Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w 2016 roku

 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr  VII/537/2016

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 3 lutego 2016 r.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU 

W 2016 ROKU

 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie:               –  1.715.000,- zł z tego:

1) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży  –  865.000,- zł

2) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów                –   660.000- zł

3) organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów          –  140.000,- zł

4) udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem           –   50.000,- zł

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały

Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającego siedzibę na terenie Gminy Miasta Rzeszów, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr VII/537/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu w roku 2016r., Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy, wniosku, zaktualizowanego kosztorysu 

i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu.

2. Wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu i zawierać:

1) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;

6) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

7) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2) aktualny statut klubu;

3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania zadania lub zadań dofinansowanych przez Gminę Miasto Rzeszów w 2015 roku;

4. Wniosek oraz inne dokumenty wymagające podpisów ze strony klubu powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz 

w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania ofert prawo reprezentacji podmiotu:

1) W przypadku gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnej funkcji;

2) W przypadku złożenia kserokopii, każda strona musi być potwierdzona za zgodność 

z oryginałem wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, każda strona musi być opatrzona także datą potwierdzenia zgodności 

z oryginałem;

3) W przypadku, gdy  oferta jest podpisana przez inną osobę niż wskazana w aktualnym opisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo

 wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej ( na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Rzeszowa. Do każdej oferty należy załączyć opłacone w kwocie 17 zł pełnomocnictwo.  

5. Każda z dyscyplin sportu będzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby klubów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków.

6. Wysokość dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadania można realizować od 1 stycznia 2016 r.

2. Okres realizacji zadania powinien wynosić minimum 30 dni.

3. Termin końcowy realizacji zadania: zawodów/ rozgrywek/ zgrupowań itp. nie może zakończyć się później niż do dnia 31.12.2016

4. Środki własne i środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane w terminie realizacji zadania. 

5. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, Oferent zobowiązany jest

do zaangażowania w realizację projektu środków finansowych własnych w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie konkursowej.

6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem

i zgodnie  z zawartymi w umowie terminami. 

7. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej oferent składa zaktualizowany kosztorys wraz z merytorycznym i rzeczowym opisem zadania.

8. Na podstawie złożonej aktualizacji kosztorysu zostanie przygotowana umowa.

9. Aktualizacja kosztorysu i opisu zadania stanowią załącznik do umowy. 

10. Przy wyborze wniosków Komisja bierze pod uwagę zasoby kadry szkoleniowej, możliwości bazowe i sprzętowe klubu, reprezentowany poziom sportowy oraz sposób rozliczenia dotacji 

w latach poprzednich.

11. Wnioskodawca który otrzyma dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 

 

 

12. Wnioskodawca, który otrzyma dotację zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Rzeszów. Informacja „Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów” powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach,  informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, jak również na odzieży sportowej, tablicach, banerach, billboardach.

 

13. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia, do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, 

nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania

14. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia, do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania.

15. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia, do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, 

nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania 

16. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia, do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione 

od podpisania umowy, do dnia zakończenia zadania

 

IV. Miejsce i termin składania wniosków.

1. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza) 

lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki - Rynek 11,( I p., pok. nr 5 sekretariat)

W przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia wnioski należy złożyć do dnia

15 lutego 2016 godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa, nie data stempla pocztowego) 

Wnioski złożone lub doręczone po terminie lub na nieaktualnym formularzu nie będą rozpatrywane.

2. W przypadku zadań określonych pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia, nabór wniosków odbywa się do czasu wykorzystania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Rzeszów w 2016 roku. Wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania. 

 

Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu, w całości spięty wraz 

z załącznikami, w wyznaczonym miejscu i terminie. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. IV ppkt. 1) zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

Wnioski złożone na nieprawidłowym formularzu nie podlegają poprawie i zostają odrzucone ze względu na błędy formalne. 

 

V. Termin wyboru wniosków oraz kryteria stosowane przy wyborze wniosków

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ogłoszenia ppkt. 1 i 2, przyznanie dotacji nastąpi 

w terminie 7 dni od przedstawienia Prezydentowi protokołu z prac Komisji Konkursowej. 

2. Dotacja na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym przyznawana jest w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. Powołana, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, Komisja Konkursowa rozpatruje wnioski złożone na obowiązującym formularzu. 

4. Wniosek jest poprawny gdy:

1) zostanie złożony na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu;

2) jest wypełniony czytelnie;

3) Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku;

4) termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu;

5) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem 

formalno-rachunkowym;

6) załączniki opatrzone są datą, pieczątką Wnioskodawcy ora podpisami uprawnionych osób.

5. Przy rozpatrywaniu poprawnie złożonych wniosków, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań Gminy Miasto Rzeszów, w tym 

w szczególności Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 r.;

2) merytoryczna wartość projektu;

3) wymierne korzyści dla mieszkańców;

4) koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł 

w finansowaniu projektu;

5) dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań oraz rozliczeń;

6) perspektywa kontynuacji projektu i źródeł dalszego finansowania;

7) struktura poniesionych nakładów w odniesieniu do długofalowych efektów projektu;

8) dokonania i pozycja wnioskodawcy w środowisku lokalnym.

6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku.

7. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

8. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dotacji.

9. W przypadku działań określonych w pkt. I ogłoszenia ppkt. 3 i 4, dotacja zostanie przyznana przez Prezydenta w drodze zarządzenia do 7 dni od przedstawienia protokołu z prac Komisji Konkursowej, z obowiązkiem rozliczenia uprzednio dotowanego przez Gminę Miasto Rzeszów zadania.

10. Od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.

 

VI. Obowiązki Oferentów oraz zasady rozliczenia zadania.

1. Z Wnioskodawcami, których oferta została wybrana w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres

i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umów stanowią Załącznik nr 3,4 i 5 do Zarządzenia Nr VII/537/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2016 roku, powołania Komisji i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu.

2. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian,  bez pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o dotację.

4. Podmiot realizujący zadanie publiczne ma obowiązek wskazania rachunku bankowego 

(lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

5. Podmiot musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych, otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

6. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne

z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.

7. Realizacja wszystkich kosztów musi zostać udokumentowana odpowiednimi dokumentami  księgowymi.

8. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń paragony dokumentujące zakupy związane z zadaniem.

9. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku 

dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

1) sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów, współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych;

2) sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

10. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, zarówno ze środków otrzymanych 

w ramach dotacji, jak i ze środków własnych, a także dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

11. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym dokonania wydatku jest potwierdzenie przelewu bankowego z rachunku bankowego wskazanego w podpunkcie 4. 

12. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.

13. W przypadku nieuzasadnionych zmian w kosztorysie realizacji zadania Prezydent może odstąpić od podpisania umowy lub ją wypowiedzieć.

 

 

VII. Kontrola i ocena realizacji zadania.

1. Gmina Miasto Rzeszów, zlecając zadanie, dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i w siedzibie Dotowanego.

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa mogą badać dokumenty 

i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. 

5. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Konsekwencją rażących uchybień w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, może być wypowiedzenie umowy, zwrot całości lub części przyznanej dotacji.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Dotowanego na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2016 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy, wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie.

2. W przypadku nie złożenia przez Dotowanego sprawozdania w określonym w umowie terminie, Dotujący może pisemnie wyznaczyć ostateczny termin na złożenie sprawozdania realizacji postanowień umowy.

3. Do sprawozdania z realizowanego zadania należy dołączyć kserokopie dokumentów księgowych wraz z oryginałami do wglądu, dla potwierdzenia i opieczętowania. Dokumenty Księgowe muszą potwierdzać realizację zadania. Płatności za faktury muszą być udokumentowane dowodami płatności (Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Kasa przyjmie, Kasa wypłaci). W sprawozdaniu przedstawione zostaną również materiały dokumentujące realizację zadania w szczególności zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, listy uczestników projektu, publikacje wykonane w ramach zadania. 

4. Gmina Miasto Rzeszów może wezwać Dotowanego do złożenia sprawozdania częściowego

z realizacji zadania. 

5. Dotowany zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu sprawozdania. 

6. Akceptacja sprawozdania końcowego stanowi potwierdzenie wykonania umowy. 

7. Błędy lub braki w złożonym przez Dotowanego sprawozdaniu winny być przez niego usuwane

lub uzupełniane w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Dotującego. 

8. Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez Dotującego terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i możliwością rozwiązania umowy przez Dotującego. 

 

IX. Koszty kwalifikowane do rozliczenia zadania z zakresu sportu 

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu obejmujące:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport;

b) wyżywienie i zakwaterowanie;

c) wynajem obiektów;

d) opieka medyczna, badania lekarskie;

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej;

f) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

g) opłaty za sędziowanie zawodów;

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

i) opłaty startowe;

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej;

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego;

ł) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń;

m) ubezpieczenia OC klubu i NW zawodników i trenerów;

n) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania;

o) koszty zakupu nagród (pucharów, medali).

2) koszty pośrednie stanowić mogą do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty ogólne zarządu i administracji (w tym m.in.: opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów i sprzętu biurowego);

b) koszty niezbędnych podróży służbowych.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy i księgowych klubu;

2) transferu zawodnika;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika;

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia a także z tytułu podatków i składek ZUS;

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu;

6) zakupu urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z  2014r poz. 851 z późn. zm.).

 

 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://s.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU W 2016 R.

                         załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                   do Zarządzenia Nr  VII /619/ 2016

                                                                                                                                                                                                                                                    Prezydenta Miasta Rzeszowa
                                                                                                                                                                                                                                                    z dnia 30 marca 2016 r.

Wykaz wniosków niespełniające wymogów formalnych i/lub merytorycznych konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w 2016 roku

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży 

 

Lp.

Podmiot

 

Nazwa zadania

 

Ocena pod względem formalnym

 

Ocena pod względem merytorycznym

 

1.       

Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki SPARTAKUS MMA

ul. Pułaskiego 9A

358-011 Rzeszów

Spartakus MMA- sport senior 2016

Nie spełnia

Spełnia

 

Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów

 

2.       

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów,

ul. Hetmańska 69,

35-078 Rzeszów

Międzyszkolne rozgrywki szkół podstawowych, o puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa

Nie spełnia

Spełnia

3.       

Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO,  ul. Lewakowskiego 5A/6,

35-125 Rzeszów

9. Heiro Futsal Cup- Największy Turniej Futsalu w Polsce

 

Nie spełnia

Spełnia

4.       

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY,

ul. Mikołajczyka 12/206

35-208 Rzeszów

 

Cykl turniejów dzieci i młodzieży rzeszowskich klubów oraz pokoleń i spotkanie środowiska klubów rzeszowskich z okazji 15 lat młodzieżowego klubu piłkarskiego „ Orły” Rzeszów

 

Nie spełnia

Spełnia


                    załącznik Nr 2

      do Zarządzenia Nr  VII /619/ 2016

                                                                                                                                                                                                                                                 Prezydenta Miasta Rzeszowa
                                                                                                                                                                                                                                                 z dnia 30 marca 2016 r.

 

Wykaz wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne wraz z propozycją kwoty dotacji konkursu na realizację zadań
z zakresu sportu w 2016 roku

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży 

Lp

Podmiot

Nazwa zadania

PRZYZNANE KWOTY DOTACJI

1.       

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

Sport Junior – młodzieżowa piłka nożna

92.000

 

2.       

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

Piłka nożna kobieca – sport junior

8.000

3.       

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – piłka nożna junior

140.600

ul Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

4.       

Klub Sportowy „GRUNWALD BUDZIWÓJ”

ul Studzianki 11

35-317 Rzeszów

Piłka nożna dzieci i młodzieży

6.400

5.       

Szkółka Piłkarska GRUNWALD BUDZIWÓJ

ul Budziwojska 305

35-317 Rzeszów

Piłka nożna – szkolenie dzieci i młodzieży

6.400

6.       

Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT Rzeszów

ul Zimowit 48/1

35-605 Rzeszów

Systematyka od Juniora 2016

7.000

 

 

7.       

Rzeszowska Akademia Futsalu „HEIRO”

ul Lewakowskiego 5A/6

35-125 Rzeszów

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu futsalu

11.200

 

 

8.       

Dziecięca Akademia Futbolu

ul Wytrwałych 10

35-303 Rzeszów

Cykl zajęć sportowych dla dzieci w wieku 4-12 lat

w dyscyplinie piłka nożna

6.400

 

 

 

9.       

Klub Sportowy „KORONA” Rzeszów

Junior 2016

12.600

ul Potockiego 9

 

35-322 Rzeszów

 

10.   

Klub Sportowy „Junak” w Rzeszowie

Piłka nożna – sport dzieci i młodzieży

5.800

ul Paderewskiego 154

 

35-328 Rzeszów

 

11.   

Akademia Piłkarska ZIOMKI RZESZÓW

Trenując dziś z Ziomkami, w przyszłości zagrasz z mistrzami

9.600

ul Zimowit 48/1

 

35-605 Rzeszów

 

12.   

Klub Sportowy Przybyszówka w Rzeszowie,

ul Krakowska 102, 35-111 Rzeszów

Wspieranie szkolenie i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej

19.000

13.   

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego

ul Hetmańska 38

35-045 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt

 

18.400

14.   

Akademicki Klub Sportowy Rzeszów

Siatkówka chłopców

72000

ul Podpromie 10

35-051 Rzeszów

15.   

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy DEVELOPRES Rzeszów

ul Architektów 1/45

35-082 Rzeszów

Sport kadet/junior

6.400

 

 

16.   

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Rzeszów

ul Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

Sport wśród dzieci i młodzieży

2.400

 

 

17.   

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego

ul Hetmańska 38

35-045 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

w zawodach  lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci

i młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców

2.400

18.   

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

ul Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

Szkolenie dzieci i młodzieży w trzech grupach sekcji koszykówki męskiej KU AZS PRz

4.000

19.   

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego

ul Hetmańska 38

35-045 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

w zawodach  lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci

i młodzieży w koszykówce chłopców

9.600

20.   

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

ul. Ks. Jana Stączka 40

35-322 Rzeszów

WJM Kosz, przygotowania i udział w rozgrywkach PZKosz

w koszykówce drużyn U14 i mini-koszykówce drużyn U12 oraz wzmocnienie i rozszerzenie systemu szkolenia w koszykówce dziewcząt i chłopców w oparciu o rzeszowskie szkoły

2.400

21.   

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy

Koszykówka dziewcząt w Rzeszowie

45.600

ul Rejtana 3a

 

35-326 Rzeszów

 

22.   

Stowarzyszenie RESOVIA-BASKET

Zgrupowania sportowe, zajęcia, turnieje i udział w rozgrywkach trzech grup koszykówki dzieci i młodzieży RESOVIA-BASKET

3.200

ul Wyspiańskiego 22

 

35-111 Rzeszów

 

23.   

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

Organizacja zajęć sportowych, udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sekcja skoków do wody

32.000

ul Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

 

 

24.   

UKS „FOXBALL”

ul Ks. Jałowego 22

35-010 Rzeszów

Wspieranie i rozwój pływania

800

25.   

Klub Pływacki „SOKÓŁ” Rzeszów

Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

10.400

ul Pułaskiego 13a

 

35-011 Rzeszów

 

26.   

Rzeszowski Klub Kajakowy „RzKK”

ul Podpromie 8A

35-051 Rzeszów

Kajakarstwo, Kajak Polo

5.600

27.   

Klub Żeglarski „HORNET”

ul Skrajna 9

35-231 Rzeszów

Zajęcia sportowe w żeglarstwie

4.000

28.   

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

w dyscyplinie łucznictwo

5.600

29.   

Szkolny Klub Sportowy PIAST 25 ul. Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów

Prowadzenie szkolenia sportowego w łucznictwie

2.400

30.   

Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy

ul Pułaskiego 13a

35-011 Rzeszów

Organizacja ogólnopolskich zawodów łuczniczych XXXII Memoriału A Gromskiego i XIV Memoriału K Wiśniowskiej

1.600

31.   

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

Organizacja zajęć bokserskich

7.200

32.   

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

Organizacja, przygotowanie i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży, sekcja zapasów

24.000

33.   

Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA JUDO RZESZÓW”

ul Broniewskiego 24/185

35-206

Dyscyplina olimpijska judo w Rzeszowie – przywrócenie świetności judo poprzez organizację zajęć sportowych, szkoleń sportowych oraz udział w zawodach

2.400

34.   

Klub Sportowy „NAN BEI - TYGRYS”

ul Prymasa 1000-lecia 2/30

35-511 Rzeszów

Zostań Młodym Mistrzem

1.600

35.   

Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „SPARTAKUS MMA”

ul Pułaskiego 9a

35-011 Rzeszów

Spartakus MMA – sport junior 2016

3.200

36.   

Rzeszowski Klub Sportów Walki

ul Bałuckiego 15a

35-230 Rzeszów

Organizacja zajęć sportowych dla juniorów w zakresie sportów walki Formuła Kick-Boxing

3.200

37.   

Uczniowski Kub Sportowy CHOW GAR KUNG FU ul. Bardowskiego 2, 35-005 Rzeszów

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu sportu Wushu

1.600

38.   

Rzeszowski Klub Bokserski „WISŁOK”

ul Pułaskiego 13a

35-011 Rzeszów

Rzeszowski Boks – sport junior

12.000

 

 

39.   

Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM

ul Krakowska 20 lok 02

35-111 Rzeszów

Karate to Sport i Zdrowie

800

 

 

40.   

Akademia Karate Tradycyjnego

ul Podwisłocze 24/75

35-309 Rzeszów

Promocja zajęć sportowych – karate tradycyjnego – wśród dzieci

12.000

i młodzieży

 

 

 

41.   

Klub Sportowy OYAMA RZESZÓW

Przygotowanie i udział w Mistrzostwach Polski Oyama Karate w Kata (12032016, Olkusz)

1.600

ul Broniewskiego 24a

 

35-206 Rzeszów

 

42.   

Klub Sportowy OYAMA RZESZÓW

ul Broniewskiego 24a

35-206 Rzeszów

Przygotowanie i udział w rozgrywkach sportowych Kickboxingu

w 2016 r – sport dzieci i młodzieży

 

1.600

43.   

Rzeszowski Klub TAEKWON-DO

ul Pułaskiego 13a

35-011 Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci

i młodzieży w TAEKWON-DO ITF

 

6.400

 

44.   

Uczniowski Klub JUDO „MILLENIUM”

Aleja Kopisto 1

35-315 Rzeszów

Organizacja i udział w najważniejszych turniejach sportowych z kalendarza Okręgowego, Regionalnego i Polskiego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do turniejów a także organizacja szkolenia – sport dzieci i młodzieży

w dyscyplinie judo

15.400

 

45.   

Rzeszowski  Klub TAEKWON-DO, ul Pułaskiego 13a,

35-011 Rzeszów

Udział Klubów w imprezach Sportowych poza Miastem Rzeszowem

1.600

46.   

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży 

56.000

47.   

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „RESOVIA”,

ul Wyspiańskiego 22,

35-111 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży 

3.200

48.   

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych – sekcja akrobatyki

33.600

49.   

Klub Sportowy PIRAMIDA,

ul Cicha 7/74,

35-326 Rzeszów

Przygotowanie do startów i udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych 

2.400

50.   

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ  ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów

Wspieranie Uzdolnionej Młodzieży Akrobatycznej

10.400

51.   

Klub Akrobatyki Sportowej Akademickiego Związku Sportowego uniwersytetu Rzeszowskiego

Zajęcia gimnastyczne to sposób na spędzenie wolnego czasu

12.800

ul Kasprowicza 1

 

35-010 Rzeszów

 

52.   

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

SPORT – Kolarstwo dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie

11.400

ul Hetmańska 69

 

35-078 Rzeszów

 

53.   

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA ul. Wyspiańskiego 22 35-111 Rzeszów

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo

28.000

54.   

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

Przygotowanie adeptów do uzyskania licencji żużlowej – sekcja żużlowa

32.000

55.   

Rzeszowski Klub Badmintona, ul. Borowa 2, 35-232 Rzeszów

Badminton Dzieci i Młodzieży

1.600

56.   

Klub Pływacki „SOKÓŁ” Rzeszów

ul Pułaskiego 13a

35-011 Rzeszów

Organizacja i prowadzenie zajęć tenisowych dla dzieci i młodzieży

4.000

 

w wieku szkolnym

 

 

 

 

57.   

Uczniowski Klub Sportowy „GALICJA-LOK” RZESZÓW

ul Gołębia 10

35-205 Rzeszów

Uczniowski Klub Sportowy „GALICJA-LOK” Rzeszów w zawodach, treningach, konsultacjach organizowanych w 2016 r

8.000

58.   

Rzeszowski Klub Wysokogórski

ul Obrońców Poczty Gdańskiej 11

35-509 Rzeszów

Wspinaczka sportowa – junior sport 2016 r

3.200

59.   

Centrum Szkolenia Sportowego ORŁY Rzeszów, ul. Mikołajczyka 12/206, 35-208 Rzeszów 

Rzeszowska piłka dla młodzieży 

10.000

60.   

Klub Sportowy Przybyszówka w Rzeszowie,

ul Krakowska 102, 35-111 Rzeszów

Sport tenis stołowy w Rzeszowie

 

0,00

61.   

Uczniowski Klub Sportowy JUVENIA,

ul Szopena 13,

35-055 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

0,00

62.   

Uczniowski Klub Sportowy „Sailing Team Rzeszów”

ul Graniczna 2/37

35-326 Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci

i młodzieży

0,00

63.   

Rzeszowski Klub Kajakowy „RzKK”

ul Podpromie 8A

35-051 Rzeszów

Kajakarstwo klasyczne w Rzeszowie

 

 

0,00

64.   

Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „DWÓJKA”

ul Kamińskiego 12

35-211 Rzeszów

Pływanie – Ty też możesz

 

 

0,00

65.   

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki

ul Nowosądecka 1/14

35-505 Rzeszów

Sport dzieci i młodzieży – koszykówka męska

0,00

66.   

SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „DON BOSCO”

ul W Świadka 5a

35-309 Rzeszów

Salos „Don Bosco” – piłka siatkowa – IV liga

0,00

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów

67.   

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

Organizacja i udział w zgrupowanych (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

w zawodach lub rozgrywkach sportowych (liga, puchary, zawody kontrolne i sparingowe, szkolenie sportowe) – sport seniorski

w zakresie piłki nożnej

142.000

68.     

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

Piłka nożna Kobieca - Sport Senior

16.000

ul Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

69.     

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

Rozgrywki ligowe, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport senior, sekcja piłki nożnej

142.000

70.     

Klub Sportowy „KORONA” Rzeszów

ul Potockiego 9

35-322 Rzeszów

Senior 2016

13.800

71.     

Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT,

ul Zimowit 48/1

35-605 Rzeszów

Systematyka kluczem do sukcesu 2016

12.300

72.     

Rzeszowska Akademia Futsalu „HEIRO”

ul Lewakowskiego 5A/6

35-125 Rzeszów

Heiro Rzeszów- 1 Polska Liga Futsalu/ Ekstraklasa Futsalu

15.200

73.     

Klub Sportowy „JUNAK”

w Rzeszowie,

ul Paderewskiego 154

35-328 Rzeszów

Piłka nożna – Sport Senior

7.300

74.     

Stowarzyszanie Przyjaciół Domu Kultury „STARONIWA”,

ul Staroniwska 46

35-101 Rzeszów

Piłka nożna sport- Senior

9.800

75.     

Klub Sportowy TYTAN,

ul Zbyszewskiego 9/40

35-119 Rzeszów

Praca u podstaw początkiem lepszego jutra – piłka nożna

5.300

76.     

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”,

ul Langiewicza 22

35-085 Rzeszów 

Sport Niesłyszących 2016- Sekcja Piłki Nożnej

3.200

77.     

Klub Sportowy GRUNWALD BUDZIWÓJ, ul Studzianki 11

35-317 Rzeszów

Piłka Nożna Seniorów

10.300

78.     

Klub Sportowy „BIAŁA” Rzeszów,

ul Głęboka 16

35-302 Rzeszów

Działanie Klubu Sportowego BIAŁA Rzeszów - udział w zawodach sportowych o Mistrzostwo Klasy B

9.800

79.     

Rzeszowski Klub Sportowy, ul Warszawska 75

35-230 Rzeszów

Pomożecie? Wdzięczność młodzieży zdobędziecie! RKS Rzeszów - rozgrywki Podkarpackiego ZPN, Klasy B - Rzeszów I

5.300

80.     

 

Dotacja niezbędna dla rozwoju Klubu

 

81.     

Klub Sportowy PRZYBYSZÓWKA w Rzeszowie,

ul Krakowska 102, 35-111 Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej

22.000

82.     

Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „START”,

ul Leszka Czarnego 3

35-615 Rzeszów

Organizacja zajęć sekcji sportowych dla Osób Niepełnosprawnych

15.200

83.     

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki, ul Nowosądecka 1/14

35-505 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

6.400

84.     

 

w zawodach lub rozgrywkach sportowych w sezonie 2016/017 - sport seniorski

 

85.     

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy DEVELOPRES,

ul Architektów 1/45

35-082 Rzeszów

Młoda Liga Kobiet

55.200

86.     

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”,

ul Langiewicza 22

35-085 Rzeszów 

Sport Niesłyszących 2016 - Sekcja Piłki Siatkowej

3.200

87.     

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego,

ul Kasprowicza 1

35-010 Rzeszów

Sport senior - siatkówka kobiet

4.800

88.     

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego,

ul Kasprowicza 1

35-010 Rzeszów

Sport senior - siatkówka mężczyzn

4.800

89.     

Klub Futbolu Amerykańskiego RZESZÓW ROCKETS,

ul Miłocińska 95 lok 1

35-506 Rzeszów

Udział w rozgrywkach ligowych Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego „PLFA-2”

3.000

90.     

Klub Sportowy „KlubSportowypl”,

ul Poniatowskiego 13A

35-028 Rzeszów

Udział w zawodach sportowych z zakresu nordic walking, poprzedzony cyklem zajęć szkoleniowych

2.000

91.   

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego,

ul Kasprowicza 1

35-010 Rzeszów

Sport senior - rugby mężczyzn

2.400

92.   

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej, ul Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

Udział męskiej drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach polskiej superligi tenisa stołowego AZS Politechniki Rzeszowskiej - sport seniorów

44.600

93.   

Rzeszowski Klub Badmintona ul. Borowa 2, 35-232 Rzeszów

Badminton Senior

2.000

94.   

Klub Sportowy RZESZOWSKA AKCJA SPORTOWA,

ul Irysowa 2

35-604 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów - kolarstwo górskie

6.400

95.   

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów,

ul Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

Popularyzacja kolarstwa jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu poprzez udział członków amatorskiej sekcji kolarskiej Stali Rzeszów w wyścigach MTB oraz szosowych

5.000

96.   

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „NOME-RZESZÓW”,

ul Mazowiecka 96A

35-324 Rzeszów

Udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów

1.600

97.   

Uczniowski Klub Sportowy JUVENIA,

ul Szopena 13,

35-055 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów

 

10.400

 

 

98.   

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul Wyspiańskiego 22,

35-111 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów łucznictwo kobiet

2.450

 

 

 

99.   

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul Wyspiańskiego 22,

35-111 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów łucznictwo mężczyzn

2.450

100.      

Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy,

ul Pułaskiego 13A

35-011 Rzeszów

Uczestnictwo w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Masters

 

 

w Łucznictwie

1.600

 

 

 

101.      

Uczniowski Klub Sportowy „Sailing Team Rzeszów”

ul Graniczna 2/37

35-326 Rzeszów

Żeglarstwo- Sport senior

30.400

102.      

MUAY TKAI Millenium Rzeszów,

ul Powstańców Styczniowych 12

35-607 Rzeszów

Muay Thai Senior

1.600

103.      

Uczniowski Klub Judo „Millenium”,

Aleja Kopisto 1

35-315 Rzeszów

Organizacja i udział w najważniejszych turniejach sportowych

z kalendarza Okręgowego, Regionalnego i Polskiego, Europejskiego

i Światowego Związku Judo oraz organizacja i udział

w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do turniejów a także organizacja szkolenia – sport seniorów w dyscyplinie judo

24.400

 

104.      

Klub Sportowy POLONIA Rzeszów,

ul Konfederatów Barskich 15

35-321 Rzeszów

Kickboxing

4.000

105.      

Klub Sportowy JU-JITSU KARATE,

ul. Św. Marcina 87

35-330 Rzeszów

Mistrzostwa Polski Senior Fighting

1.600

106.      

Klub Sportowy JU-JITSU KARATE,

ul. Św. Marcina 87

35-330 Rzeszów

Mistrzostwa Europy Seniorów IBF

800

107.      

Klub Sportowy OYAMA RZESZÓW,

ul Broniewskiego 24a

35-206 Rzeszów

Przygotowanie i udział w rozgrywkach sportowych Kickboxingu

w 2016 r – sport seniorów

 

 

 

 

3.000

108.      

Rzeszowski Klub Sportów Walki,

ul Bułackiego 15A,

35-230 Rzeszów

Organizacja zajęć sportowych dla seniorów w zakresie sportów walki formuła Kick - Boxing

1.600

109.      

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ ul. Lwowska 17 35-301 Rzeszów

Akrobatyka Fitnes Senior

4.800

110.      

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego,

ul Kasprowicza 1

35-010 Rzeszów

Sport senior- siatkówka plażowa mężczyzn

 

 

0,00

Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów

111.      

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST, ul Langiewicza 22,

35-085 Rzeszów

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Niesłyszących

2.000

112.      

Szkółka Piłkarska |”KORONA ZAŁĘŻE” Rzeszów, ul A Potockiego 9,

35-322 Rzeszów

Szkółka Piłkarska 2016

2.400

113.      

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża, ul Ks. Jana Stączka 40,

35-322 Rzeszów

Rzeszowski Dziecięcy Festiwal Koszykówki z okazji Dnia Dziecka o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa

1.600

114.      

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST, ul Langiewicza 22,

35-085 Rzeszów

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Niesłyszących

2.000

 

115.      

Klub Pływacki SOKÓŁ Rzeszów, ul Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów

Zawody Pływackie dla uczniów Szkół Podstawowych o Puchar Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów

800

116.      

Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK” w Rzeszowie, ul Mochnackiego 4, 35-900 Rzeszów

Zorganizowanie i przeprowadzenie XXIX Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im płk poż Andrzeja Bazanowskiego

1.600

117.      

Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU, ul Bardowskiego 2, 35-0025 Rzeszów

Międzynarodowe Puchary Polski Wushu

1.600

118.      

Rzeszowski Klub Sportowy,

ul Warszawska 75, 35-230 Rzeszów

III Turniej o Rzeszowski Puchar Niepodległości Ciąg dalszy cyklicznych turniejów

800

119.      

SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSKO,

ul W Świadka 5a,

35-309 Rzeszów

Mała Akademia Piłkarska

5.200

120.      

Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA,

ul Powstańców Styczniowych 40,

35-607 Rzeszów

Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych V Memoriał Lekkoatletycznej im Ryszarda Peszko

2.400

121.      

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega” ul Ks. Jałowego 28A/29, 35-010 Rzeszów

Organizacja 4 Biegu Niepodległości „Rzeszowska Dycha”

16.000

122.      

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega” ul Ks. Jałowego 28A/29, 35-010 Rzeszów

Organizacja IX Półmaratonu Rzeszowskiego

32.000

123.      

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega” ul Ks. Jałowego 28A/29, 35-010 Rzeszów

 

Organizacja 4 Maratonu Rzeszowskiego

32.000

124.      

Akademicki Związek Sportowy Klubu Uczelnianego Politechniki Rzeszowskiej

ul Poznańska 2a,

35-959 Rzeszów

 

Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn

9.600

125.      

Klub Sportowy OYAMA Rzeszów,

ul Broniewskiego 24a,

35-206 Rzeszów

 

Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów Oyama Karate

400

126.      

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Judo Rzeszów”,

ul Broniewskiego 24/185,

35-206 Rzeszów

World Judo Day Cap Rzeszów 2016- Coroczny Cykliczny  Turniej Judo

800

127.      

Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki SPARTAKUS MM,

ul Pułaskiego 9A,

35-011 Rzeszów

Finał Amerykańskiej Ligi MMA- z udziałem zawodników Ukrainy, Słowacji Rumunii i Polski

 

 

0,00

128.      

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża, ul Ks. Jana Stączka 40,

35-322 Rzeszów

II Rzeszowski Dziecięcy Festiwal Koszykówki o Puchar Św. Mikołaja

 

0,00

129.      

Klub Sportowy PIRAMIDA,

ul Cicha 7/74,

35-326 Rzeszów

Turniej Andrzejkowy

 

 

0,00

130.      

Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate, ul Św. Marcina 87, 35-330 Rzeszów

VI Puchar Polski Juniorów w Ju-jitsu Karate PFB

0,00

131.      

Rzeszowski Klub Sportowy,

ul Warszawska 75, 35-230 Rzeszów

III Turniej o Rzeszowski Puchar Niepodległości Ciąg dalszy cyklicznych turniejów

 

0,00

132.      

Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM, ul Krakowska 20 lok02C07

35-111 Rzeszów

Podkarpacka Liga Karate 2016 dla dzieci i młodzieży

 

0,00

133.      

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego, ul Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

Organizacja imprez Sportowych na terenie Miasta Rzeszowa w koszykówce chłopców

0,00

134.      

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST, ul Langiewicza 22,

35-085 Rzeszów

Eliminacje Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn- Grupa B

 

0,00

135.      

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klubu Sportowego DEVELOPRES Rzeszów ul Architektów 1/45

35-082 Rzeszów

Siatkówka bez granic

 

0,00

136.      

Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA,

ul Powstańców Styczniowych 40,

35-607 Rzeszów

Rajd Trójkołowców

 

 

0,00

137.      

Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA,

ul Powstańców Styczniowych 40,

35-607 Rzeszów

Zawody Pływackie dzieci i młodzieży UKS „Szóstka”

„III Miting Pływacki Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością”

0,00

138.      

Akademicki Związek Sportowy Klubu Uczelnianego Politechniki Rzeszowskiej

ul Poznańska 2a,

35-959 Rzeszów

Campu Koszykarskie

 

 

0,00

139.      

Akademicki Związek Sportowy Klubu Uczelnianego Politechniki Rzeszowskiej

ul Poznańska 2a,

35-959 Rzeszów

Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Plażowej Kobiet

i Mężczyzn

0,00

140.      

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki,

ul Nowosądecka 1/14,

35-505 Rzeszów

Organizacja turnieju o mistrzostwo Rzeszowa w mini-koszykówce chłopców pod oficjalnym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

0,00

141.      

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki,

ul Nowosądecka 1/14,

35-505 Rzeszów

Organizacja imprezy „ Koszykarski Dzień Dziecka z SSK pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

 

0,00

142.      

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki,

ul Nowosądecka 1/14,

35-505 Rzeszów

Organizacja drugiej Edycji Koszykarskiego Przedsezonowego Turnieju „Koszykówka łączy a nie dzieli!!!” Pod oficjalnym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa

0,00

143.      

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego STRZELEC,

ul Jagiellońska 6,

35-025 Rzeszów

Dofinansowanie „Pętli sportowo- taktycznej”

 

 

0,00

Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem

144.      

Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU,

ul Broniewskiego 2,

35-005 Rzeszów

Udział UKS Chow Gar Kung Fu w XXIII Mistrzostwach Polski Wushu w Warszawie

1.600

145.      

Klub Sportowy „NAN BEI- TYGRYS”, ul Prymasa 1000-lecia 2/30,

35-511 Rzeszów

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Wushu, Puchar Polski Wushu

1.600

146.      

Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie, ul Podwisłocze 24/75,

35-309 Rzeszów

Udział dzieci i młodzieży w turniejach sportowych krajowych

i międzynarodowych

4.000

147.      

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klubu Sportowego DEVELOPRES Rzeszów ul Architektów 1/45

35-082 Rzeszów

Z siatkówką na Kres

4.000

148.      

Akademicki Związek Sportowy Klubu Uczelnianego Politechniki Rzeszowskiej

ul Poznańska 2a,

35-959 Rzeszów

Akademickie Mistrzostwa Europy- Europejskie Igrzyska Studenckie

w Tenisie Stołowym

8.000

 

 

 

 

149.      

Rzeszowski Klub Szachowy ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów

Szachy

4.000

150.      

Uczniowski Klub Judo „MILLENIUM”,

Aleja Kopisto 1,

35-315 Rzeszów

Udział w turniejach poza miastem Rzeszów z kalendarza Polskiego

i Okręgowego Związku Judo oraz obóz szkoleniowy

 

2.400

151.      

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Judo Rzeszów”,

ul Broniewskiego 24/185, 35-206 Rzeszów

Udział UKS Akademia Judo Rzeszów w imprezach sportowych na terenie Polski

 

0,00

152.      

Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate, ul. Św. Marcina 87, 35-330 Rzeszów

Udział w turniejach wyjazdowych- Puchar Europy Juniorów IBF, Kong Sao
 i Otwartych Mistrzostwach Czech IBF

0,00

153.      

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

Udział Klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem- Sekcja Kolarska

 

0,00

154.      

Klub Sportowy „PIRAMIDA”,

 ul Cicha 7/74,

35-326 Rzeszów

Wyjazd na zawody sportowe

0,00

155.      

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY,

ul Mikołajczyka 12/206

35-208 Rzeszów

Szacunek i Tolerancja to motto młodego kibica Meeting sportowy Stal, Resovia, Orły

 

 

0,00

156.      

Rzeszowski Klub Szachowy ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów

MP Szachy Szybkie i Błyskawiczne

0,00

 

Opublikował(a): 30.03.2016 15:03, Piotr Wojtowicz
Wytworzył(a): 03.02.2016 15:27, Michał Solarski
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22492395
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl