Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Otwarty konkurs na realizacje zadań z zakresu sportu w 2016 roku (4.10.2016 r.)

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  VII/832/2016

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 3 października 2016 r.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu

W 2016 ROKU

 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie:               –    120.000,- zł z tego:

1) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży  –   60.000,- zł

2) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów                       –   60.000- zł

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały
Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającego siedzibę na terenie Gminy Miasta Rzeszów, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr VII/832./2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 października 2016 r. w sprawie otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2016 r., Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy, wniosku, zaktualizowanego kosztorysu
i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu
.

2. Wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu i zawierać:

1)      nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2)      termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3)      dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5)      wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;

6)      wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

7)      wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1)      aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2)      aktualny statut klubu;

3)      Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania zadania lub zadań dofinansowanych przez Gminę Miasto Rzeszów w 2015 roku;

4. Wniosek oraz inne dokumenty wymagające podpisów ze strony klubu powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz
w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania ofert prawo reprezentacji podmiotu:

1)      W przypadku gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnej funkcji;

2)      W przypadku złożenia kserokopii, każda strona musi być potwierdzona za zgodność
z oryginałem wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, każda strona musi być opatrzona także datą potwierdzenia zgodności
z oryginałem;

3)      W przypadku, gdy  oferta jest podpisana przez inną osobę niż wskazana w aktualnym opisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo
 wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej ( na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Rzeszowa. Do każdej oferty należy załączyć opłacone w kwocie 17 zł pełnomocnictwo. 

5. Każda z dyscyplin sportu będzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby klubów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków.

6. Wysokość dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadania można realizować od 1 października 2016 r.

2. Okres realizacji zadania powinien wynosić minimum 30 dni.

3. Termin końcowy realizacji zadania: zawodów/ rozgrywek/ zgrupowań itp. nie może zakończyć się później niż do dnia 31.12.2016

4. Środki własne i środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane w terminie realizacji zadania.

5. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, Oferent zobowiązany jest
do zaangażowania w realizację projektu środków finansowych własnych w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie konkursowej.

6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem
i zgodnie  z zawartymi w umowie terminami.

7. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej oferent składa zaktualizowany kosztorys wraz z merytorycznym i rzeczowym opisem zadania.

8. Na podstawie złożonej aktualizacji kosztorysu zostanie przygotowana umowa.

9. Aktualizacja kosztorysu i opisu zadania stanowią załącznik do umowy.

10. Przy wyborze wniosków Komisja bierze pod uwagę zasoby kadry szkoleniowej, możliwości bazowe i sprzętowe klubu, zdobyte osiągnięcia sportowe w latach 2015 i 2016 oraz sposób rozliczenia dotacji w latach poprzednich.

11. Wnioskodawca który otrzyma dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 

 

12. Wnioskodawca, który otrzyma dotację zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Rzeszów. Informacja „Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów” powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach,  informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, jak również na odzieży sportowej, tablicach, banerach, billboardach.

 

13. W przypadku działań wskazanych w pkt I ppkt 1 i 2 ogłoszenia, do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy,
nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania

14. W przypadku działań wskazanych w pkt I ppkt 1 i 2 ogłoszenia, do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania.

 

IV. Miejsce i termin składania wniosków.

1. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza)
lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki - Rynek 11,( I p., pok. nr 5 sekretariat)

W przypadku działań określonych w pkt I ppkt 1 i 2 ogłoszenia wnioski należy złożyć do dnia
12 października 2016 godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa, nie data stempla pocztowego)

 

Wnioski złożone lub doręczone po terminie lub na nieaktualnym formularzu nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu, w całości spięty wraz
z załącznikami, w wyznaczonym miejscu i terminie. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV ppkt 1) zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

Wnioski złożone na nieprawidłowym formularzu nie podlegają poprawie i zostają odrzucone ze względu na błędy formalne.

 

 

V. Termin wyboru wniosków oraz kryteria stosowane przy wyborze wniosków

1. W przypadku działań określonych w pkt I ogłoszenia ppkt 1 i 2, przyznanie dotacji nastąpi
w terminie 7 dni od przedstawienia Prezydentowi protokołu z prac Komisji Konkursowej.

2. Dotacja na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym przyznawana jest w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. Powołana, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, Komisja Konkursowa rozpatruje wnioski złożone na obowiązującym formularzu.

4. Wniosek jest poprawny gdy:

1)      zostanie złożony na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu;

2)      jest wypełniony czytelnie;

3)      Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku;

4)      termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu;

5)      kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem
formalno-rachunkowym;

6)      załączniki opatrzone są datą, pieczątką Wnioskodawcy ora podpisami uprawnionych osób.

5. Przy rozpatrywaniu poprawnie złożonych wniosków, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1)      znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań Gminy Miasto Rzeszów, w tym
w szczególności Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 r.;

2)      merytoryczna wartość projektu;

3)      wymierne korzyści dla mieszkańców;

4)      koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł
w finansowaniu projektu;

5)      dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań oraz rozliczeń;

6)      perspektywa kontynuacji projektu i źródeł dalszego finansowania;

7)      struktura poniesionych nakładów w odniesieniu do długofalowych efektów projektu;

8)      dokonania i pozycja wnioskodawcy w środowisku lokalnym;

9)      udokumentowane osiągnięcia zdobyte w latach 2015 i 2016.

6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku.

7. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

8. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dotacji.                                                             

9. Od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.            

 

VI. Obowiązki Oferentów oraz zasady rozliczenia zadania.          

1. Z Wnioskodawcami, których oferta została wybrana w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres
i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umów stanowią Załącznik nr 3,4 i 5 do Zarządzenia Nr VII/832/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 października 2016 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2016 roku, powołania Komisji i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu.

2. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian,  bez pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o dotację.

4. Podmiot realizujący zadanie publiczne ma obowiązek wskazania rachunku bankowego
(lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

5. Podmiot musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych, otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

6. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne
z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.

7. Realizacja wszystkich kosztów musi zostać udokumentowana odpowiednimi dokumentami  księgowymi.

8. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń paragony dokumentujące zakupy związane z zadaniem.

9. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

1)      sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów, współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych;

2)      sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r. poz. 710).

10. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, zarówno ze środków otrzymanych
w ramach dotacji, jak i ze środków własnych, a także dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

11. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym dokonania wydatku jest potwierdzenie przelewu bankowego z rachunku bankowego wskazanego w podpunkcie 4.

12. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.

13. W przypadku nieuzasadnionych zmian w kosztorysie realizacji zadania Prezydent może odstąpić od podpisania umowy lub ją wypowiedzieć.

 

 

VII. Kontrola i ocena realizacji zadania.

1. Gmina Miasto Rzeszów, zlecając zadanie, dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i w siedzibie Dotowanego.

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa mogą badać dokumenty
i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

5. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Konsekwencją rażących uchybień w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, może być wypowiedzenie umowy, zwrot całości lub części przyznanej dotacji.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Dotowanego na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2016 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy, wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie.

2. W przypadku nie złożenia przez Dotowanego sprawozdania w określonym w umowie terminie, Dotujący może pisemnie wyznaczyć ostateczny termin na złożenie sprawozdania realizacji postanowień umowy.

3. Do sprawozdania z realizowanego zadania należy dołączyć kserokopie dokumentów księgowych wraz z oryginałami do wglądu, dla potwierdzenia i opieczętowania. Dokumenty Księgowe muszą potwierdzać realizację zadania. Płatności za faktury muszą być udokumentowane dowodami płatności (Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Kasa przyjmie, Kasa wypłaci). W sprawozdaniu przedstawione zostaną również materiały dokumentujące realizację zadania w szczególności zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, listy uczestników projektu, publikacje wykonane w ramach zadania.

4. Gmina Miasto Rzeszów może wezwać Dotowanego do złożenia sprawozdania częściowego
z realizacji zadania.

5. Dotowany zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu sprawozdania.

6. Akceptacja sprawozdania końcowego stanowi potwierdzenie wykonania umowy.

7. Błędy lub braki w złożonym przez Dotowanego sprawozdaniu winny być przez niego usuwane
lub uzupełniane w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Dotującego.

8. Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez Dotującego terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i możliwością rozwiązania umowy przez Dotującego.

 

IX. Koszty kwalifikowane do rozliczenia zadania z zakresu sportu

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu obejmujące:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport;                                       

b) wyżywienie i zakwaterowanie;                                           

c) wynajem obiektów;            

d) opieka medyczna, badania lekarskie;                                             

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej;                                            

f) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

g) opłaty za sędziowanie zawodów;                                        

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;                                       

i) opłaty startowe;                                          

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej;

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego;   

ł) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń;

m) ubezpieczenia OC klubu i NW zawodników i trenerów;

n) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania;

o) koszty zakupu nagród (pucharów, medali). 

2) koszty pośrednie stanowić mogą do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty ogólne zarządu i administracji (w tym m.in.: opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów i sprzętu biurowego);

b) koszty niezbędnych podróży służbowych.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy i księgowych klubu;

2) transferu zawodnika;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika;

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia a także z tytułu podatków i składek ZUS;

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu;

6) zakupu urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z  2014r poz. 851 z późn. zm.).

 

 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://s.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr  VII / 874 / 2016
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 9 listopada 2016 r.

 

 

 

Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w 2016 roku

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży 

Lp

Podmiot

Nazwa zadania

Przyznane

1.

UKS „FOXBALL”

Wspieranie i rozwój pływania

1 000,00

2.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej HANDBALL Rzeszów

Sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna

1 000,00

3.

Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „SPARTAKUS MMA”

Spartakus MMA – sport junior 2016 II

1 000,00

4.

Akademicki Związek Sportowy Klubu Uczelnianego Politechniki Rzeszowskiej

Rozgrywki Pzkosz w kategorii U-16 i U-14, szkolenie dzieci i młodzieży sekcji koszykówki męskiej KU AZS PRz

1 000,00

5.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Rzeszów

Lubię ćwiczyć gimnastykę

 

1 000,00

6.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Rzeszów

Młodziczki w lidze

1 000,00

7.

K.S. PRZYBYSZÓWKA

Sport Junior Trampkarz Piłka Nożna

10 000,00

8.

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA

Sekcja Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych – Resovia Rzeszów

10 000,00

9.

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy

Koszykówka dziewcząt- to jest to

6 000,00

10.

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

WJM Kosz 3

przygotowanie i udział w rozgrywkach PZKosz w koszykówce drużyn U14 i mini- koszykówce drużyn U12 oraz wzmocnienie i rozszerzenie systemu szkolenia w koszykówce dziewcząt i chłopców w oparciu o rzeszowskie szkoły

2 000,00

11.

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

Przygotowanie i udział w rozgrywkach mini siatkówki PZPS 2

2 000,00

12.

Rzeszowski Klub BADMINTONA

Badminton dzieci i młodzieży

2 000,00

13.

Klub Sportowy NAN-BEI-TYGRYS

Zostań Młodym Mistrzem II

1 000,00

14.

Dziecięca Akademia Futbolu

Cykl zajęć sportowych dla dzieci w wieku 4-12 lat w dyscyplinie piłka nożna II

3 000,00

15.

Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT Rzeszów

Systematyka od Juniora 2/2016

2 000,00

16.

Klub Akrobatyki Sportowej Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Gimnastyka to zdrowie

6 000,00

17.

Akademicki Klub Sportowy

Siatkówka chłopców 3

8 000,00

18.

Szkolny Klub Sportowy PIAST 25

Prowadzenie szkolenia sportowego w łucznictwie – organizacja zgrupowania sportowego II

1 000,00

19.

UKS TKKF SPRINT

Organizacja zawodów sportowych – Szkolna Liga Badmintona

1 000,00

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport senior

 

1.

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ

Akrobatyka i fitness- SENIOR

5 000,00

2.

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA

Organizacja i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w rozgrywkach sportowych (liga, puchary, zawody kontrolne i sparingowe, szkolenie sportowe) - sport seniorski w zakresie piłki nożnej- cz. III

12 000,00

3.

K.S. PRZYBYSZÓWKA

Sport Senior Piłka Nożna

4 000,00

4.

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA

Sekcja Kobiecej Piłki Nożnej- Resovia Rzeszów Senior

20 000,00

5.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych

RES-GEST

Sport Niesłyszących 2016- Sekcja Piłki Nożnej –

II edycja

3 000,00

6.

Klub Sportowy NAN-BEI-TYGRYS

Organizacja zajęć Wushu dla seniorów

1 000,00

7.

Uczniowski Klub Judo MILLENIUM

Udział w najważniejszych turniejach sportowych z kalendarza Okręgowego, Regionalnego i Polskiego, Europejskiego i Światowego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do turniejów a także organizacja szkolenia- sport seniorów w dyscyplinie judo III

 

5 000,00

8.

Akademicki Klub Sportowy

Siatkówka chłopców 4

3 000,00

9.

Uczniowski Klub Sportowy „Sailing Team Rzeszów”

Żeglarstwo sport senior II

4 000,00

10.

Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „SPARTAKUS MMA”

Spartakus MMA – sport senior

3 000,00


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr  VII / 874 / 2016
Prezydenta Miasta Rzeszow
z dnia 9 listopada 2016 r.

Wykaz podmiotów, którym nie przyznano dotacji na realizację zadań z zakresu sportu w 2016 roku

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży 

 

 

Lp.

Podmiot

 

Nazwa zadania

 

 

1.       

Klub Pływacki SOKÓŁ Rzeszów

Zakup Sprzętu Sportowego – dresy sportowe dla sekcji Tenisa „Sokół” Rzeszów

-

2.       

Klub Pływacki SOKÓŁ Rzeszów

Zgrupowanie szkolenie przed Mistrzostwami Polski

-

3.       

Uczniowski Klub Judo „MILLENIUM”

Udział w najważniejszych turniejach sportowych z kalendarza Okręgowego, Regionalnego i Polskiego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do turniejów a także organizacja szkolenia- sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo

-

4.       

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA

Sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo

-

5.       

Stowarzyszenie RESOVIA-BASKET

Udział w rozgrywkach U12

-

6.       

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Rzeszów

Wigilijny obóz sportowy

-

7.       

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA

Sekcja Kobiecej Piłki Nożnej- Resovia Rzeszów Junior

-

8.       

Akademia Piłkarska ZIOMKI RZESZÓW

Lepszy Rzeszów budujesz, gdy z Ziomkami trenujesz – część 2

-

9.       

Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie

Karate Kids- postaw na dziecko

-

10.   

Klub Sportowy JUNAK w Rzeszowie

Piłka Nożna- sport dzieci i młodzieży II

-

11.   

Klub Sportowy PIRAMIDA

Prowadzenie zajęć akrobatyki sportowej

-

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów

 

12.   

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „STARONIWA”

Piłka Nożna sport- Senior

-

13.   

Rzeszowski Klub BADMINTONA

Badminton Senior

-

14.   

Klub Sportowy JUNAK w Rzeszowie

Piłka Nożna – Sport Senior

-

15.   

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ

Wspieranie uzdolnionej młodzieży akrobatycznej

-

       

 

 

 

Pliki do pobrania:
KONKURS.DOCX (62,06 KB)
REGULAMIN.DOC (62,5 KB)
UMOWA.1.doc (49,5 KB)
UMOWA.3.doc (50,5 KB)
logo_rz_pl.jpg (57,07 KB)
Opublikował(a): 14.11.2016 11:59, Michał Solarski
Wytworzył(a): 04.10.2016 15:32, Michał Solarski
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22550125
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl