Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 r.

załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  VII/211/2015

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 11 czerwca 2015 r.

 
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu

W 2015 ROKU

 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie:                –  195.000,- zł z tego:

1) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży     –  75.000,- zł

2) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów                      –   80.000,- zł

3) organizację imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów                                        –   30.000,- zł

4) udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem                            –   10.000,- zł

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały
Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 
II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającemu siedzibę na terenie Gminy Miasta Rzeszów, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr VII/211/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu w roku 2015 powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy, wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania na realizację zadań w zakresie sportu.

2. Wniosek powinien zawierać:

1)nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2)termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3)dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
5) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;
6) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;
7) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.
Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2) aktualny statut klubu;
3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok;
4) Sprawozdanie z realizacji budżetu klubu w 2014 roku.

3. Każda z dyscyplin sportu będzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby klubów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków.

4. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadania można realizować od 9 czerwca 2015 roku

2. Termin końcowy realizacji zadania powinien być określony najpóźniej 30 dni od zakończenia
zawodów/ rozgrywek/ zgrupowań itp., ale nie później niż do dnia 31.12.2015

3.  Środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane po podpisaniu umowy.

4. Środki własne i środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane w terminie realizacji zadania.

5. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, Oferent zobowiązany jest
 do zaangażowania w realizację projektu środków finansowych własnych w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie konkursowej.

6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem
i zgodnie  z zawartymi w umowie terminami.

7. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej oferent składa zaktualizowany kosztorys wraz z merytorycznym i rzeczowym opisem zadania.

8. Aktualizacja kosztorysu i opis zadania stanowią załącznik do umowy.

9. Przy wyborze wniosków Komisja bierze pod uwagę zasoby kadry szkoleniowej, możliwości bazowe i sprzętowe klubu, reprezentowany poziom sportowy oraz sposób rozliczenia dotacji
w latach poprzednich.

10. Wnioskodawca który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

IV. Miejsce i termin składania wniosków.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza) lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki - Rynek 11,( I p., pok. nr 5 sekretariat)

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia należy złożyć do dnia
26 czerwca 2015 godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa, a nie data stempla pocztowego)

2.Wnioski złożone lub doręczone po terminie lub na nieaktualnym dokumencie nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku zadań określonych pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia nabór wniosków odbywa się do czasu wykorzystania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Rzeszów w 2015 roku. Wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z napisem:

 

1) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 ogłoszenia „SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY

2) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 2 ogłoszenia „SPORT SENIORÓW

3) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 3 ogłoszenia „IMPREZY SPORTOWE W RZESZOWIE

4) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 4 ogłoszenia „IMPREZY SPORTOWE POZA RZESZOWEM

Wniosek powinien być złożony na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

 

V. Termin wyboru wniosków oraz kryteria stosowane przy wyborze wniosków

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ogłoszenia ppkt. 1 i 2. o przyznanie dotacji nastąpi
 do dnia 6 lipca 2015 r.

2. Przyznanie dotacji na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym następuje przez Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze zarządzenia.

3. Rozpatrywane będą wnioski poprawne.

4. Wniosek jest poprawny gdy:

1) złożenie ofert na właściwym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu,

2) jest wypełniony czytelnie,

3) Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku,

3) termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,

4) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem
formalno-rachunkowym,

5) wraz z załącznikami opatrzona jest datą, pieczątką Wnioskodawcy i podpisami uprawnionych osób.

5. Przy rozpatrywaniu poprawnie złożonych wniosków, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) znaczenia zadania dla realizacji celów i zadań Gminy Miasto Rzeszów,

2) merytoryczna wartość projektu,

3) wymierne korzyści dla mieszkańców,

4) koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł
w finansowaniu projektu,

5) dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań oraz rozliczeń,

6) perspektywa kontynuacji projektu i źródeł dalszego finansowania,

7) struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,

8) dokonania i pozycję wnioskodawcy w środowisku lokalnym.

6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku.

7. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

8. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dotacji.                      

9. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranego wniosku i zawartej umowy, z obowiązkiem rozliczania się po zrealizowaniu zadania.

10. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.               

 
 
 
 

VI. Obowiązki Oferentów oraz zasady rozliczenia zadania.      

1. Z Wnioskodawcami, których oferta została wybrana w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres
i warunki realizacji zadania publicznego. Umowa stanowi załącznik do Zarządzenia.

2. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian  bez pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o dotację.

4. Podmiot realizujący zadanie publiczne nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku

bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

5. Podmiot musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

6. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne
z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.

7. Realizacja wszystkich kosztów powinna być udokumentowana odpowiednimi dokumentami  księgowymi.

8. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń:

1)    faktury wewnętrzne,
2)    paragony.

9. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

1)      sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych;

2)      sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

10. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, tak ze środków otrzymanych w ramach dotacji, jak i środków własnych oraz dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

11. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym jest potwierdzenie przelewu bankowego z konta Dotowanego.

12. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.

13. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo nieprzystąpienia do zawarcia umowy, bądź odstąpienia od jej realizacji, w szczególności zaś odmowy rozliczenia dotacji, w przypadku dokonania przez Wnioskodawcy nieuzasadnionego lub nadmiernego zmniejszenia udziału środków innych niż dotacja w kosztach wykonania zadania publicznego.

 
 

VII. Kontrola i ocena realizacji zadania.

1. Gmina Miasto Rzeszów, zlecając zadanie, dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i w siedzibie Dotowanego.

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

5. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Konsekwencją rażących uchybień w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, może być wypowiedzenie umowy zwrot całości przyznanej dotacji lub części dotacji.

 
 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Dotowanego na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 8 do „Otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu w roku 2015”w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

2. Niezłożenie sprawozdania w terminie rodzi po stronie Dotującego obowiązek wezwania Dotowanego do złożenia sprawozdania w wyznaczonym terminie.

3. Do sprawozdania z wykonania zadania należy dołączyć kserokopie dokumentów księgowych, dowody płatności dokumentów (Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Kasa przyjmie, Kasa wypłaci) oraz dodatkowe materiały dokumentujące realizację zadania: zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, listy uczestników projektu, publikacje wykonane w ramach zadania.

4. Gmina Miasto Rzeszów może wezwać Dotowanego do złożenia sprawozdania częściowego
z realizacji zadania.

5. Sprawozdania z wykonania zadania z zakresu sportu poddawane są wnikliwej analizie.

6. W przypadku braku uchybień dotowany zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu sprawozdania.

7. Umowę uznaje się za wykonaną dopiero z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Dotującego.

8. Błędy lub braki w złożonym przez Dotowanego sprawozdaniu winny być przez niego usuwane
lub uzupełniane w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Dotującego.

9. Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez Dotującego terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i możliwością rozwiązania umowy przez Dotującego.

 

IX. Koszty kwalifikowane do rozliczenia zadania z zakresu sportu

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu obejmujące:
1) koszty bezpośrednie:

a) transport,                                            

b) wyżywienie i zakwaterowanie,                                             

c) wynajem obiektów,                

d) opieka medyczna, badania lekarskie,                                    

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,                                              

f) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

g) opłaty za sędziowanie zawodów,                                          

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi,                                       

i) opłaty startowe,                                   

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej,

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego, 

ł) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń,

m) ubezpieczenia OC klubu i NW zawodników i trenerów,

n) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania,

o) koszty zakupu nagród (pucharów, medali).   

2) koszty pośrednie do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty ogólne zarządu i administracji (w tym m.in.: opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów i sprzętu biurowego),

b) koszty niezbędnych podróży służbowych.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy i księgowych klubu,

2) transferu zawodnika,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika,

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych
oraz kosztów obsługi zadłużenia a także z tytułu podatków i składek ZUS,

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu,

6) zakupu urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 z późn. zm.).

 
 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://s.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

                                                                                                                                                                                           załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                           do Zarządzenia Nr  VII/278 /2015

                                                                                                                                                                                                                    Prezydenta Miasta Rzeszowa

                                                                                                                                                                                                                                    z dnia 20 lipca 2015 r.

     

 

Wykaz wniosków, co do których stwierdzono celowości wsparcia zadań i którym przyznano dotacji na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku

 

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży   

 

1

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Piłka nożna Resovia – SPORT JUNIOR

10.000,00

2

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, sport dzieci i młodzieży- sekcja piłki nożnej

30.000,00

3

Klub Sportowy PRZYBYSZÓWKA, ul. Krakowska 102, 35-111 Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej

3.000,00

4

Klub Sportowy KORONA, ul. Potockiego 9, 35-322 Rzeszów

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY 2015

                                 

4.000,00

5

Szkółka Piłkarska KORONA ZAŁĘŻE Rzeszów, ul. A Potockiego 9, 35-322 Rzeszów

Szkółka Piłkarska 2015

5.000,00

6

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY Rzeszów, ul. Mikołajczyka 12/206, 35-208 Rzeszów

Piłka, młodzież i obozy

2.000,00

7

Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT Rzezów, ul. Zimowit 48/1, 35-605 Rzeszów

Systematyka od Juniora

2.000,00

8

Międzyszkolnym Klubem Sportowym V-go Liceum Ogólnokształcącego , ul Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

„Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt”

3.000,00

9

Akademickim Klubem Sportowym Rzeszów, ul. Podpromie 10, 35-051 Rzeszów

Siatkówka chłopców

3.000,00

10

Uczniowskim Klubem JUDO MILLENIUM, Aleja Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

Organizacja i udział w akcjach z kalendarza Okręgowego, Regionalnego, Polskiego i Europejskiego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych a także organizacja szkolenia – sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo.

3.000,00

11

Akademią Karate Tradycyjnego w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 24/75, 35-309 Rzeszów

Sportowe rzeszowskie diamenty- wizytówka Miasta Rzeszowa w Europie

5.000,00

12

Klubem Akrobatyki Sportowej Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1, 35-010 Rzeszów

Zajęcia gimnastyczne to nauka życia poprzez sport.

2.000,00

13

Rzeszowskim Klubem Kajakowym, ul. Podpromie 8A, 35-051 Rzeszów

Kajakarstwo klasyczne oraz Kajak Polo

2.000,00

 

14

UKS FOXBALL, ul. Ks. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów

Wspieranie i rozwój pływania

1.000,00

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów     

 

1.

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Udział w rozgrywkach sportowych, zgrupowaniach sportowych oraz zawodach ligowych-  sekcja piłki nożnej senior

15.000,00

2

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Organizacja i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych( liga, puchary, zawody kontrolne i sparingowe, szkolenie sportowe)- sport senior, sekcja piłki nożnej

15.000,00

3

Klub Sportowy BIAŁA Rzeszów, ul. Głęboka 16, 35-302 Rzeszów

Działanie Klubu  KS „Biała” Rzeszów- udział w zawodach sportowych- Sport Senior 2015

4.000,00

4

Klub Sportowy KORONA Rzeszów, ul. Potockiego 9, 35-322 Rzeszów

PIŁKA NOŻNA 2015

7.000,00

5

Klubem Sportowym GRUNWALD BUDZIWÓJ, ul. Studzianki 11, 35-317 Rzeszów

Dążyć do celu – piłka nożna

4.000,00

6

Klub Sportowy PRZYBYSZÓWKA w Rzeszowie, ul. Krakowska 102, 35-111 Rzeszów

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe seniorów w zakresie piłki nożnej

13.000,00

7.

Rzeszowski Klub Sportowy, ul. Warszawska 75, 35-230 Rzeszów

Uczciwa dotacja- lepsza rekreacja.

Równomierne wspieranie klubów B klasy- szansą na równa rywalizację drużyny piłkarskiej seniorów w rozgrywkach klasy „B” PZPN Podokręg Rzeszów

1.000,00

8.

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury STARONIWA, ul. Staroniwska 46, 35-101 Rzeszów

Piłka Nożna - senior

 

                 

4.000,00

9.

Klub Sportowy TYTAN,  ul. Zbyszewskiego 9/40, 35-119 Rzeszów

Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych – sport seniorów 2015 w zakresie piłki nożnej

2.000,00

10.

Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT Rzeszów, ul. Zimowita 48/1, 35-605 Rzeszów

Systematyka Kluczem do sukcesu 2

6.000,00

 

11

Uczniowski Klub Judo Millenium, Al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

Organizacja i udział w turniejach sportowych z kalendarza Okręgowego, Regionalnego, Polskiego, Europejskiego i Światowego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych a także organizacja szkolenia – sport seniorów w dyscyplinie judo

3.000,00

12

Sekcja Lekkiej Atletyki CWKS Resovia, ul. Wyspiańskiego 22

Uczestnictwo w finale Drużynowej Ligii Seniorów

4.000,00

13

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME Rzeszów, ul. Mazowiecka 96A, 35-324 Rzeszów

Udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- Sport Seniorów

2.000,00

 

                                                                             

Organizację imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów

 

1

Dziecięca Akademia Futsalu, ul. Wytrwałych 10, 35-303 Rzeszów

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci DAF RZESZÓW CUP 2015

1.000,00

2

Akademickim Związkiem Sportowym Klubem Uczelnianym Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2a

Inauguracja Sportowa Roku Akademickiego z sekcji Tenisa Stołowego AZS Politechniki Rzeszowskiej

9.000,00

 

3

Stowarzyszeniem Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki SPARTAKUS MMA, ul. Pułaskiego 9A, 35-011 Rzeszów

Międzynarodowy zawody MMA i Ju-Jitsu- z udziałem zawodników Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Polski

3.000,00

4

Rzeszowskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Niedzielskiego 1, 35-036 Rzeszów

Turniej Wojewódzki w tenisie ziemnym dla dziewcząt i chłopców 12-14 lat o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa

2.000,00

 

Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem

 

1

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

31. Mistrzostwa Świata w skokach na trampolinie 2015

1.000,00

2

Rzeszowski Klub TAEKWON-DO, ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów

Centralne Letnie Zgrupowanie TAEKWON- DO

2.000,00

3

Stowarzyszeniem Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki SPARTAKUS MMA, ul. Pułaskiego 9A, 35-011 Rzeszów

Mistrzostwa Polski MMA i Ju- Jitsu juniorów- Wrocław. Mistrzostwa Polski MMA Seniorów- Sochaczew

2.000,00

4

Akademickim Związkiem Sportowym Klubem Uczelnianym Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2a

Udział w Grand Prix Polski (żaków, młodzików, juniorów, kadetów) Sekcji Tenisa Stołowego AZS Politechniki Rzeszowskiej

5.000,00

 

 

 

                                                                                                                                                                                           załącznik Nr 2

    do Zarządzenia Nr  VII/278/2015

                                                                                                                                                                                                                  Prezydenta Miasta Rzeszowa

                                                                                                                                                                                                                            z dnia 20 lipca 2015 r.

 

Wykaz wniosków, co do których stwierdzono brak celowości wsparcia zadań i którym nie przyznano dotacji na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku

 

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży    

 

1

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Kobieca piłka nożna- SPORT JUNIOR

-

4

Klub Sportowy GRUNWALD BUDZIWÓJ, ul. Studzianki 11, 35-317 Rzeszów

Aktywna forma wypoczynku dzieci i młodzieży –piłka nożna

-

5

Szkółka Piłkarska GRUNWALD BUDZIWÓJ, ul. Budziwojska 305, 35-317 Rzeszów

Piłka nożna jutra.

-

10

Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów, ul. Zimowit 48/1, 35-605 Rzeszów

Obóz sportowy ZIOMKI SUMMER CAMP Lesko 2015

                    

-

12

Klub Sportowy JUNAK Rzeszów, ul. Paderewskiego 154, 35-328 Rzeszów

Piłka Nożna – sport dzieci i młodzieży wraz z obozem w Cmolasie

 

-

13

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy DEVELOPRES, ul. Architektów 1/45, 35-082 Rzeszów

 Rozgrywki młodzieżowe

                    

-

16

Międzyszkolnym Klubem Sportowym V-go Liceum Ogólnokształcącego , ul Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

„Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców”

-

17

Akademickim Związkiem Sportowym Klubem Uczelnianym Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2a

Sport dzieci i młodzieży trzech grup sekcji koszykówki męskiej KU AZS PRz

-

18

Międzyszkolnym Ludowym Klubem Sportowym, ul. Rejtana 3a, 35-326 Rzeszów

Koszykówka nas wychowuje

 

-

19

Stowarzyszeniem RESOVIA-BASKET, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Organizacja obozu sportowego koszykówki dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach PZKosz ligi młodzików, kadetów, mini- koszykówki

-

20

Klubem Sportowym OYAMA Rzeszów, ul. Broniewskiego 24a, 35-206 Rzeszów

Udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych Karate w 2015r. - sport dzieci i młodzieży

-

21

Zakładowym Klubem Sportowym STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży, sekcja bokserska

-

22

Zakładowym Klubem Sportowym STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży, sekcja zapasów

                      

-

23

Klubem Sportowym JU-JITSU KARATE, ul. Św. Marcina 87, 35-330 Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie Ju-Jitsu i Karate ( Sport Junior)

-

24

Uczniowskim Klubem Sportowym „AKADEMIA JUDO RZESZÓW” ul. Broniewskiego 24/185 35-206 Rzeszów

Wypoczynek letni

                

-

27

Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW, ul. Konfederatów Barskich 15, 35-321 Rzeszów

SPORTOWO ZABAWOWO

-

28

Klub Sportowy NAN BEI-TYGRYS, ul. Prymasa 1000-lecia 2/30, 35-511 Rzeszów

Zostań Młodym Mistrzem

-

29

Międzyszkolnym Klubem Sportowym V-go Liceum Ogólnokształcącego, ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- w dyscyplinie piłki ręcznej- sport dzieci i młodzieży

-

 

30

Cywilno-Wojskowym Klubem Sportowym RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Uczestnictwo w finale Drużynowej Ligii Juniorów

-

31

Towarzystwem Gimnastycznym „SOKÓŁ” przy SP-12 w Rzeszowie, ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów

Mamy Talenty !!!

-

 

32

Klubem Sportowym PIRAMIDA, ul. Cicha 7/74, 35-326 Rzeszów

Udział w zgrupowaniu sportowym- sport dzieci i młodzieży

-

33

Klubem Sportowym PIRAMIDA, ul. Cicha 7/74, 35-326 Rzeszów

Udział w zawodach- sport dzieci i młodzieży

-

35

Cywilno-Wojskowym Klubem Sportowym RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo

-

36

Uczniowskim klubem Sportowym GALICJA- LOK Rzeszów, ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów

Uczniowski Klub Sportowy „GALICJA-LOK” Rzeszów w zawodach, treningach, konsultacjach organizowanych w 2015 roku

-

37

Cywilno-Wojskowym Klubem Sportowym RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży. Sport Junior łucznictwo

                        

-

38

Szkolnym Klubem Sportowym PIAST 25, ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

Zakup profesjonalnych mat łuczniczych do szkolenia i organizacji zawodów

-

                          

39

Klubem Pływackim SOKÓŁ Rzeszów, ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów

Zgrupowanie szkolenie dla zawodników sekcji pływackiej i tenisowej klubu pływackiego „SOKÓŁ” Rzeszów

-

40

Zakładowym Klubem Sportowym STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Udział w zawodach, rozgrywkach sportowych, zgrupowaniach sportowych – sekcja skoków do wody

-

41

Uczniowskim Klubem Sportowym SZÓSTKA, ul. Powstańców Styczniowych 40, 35-607 Rzeszów

Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży „Szóstka”

-

44

Uczniowski Klub Sportowy SAILING TEAM RZESZÓW, ul. Graniczna 2/37, 35-326 Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

-

45

Zakładowym Klubem Sportowym STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych –  sekcja żużlowa

-

46

Rzeszowskim Klubem BADMINTONA, ul. Borowa 2, 35-232 Rzeszów

Badminton dzieci i młodzieży

-

47

Uczniowskim Klubem Sportowym SZÓSTKA, ul. Powstańców Styczniowych 40, 35-607 Rzeszów

I Rzeszowski Rajd Trójkołowców

-

48

Klub Sportowy PRZYBYSZÓWKA w Rzeszowie, ul. Krakowska 102, 35-111 Rzeszów

Wspieranie szkolenie i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

-

49

Zakładowym Klubem Sportowym STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Organizacja, udział w zawodach sportowych, zgrupowaniach sportowych - sekcja kolarska

-

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych

 – sport senior

 

2.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Kobiet piłka nożna - Sport Senior

-

7.

Klubem Sportowym „JUNAK”  Rzeszów, ul. Paderewskiego 154, 35-328 Rzeszów

Piłka Nożna – Sport Seniorów 

-

9.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”, ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów

Sekcja Piłki Nożnej Niesłyszących 2015

-

10.

Rzeszowski Klub Sportowy, ul. Warszawska 75, 35-230 Rzeszów

Uczciwa dotacja- lepsza rekreacja.

Równomierne wspieranie klubów B klasy- szansą na równa rywalizację drużyny piłkarskiej seniorów w rozgrywkach klasy „B” PZPN Podokręg Rzeszów

-

14

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy, ul. Rejtana 3a, 35-326 Rzeszów

Przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi kobiet

-

15.

Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej DEVELOPRES, ul. Architektów1/45, 35-082 Rzeszów

Zgrupowanie w Tryńczy

-

16.

Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1, 35-010 Rzeszów

Sport senior- siatkówka mężczyzn

 

 

                       

-

17.

Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1, 35-010 Rzeszów

Sport senior- siatkówka kobiet

-

18

Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1, 35-010 Rzeszów

Sport senior – siatkówka plażowa mężczyzn

-

19.

Rzeszowskim Klubem Sportowym Głuchych RES-GEST, ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów

Sekcja Piłki Siatkowej Niesłyszących 2015

-

20.

Zrzeszeniem Sportowym Inwalidów START w Rzeszowie, ul. Leszka Czarnego 3, 35-615 Rzeszów

Organizacja obozu sportowego koszykówki na wózkach

-

21.

Stowarzyszeniem Sympatyków Koszykówki, ul. Nowosądecka 1/14, 35-505 Rzeszów

Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych w sezonie koszykarskim 2015/2016- sport senior

 

-

 

22

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego, ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych piłki ręcznej- sport seniorów

-

23.

Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1, 35-010 Rzeszów

Sport senior- rugby mężczyzn

-

 

24.

Rzeszowskim Klubem Kolarskim, ul. X. Dunikowskiego 29/1, 35-603 Rzeszów

Popularyzacja kolarstwa jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu poprzez udział członków Rzeszowskiego Klubu Kolarskiego w imprezach poza miastem Rzeszów

-

 

25.

Uczniowskim Klubem sportowym  SAILING TEAM Rzeszów, ul. Graniczna 2/37,

35-326 Rzeszów

Droga do Rio 2016

-

26

Klubem Sportowym JU-JITSU KARATE, ul. Św. Marcina 87, 35-330 Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie Ju-Jitsu i Karate (SPORT SENIOR)

-

27

Klub Sportowy NAN BEI-TYGRYS, ul. Prymasa 1000-lecia 2/30, 35-511 Rzeszów

Bądź Aktywny- Wushu Seniorów

-

28

Uczniowski Klub Judo Millenium, Al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

Organizacja i udział w turniejach sportowych z kalendarza Okręgowego, Regionalnego, Polskiego, Europejskiego i Światowego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych a także organizacja szkolenia – sport seniorów w dyscyplinie judo

-

29

Rzeszowski Klub Bokserski „WISŁOK”, ul Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów,

Rzeszowski Boks- sport senior- XX lat Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego WISŁOK

-

30

Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki SPARTAKUS MMA, ul. Pułaskiego 9A,35-011 Rzeszów

SPARTAKUS MMA- sport senior 2015

-

31

Szkolny Klub Sportowy PIAST 25, ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

Szkolenie sportowe w zakresie łucznictwa

-

32

Akademickim Związkiem Sportowym Klubu Uczelnianego Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2a, 35-959 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport seniorów: kontynuacja udziału męskiej drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach polskiej superligi

 

-

 

35

Klub Sportowy „KlubSportowy.pl”, ul. Poniatowskiego 13A,

35-026 Rzeszów

Udział w zawodach sportowych z zakresu nordic walkking, poprzedzony cyklem zajęć szkoleniowych

-

 

Organizacja imprez sportowych w mieście Rzeszowie

 

1

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

II Międzynarodowy turniej Nadziei Olimpijskich w Zapasach

-

2

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Organizacja meczu pomiędzy Lechia Gdańsk- CWKS Resovia w ramach Jubileuszu 110-lecia istnienia Cywilno-wojskowego Klubu sportowego Resovia

-

3.

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY Rzeszów, ul. Mikołajczyka 12/206, 35-208 Rzeszów

Osiedlowi liderzy sportowi

 

-

 

4.

Rzeszowski Klub Sportowy, ul. Warszawska 75, 35-230 Rzeszów

Turniej Piłkarski pt. „Wspierajmy osoby niepełnosprawne ruchowo i z chorobami neurodegeneracyjnymi, których aktywność ruchowa jest uniemożliwiona

-

6

Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Klubu sportowego DEVELOPRES Rzeszów, ul. Architektów 1/45, 35-082 Rzeszów

Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kobiet

-

7.

Stowarzyszeniem Sympatyków Koszykówki, ul. Nowosądecka 1/14, 35-505 Rzeszów

Organizacja koszykarskiego Turnieju Mikołajkowego pod Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa „ Koszykarskie Mikołajki 2015”

-

9

Klubem pływackim SOKÓŁ Rzeszów, ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów

Podkarpacka Liga Pływacka dzieci 10-11 lat

-

10

Klubem pływackim SOKÓŁ Rzeszów, ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Sekcji Tenisa Ziemnego „SOKÓŁ” Rzeszów

-

12

Rzeszowskim Klubem BADMINTONA, ul. Borowa 2, 35-232 Rzeszów

Badminton Liga Szkolna

-

 

 

Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem

 

1.

SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „ DON BOSCO”, ul. W. Świadka 5a, 35-309 Rzeszów

UDZIAŁ DRUŻYNY SALOS „ DON BOSCO” W XXVI ŚWIATOWYCH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ W TURYNIE

 

 

-

2

SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „ DON BOSCO”, ul. W. Świadka 5a, 35-309 Rzeszów

Mała Akademia Piłkarska

-

4

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Udział w Mistrzostwach Europy Seniorów

-

5

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”, ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów

Eliminacje Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Seniorów

-

6

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”, ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów

Puchar Polski w Siatkówce Mężczyzn

-

7.

Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Klubu Sportowego DEVELOPRES Rzeszów, ul. Architektów 1/45, 35-082 Rzeszów

Turniej Juniorek w Tomaszowie Lubelskim

-

8.

Klubem Akrobatyki Sportowej Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1, 35-010 Rzeszów

Zajęcia gimnastyczne to sposób na rywalizację z najlepszymi w Europie

-

 

11

Klub Pływacki SOKÓŁ Rzeszów, ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów

Podkarpacka Liga Pływacka dzieci 10-11 lat

-

12

Dziecięca Akademia Futbolu, ul. Wytrwałych 10, 35-303 Rzeszów

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci „ LIPTOV CHEMPIONS MASTERS”

-

13

Rzeszowskim Klubem Wysokogórskim, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11, 35-509 Rzeszów

Start zawodników w zawodach rangi Pucharu Polski w konkurencji „Bouldering”

-

 

 

Zarządzenie Nr VII/326/2015

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), uchwały Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku.

 

§ 2

 

Wykaz wniosków, co do których uznano celowość wsparcia i którym przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                                                           załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                           do Zarządzenia Nr  VII/326/2015

                                                                                                                                                                                                                    Prezydenta Miasta Rzeszowa

                                                                                                                                                                                                                                    z dnia 27 sierpnia 2015 r.

     

 

Wykaz wniosków, co do których stwierdzono celowości wsparcia zadań i którym przyznano dotacji na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku

 

                                                                             

Organizację imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów

 

1

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Organizacja meczu pomiędzy Lechia Gdańsk-CWKS Resovia w ramach Jubileuszu

110-lecia istnienia Cywilno-Wojskowego Klubu Sportowego Resovia

3.000,00

2

SALOS Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej „DON BOSCO” Rzeszów,

ul. W. Świadka 5a, 35-309 Rzeszów

Mała Akademia Piłkarska

3.000,00

 

3

Rzeszowski Klub Badmintona, ul. Borowa 2, 35-232 Rzeszów

Turniej Badmintona

2.000,00

4

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży  

2.000,00

 

 

Opublikował(a): 25.09.2015 15:23, Michał Solarski
Wytworzył(a): 12.06.2015 14:55, Justyna Sokołowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22489405
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl