartość 7 budynków żłobków – 3.385.913,99 zł
- wartość urządzeń technicznych - 93.407,83 zł
RAZEM – 3.479.321,82 zł

Budżet i Bilans roczny

Rok 2007 (plan)
Dochody - 820.000,- zł
Wydatki – 5.022.500,- zł
Bilans na dzień 31.XII.2007 r.
AKTYWA
Aktywa trwałe – 3.479.321,82 zł
Aktywa obrotowe – 140.166,85 zł
Suma aktywów – 3.619.488,67 zł
PASYWA
Zobowiazania krótkoterminowe i fund.specj. – 576.891,55 zł
Fundusz – 3.042.597,12 zł
Suma pasywów – 3.619.488,67 zł

Sprawozdanie - I półrocze

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakład prowadzi księgi rachunkowe ,ewidencję kadrową i archiwum zakładowe

Data opracowania - 4.07.2003 r., 1.07.2004 r., 10.05.2006 r., 19.02.2008 r., 3.03.2008 r., 6.06.2008 r., 9.02.2009 r.

Opracowała - Bogumiła Filiciak Starszy Inspektor w Miejskim Zarządzie Żłobków

Zatwierdziła - Elżbieta Dyś Dyrektor Miejskiego Zarządu Żłobków
 

Opublikował(a): 31.12.2019 09:00, Piotr Mamczur
Wytworzył(a): 27.10.2008 09:57, Agata Bobowska
Drukuj Poleć znajomym