Wersja Archiwalna

Miejski Zespół Żłobków

Siedziba 

Adres: ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów 

Telefon: 17 85 438 44 

Fax: 17 85 438 44 

E-Mail: sekretariat@mzz.itl.pl

 

Strona www: http://www.mzz.itl.pl

 

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Godziny pracy: 7.30 - 15.30 

 

Dyrektor 

Imię i nazwisko: Elżbieta Dyś 

Siedziba: ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów 

Telefon: 17 85 43 844

E-Mail: dyrektor@mzz.itl.pl 

 

Kompetencje: Dyrektor kieruje działalnością Zakładu w oparciu o statut, regulamin organizacyjny oraz pełnomocnictwa udzielane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Do obowiązków Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków należy w szczególności:

 1. pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
 2. kierowanie bieżącymi sprawami Miejskiego Zespołu Żłobków i wydawanie z tym związanych poleceń i zarządzeń,
 3. reprezentowanie Miejskiego Zespołu Żłobków na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach go dotyczących,
 4. w granicach określonych przez statut oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, reprezentowanie Gminy Rzeszów przy zaciąganiu przez Miejski Zespół Żłobków zobowiązań zmierzających do realizacji statutowych zadań jednostki,
 5. Przygotowywanie materiałów oraz projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa i zarządzeń Prezydenta Miasta wiążących się z działalnością Miejskiego Zespołu Żłobków.

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w środy w godz.:10.00 -13.00

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki - Uchwała Nr X/209/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

Miejski Zespół Żłobków  jest gminną jednostką budżetową.      

Zakres działania - opieka nad dziećmi do lat 3 wynika z §1 Regulaminu organizacyjnego.

 

Struktura organizacyjna

 

Regulamin organizacyjny

 

Prowadzone sprawy

Pion Opiekuńczo – Wychowawczy 

Wymagane dokumenty przy przyjęciu dziecka do żłobka:

 1. karta zgłoszenia dziecka do żłobka
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

 

Sprawy załatwiane są na bieżąco bezpośrednio w poszczególnych żłobkach:

 • Żłobek nr 1 ul. Piękna 18 tel. 17-86-112-40
 • Żłobek nr 3 ul. Rataja 6A tel. 17-85-678-98
 • Złobek nr 5 ul. Bł. Karoliny tel.17-74 -834-78 
 • Żłobek nr 8 ul. Pułaskiego 3b tel. 17-86-235-32
 • Żłobek nr 9 ul. Podwisłocze 20b tel. 17-86-570-53
 • Żłobek nr 10 ul. Starzyńskiego 19 tel. 17-85-617-25
 • Żłobek nr 11 ul. Krzyżanowskiego 22 tel. 17-86-544-35
 • Żłobek nr 12 ul. Dąbrowskiego 73 tel. 17-85-426-10

 

Pion Administracyjny

Stanowiska pracy i sekcja wykonują zadania administracyjno-gospodarcze dot. obsługi zakładu.

Sprawy załatwiane są na bieżąco bezpośrednio w Miejskim Zespole Żłobków

 

Statut i Tryb działania

Zmaina w statucie

Zadania - opieka nad dzieckiem do 3 lat

 

Wysokość opłat 

 Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmuje:

1.Opłatę za pobyt - 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1.01.2015 r. - w dacie przyjmowania dziecka do żłobka - 210 zł .Udziela się ulg w opłacie na drugie i kolejne dzieci tych samych rodziców (opiekunów) uczęszczające równocześnie do żłobka a mianowicie:

 • na drugie dziecko - 50%,
 • kolejne dzieci zwolnione z opłaty

 

2. Opłatę za wyżywienie - 5 zł dziennie

3. Opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczajacą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia

 

Informacje nieudostępnione - brak

 

Majątek i bilans

Majątek 2012

Majątek 2013

Majątek 2014

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

 

Zakład prowadzi księgi rachunkowe ,ewidencję kadrową i składnicę akt.

 

Dane zawarte w zbiorach są udostępniane dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.,dla innych podmiotów  jedynie dane statystyczne.

 

Udostępnianie informacji publicznej

 

Wszelkie informacje nieudostępnione w Biuletynie mInformacji Publicznej są udostępniane na wniosek zgodnie z art.10,11, ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2001 r. Nr 112,poz 1198 z póź. zm.)

 

data opracowania - 4.07.2003 r., 1.07.2004 r., 10.05.2006 r., 19.02.2008 r., 3.03.2008 r., 6.06.2008 r., 9.02.2009 r., 9.10.2009 r., 4.10.2010 r., 12.08.2010 r., 21.02.2011 r., 25.05.2011 r., 5.07.2011 r.

 

Opracowała - Bogumiła Filiciak Starszy Specjalista d/s kadr  w Miejskim Zespole Żłobków 

 

Zatwierdziła - Elżbieta Dyś Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków 

 

 

Opublikował(a): 31.12.2019 09:00, Barbara Pająk
Wytworzył(a): 27.10.2008 09:57, Agata Bobowska
Drukuj Poleć znajomym