Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Skargi i wnioski

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

  

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

25.05.2018 r.

 

 

 

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1)    Skarga lub wniosek.

2)    Zgoda osoby, w interesie której jest składana skarga lub wniosek (w przypadku składania skargi lub wniosku w interesie innej osoby).

3)    Dokumentacja, mająca związek ze sprawą pozostającą przedmiotem skargi lub wniosku (opcjonalnie).

 

  1. Złożenie skargi/wniosku drogą elektroniczną

 1) Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

  2) Za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

 

  1. Opłaty

      

Postępowanie nie podlega opłatom

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

1)    Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

2)    Złożenie osobiście w Urzędzie Miasta Rzeszowa: Kancelaria Ogólna ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

3)    Przesłanie pocztą elektroniczną na adres: umrz@erzeszow.pl

4)      Przesłanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu platformy ePUAP –/umrz/sprawy

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 1) Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  2)  W przypadku niezałatwienia skargi/wniosku w ustawowym terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego/wnioskodawcę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 3)  Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, a gdy ich załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi lub wniosku, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.

 

 

  1. Tryb odwoławczy

1) Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi). W przypadku niezadowolenia ze sposobu załatwienia skargi, Skarżący może ponowić skargę.

2) Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

  1. Podstawa prawna

 

1)    Art. 63 - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm. )
;

2)    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.);

3)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);

4)    § 57 ust. 3 Statutu Miasta Rzeszowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXX/1462/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa (z późn. zm.)

5)    Zarządzenie Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 września 2012 r.
w sprawie skarg i wniosków
(z późn. zm.)

   8.  Uwagi

 

1)    Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

2)    Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

3)    O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Skarga lub wniosek powinna zawierać zwięzłe i rzeczowe przedstawienie zarzutu (problemu).

4)    Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

5)    Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

6)    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

7)    Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

   9. Klauzula informacyjna

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów,
Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl,
tel. 17 748 4499

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku - na podstawie 223 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie wynikającym
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

Opracował:

Grzegorz Baran

Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

25.05.2018 r.

 

Sprawdził:

Artur Kondrat

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

25.05.2018 r.

 

Zatwierdził:

Artur Kondrat

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

25.05.2018 r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Grzegorz Baran

Opublikował(a): 25.05.2018 13:35, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 20.09.2012 14:23, Artur Kondtrat
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21776120
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl