Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 r. (30.08.2017 r.)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr VII/1287/2017

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu

W 2017 ROKU

 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie:               – 300.000,- zł z tego:

1) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży  –  250.000- zł

2) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów                       –   20.000- zł

3) organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów                                          –  30.000,- zł

 

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały
Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającego siedzibę na terenie Gminy Miasta Rzeszów, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr VII/1287/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu w roku 2017 r., Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu.

2. Wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu i zawierać:

1)      nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2)      termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3)      dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5)      wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;

6)      wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

7)      wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1)      aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2)      aktualny statut klubu;

3)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania zadania lub zadań dofinansowanych przez Gminę Miasto Rzeszów w 2016 roku;

4. Wniosek oraz inne dokumenty wymagające podpisów ze strony klubu powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz
w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania ofert prawo reprezentacji podmiotu:

1)      W przypadku gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnej funkcji;

2)      W przypadku złożenia kserokopii, każda strona musi być potwierdzona za zgodność
z oryginałem wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, każda strona musi być opatrzona także datą potwierdzenia zgodności
z oryginałem;

3)      W przypadku, gdy  oferta jest podpisana przez inną osobę niż wskazana w aktualnym opisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo
 wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej ( na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Rzeszowa. Do każdej oferty należy załączyć opłacone w kwocie 17 zł pełnomocnictwo. 

5. Każda z dyscyplin sportu będzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby klubów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków ze wskazaniem, do której oferty złożony został komplet załączników.

6. Wysokość dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadania można realizować od 30 sierpnia 2017 r.

2. Okres realizacji zadania powinien wynosić minimum 30 dni.

3. Termin końcowy realizacji zadania: zawodów/ rozgrywek/ zgrupowań itp. nie może zakończyć się później niż do dnia 31.12.2017

4. Środki własne i środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane w terminie realizacji zadania.

5. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, Oferent zobowiązany jest
do zaangażowania w realizację projektu środków finansowych własnych w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie konkursowej.

6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem
i zgodnie z zawartymi w umowie terminami.

7. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej oferent składa zaktualizowany kosztorys wraz z merytorycznym i rzeczowym opisem zadania.

8. Na podstawie złożonej aktualizacji kosztorysu zostanie przygotowana umowa.

9. Aktualizacja kosztorysu wraz z harmonogramem planowanych działań, oraz opis zadania stanowią załącznik do umowy.

10. W przypadku zmian w harmonogramie i/lub kosztorysie podmiot jest zobowiązany do złożenia pisma przewodniego wraz z aktualnym harmonogramem i/lub kosztorysem w ciągu 14 dni przed zakończeniem realizacji zadania.

11. Wnioskodawca który otrzyma dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 

 

13. Wnioskodawca, który otrzyma dotację zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Rzeszów. Informacja „Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów” powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, jak również na odzieży sportowej, tablicach, banerach, billboardach.

 

13. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1, 2 i 3 ogłoszenia, do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy,
nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania

14. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1, 2 i 3 ogłoszenia, do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania.

 

IV. Miejsce i termin składania wniosków.

1. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza)
lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki - Rynek 11,( I p., pok. nr 5 sekretariat)

W przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia wnioski należy złożyć do dnia
14 września 2017 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa, nie data stempla pocztowego)

Wnioski złożone lub doręczone po terminie lub na nieaktualnym formularzu nie będą rozpatrywane.

2. W przypadku zadań określonych pkt. I ppkt. 3 ogłoszenia, nabór wniosków odbywa się do czasu wykorzystania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Rzeszów w 2017 roku. Wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

 

Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu, w całości spięty wraz
z załącznikami, w wyznaczonym miejscu i terminie. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. IV ppkt. 1) zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

Wnioski złożone na nieprawidłowym formularzu nie podlegają poprawie i zostają odrzucone ze względu na błędy formalne.

 

V. Termin wyboru wniosków oraz kryteria stosowane przy wyborze wniosków

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ogłoszenia ppkt. 1, 2 i 3 przyznanie dotacji nastąpi
w terminie 7 dni od przedstawienia Prezydentowi protokołu z prac Komisji Konkursowej.

2. Dotacja na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym przyznawana jest w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. Powołana, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, Komisja Konkursowa rozpatruje wnioski złożone na obowiązującym formularzu.

4. Wniosek jest poprawny gdy:

1)      zostanie złożony na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu;

2)      jest wypełniony czytelnie;

3)      Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku;

4)      termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu;

5)      kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem
formalno-rachunkowym;

6)      załączniki opatrzone są datą, pieczątką Wnioskodawcy oraz podpisami uprawnionych osób.

5. Przy rozpatrywaniu przez Komisję poprawnie złożonych wniosków pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) strategiczne – projekt dotyczy kluczowej dla Rzeszowa dyscypliny sportu lub sportu osób
     niepełnosprawnych;

2) merytoryczne – jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny   
    opis działań; czytelnie i realistycznie postawione cele realizacji projektu; dobrze przemyślany plan
    działania; oryginalność i innowacyjność zgłaszanego projektu, zgodność z celami założonymi
    w Strategii Rozwoju Sportu do 2020 r., w tym wpisywanie się w Cel Strategiczny 1.1 Wzrost
    poziomu zaplecza kadrowego dla sportu seniorskiego, Cel Strategiczny 3.1 Wzrost poziomu
    sportowego sportowców uprawiających dyscypliny indywidualne i drużyn sportowych, Cel  
    Strategiczny 4.1 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta poprzez sport;

3) rezultaty i oddziaływanie społeczne – znaczenie projektu dla realizacji określonego
    w Strategii Rozwoju Sportu do 2020 r. programu edukacji sportowej; dostępność realizowanego
    przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców; zakładane efekty i ich
    trwałość;

4) finansowe – realny, rzetelny i efektywny projekt budżetu; zasadność przedstawionych
    w projekcie kosztów kwalifikowanych; wysokość wkładu własnego w kosztach ogólnych zadania
    oraz współudział innych źródeł finansowania; pozafinansowy wkład własny przewidziany do    
    realizacji zgłaszanego projektu, w tym wkład pracy wolontariuszy, opłata za zajęcia od jednego 
    uczestnika 

5) kompetencje i możliwości realizacji zadania – kompetencje i możliwości wykonania
    zadania w przewidywanym czasie oraz przy posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, 
    liczba i forma zatrudnienia kadry trenersko-instruktorskiej i jej doświadczenie, które będą
    wykonywać zadanie, liczba trenowanych zawodników w podziale na kategorie wiekowe;

6) osiągnięcia najważniejsze osiągnięcia sportowe, poziom sportowy w ostatnich 3 latach
    mierzony liczbą przyznanych stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe na poziomie   
    miast, województwa i kraju;

7) dotychczasowa współpraca – ocena realizacji zadań zleconych przez Gminę Miasto
     Rzeszów w poprzednich okresach pod kątem rzetelności ich wykonania; prawidłowości
     wykorzystania oraz rzetelności i terminowości rozliczania przyznanych na ten cel środków
     finansowych; współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

6.    Stopień spełniania każdego z warunków sformułowanych w ogłoszeniu konkursu przez złożoną ofertę poddaje się osobnej ocenie, którą dokonuje się każdorazowo po jej prezentacji. Wyjątek stanowi kryterium dotychczasowej współpracy, które zawiera już wspólną ocenę ustaloną przez Wydział Kultury Sport i Turystyki.

7. Na podstawie oceny poszczególnych ofert tworzy się listę projektów wraz z propozycją dotacji na ich realizację.

8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku.

9. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

10. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dotacji.                    

11. W przypadku działań określonych w pkt. I ogłoszenia ppkt. 3 dotacja zostanie przyznana przez Prezydenta w drodze zarządzenia do 7 dni od przedstawienia protokołu z prac Komisji Konkursowej, z obowiązkiem rozliczenia uprzednio dotowanego przez Gminę Miasto Rzeszów zadania.

10. Od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.               

 

VI. Obowiązki Oferentów oraz zasady rozliczenia zadania.      

1. Z Wnioskodawcami, których oferta została wybrana w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres
i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umów stanowią Załączniki nr 4, 5 i 6 do Zarządzenia Nr VII/1287/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2017 roku, powołania Komisji i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu.

2. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian,  bez pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. W przypadku przekazania dotacji na rzecz podmiotów, które rozliczają wykonanie zadań z 2016 r., podpisanie umowy oraz przekazanie dotacji nastąpi po akceptacji sposobu wykonania zadań
w roku poprzednim.

4. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy przez przedstawicieli Stron.

5. Podmiot realizujący zadanie publiczne ma obowiązek wskazania rachunku bankowego
(lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

6. Podmiot musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych, otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

7. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne
z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.

8. Realizacja wszystkich kosztów musi zostać udokumentowana odpowiednimi dokumentami  księgowymi.

9. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń paragony dokumentujące zakupy związane z zadaniem.

10. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

1)      sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów, współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych;

2)      sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

11. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, zarówno ze środków otrzymanych
w ramach dotacji, jak i ze środków własnych, a także dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

12. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym dokonania wydatku jest potwierdzenie przelewu bankowego z rachunku bankowego wskazanego w podpunkcie 4.

13. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.

14. W przypadku nieuzasadnionych zmian w kosztorysie realizacji zadania Prezydent może odstąpić od podpisania umowy lub ją wypowiedzieć.

 

VII. Kontrola i ocena realizacji zadania.

1. Gmina Miasto Rzeszów, zlecając zadanie, dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i w siedzibie Dotowanego.

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa mogą badać dokumenty
i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

5. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Konsekwencją rażących uchybień w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, może być wypowiedzenie umowy, zwrot całości lub części przyznanej dotacji.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Dotowanego na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2017 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie.

2. W przypadku nie złożenia przez Dotowanego sprawozdania w określonym w umowie terminie, Dotujący może pisemnie wyznaczyć ostateczny termin na złożenie sprawozdania realizacji postanowień umowy.

3. Do sprawozdania z realizowanego zadania należy dołączyć kserokopie dokumentów księgowych, potwierdzonych za zgodnością z oryginałem. Dokumenty Księgowe muszą potwierdzać realizację zadania. Płatności za faktury muszą być udokumentowane dowodami płatności (Wyciąg bankowy, Raport kasowy wraz z Kasa przyjmie, Kasa wypłaci). W sprawozdaniu przedstawione zostaną również materiały dokumentujące realizację zadania w szczególności zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, listy dotyczące uczestników projektu, transportu, zakupionego sprzętu sportowego itp. oraz publikacje wykonane w ramach zadania.

4. Gmina Miasto Rzeszów może wezwać Dotowanego do złożenia sprawozdania częściowego
z realizacji zadania.

5. Dotowany zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu sprawozdania.

6. Akceptacja sprawozdania końcowego stanowi potwierdzenie wykonania umowy.

7. Błędy lub braki w złożonym przez Dotowanego sprawozdaniu winny być przez niego usuwane
lub uzupełniane w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Dotującego.

8. Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez Dotującego terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i możliwością rozwiązania umowy przez Dotującego.

 

IX. Koszty kwalifikowane do rozliczenia zadania z zakresu sportu

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu obejmujące:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport;                                       

b) wyżywienie i zakwaterowanie;                                        

c) wynajem obiektów;                      

d) opieka medyczna, badania lekarskie;                                          

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej;                                        

f) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

g) opłaty za sędziowanie zawodów;                                    

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;                                             

i) opłaty startowe;                                         

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej;

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego;       

ł) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń;

m) ubezpieczenia OC klubu i NW zawodników i trenerów;

n) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania;

o) koszty zakupu nagród (pucharów, medali).         

2) koszty pośrednie stanowić mogą do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty ogólne zarządu i administracji (w tym m.in.: opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów i sprzętu biurowego);

b) koszty niezbędnych podróży służbowych.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy i księgowych klubu;

2) transferu zawodnika;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika;

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia a także z tytułu podatków i składek ZUS;

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu;

6) zakupu urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z  2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).

 

 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://s.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/1332/2017 Preta Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2017 r.

 

Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 roku

LP

PODMIOT

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANE

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

1.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy "RESOVIA"

 

Resovia Rzeszów - Sekcja Piłka Nożnej Drużyn Młodzieżowych

           81 500,00 zł

2.

Klub Sportowy Przybyszówka w Rzeszowie

 

Sport junior trampkarz II 2017 jesień

 

           15 000,00 zł

3.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

 

Udział w rozgrywkach Pzkosz w kategorii  U-18, U-16 i U-14, szkolenie dzieci i młodzieży sekcji koszykówki męskiej KU AZS PRz

 

             5 000,00 zł

4.

Klub Sportowy Piramida

 

Przygotowanie i udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych

 

             3 000,00 zł

5.

STAL RZESZÓW S.A.

 

Organizacja lub udział w  zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sekcja piłki nożnej junior

 

           81 500,00 zł

6.

Zakładowy Klub Sportowy STAL

 

Organizacja lub udział w  zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży w sekcji akrobatyki

 

           30 000,00 zł

7.

Zakładowy Klub Sportowy STAL

 

Organizacja lub udział w  zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży w sekcji bokserskiej

 

           10 000,00 zł

8.

Akademia Karate Tradycyjnego

 

Sportowe rzeszowskie diamenty - wizytówką Miasta Rzeszowa w Europie

 

             5 000,00 zł

9.

Klub Sportowy Grunwald Budziwój

 

Wychowanie przez sport

 

             3 000,00 zł

10.

Klub Sportowy Korona Rzeszów

 

Junior 2017 Jesień

 

             5 000,00 zł

11.

Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie

 

Oddziaływanie wychowawcze przez ruch

 

             3 000,00 zł

12.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportów i Terapii Wodnych "Diving Res"

 

Udział w Grand Prix Polski w skokach do wody oraz V Memoriale Haliny Chrząszcz-Bartkowiak Tychy 27-29.10.2017

 

             3 000,00 zł

13.

Uczniowski Klub Judo Millenium

 

Organizacja i udział w najważniejszych turniejach sportowych z kalendarza Okręgowego, Regionalnego i Polskiego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do turniejów a także organizacja szkolenia - sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo

 

             5 000,00 zł

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów  

1.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy "RESOVIA"

 

Organizacja lub udział w  zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w rozgrywkach sportowych (liga, puchary, zawody kontrolne i sparingowe, szkolenie sportowe) - sport seniorski w zakresie piłki nożnej - II część

 

           10 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych w sezonie 2016/2017 - sport seniorski

 

           10 000,00 zł

Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów

1.

Stowarzyszenie Rzeszów Biega

III Rzeszowski Bieg na Piątkę

 

           10 000,00 zł

 

2.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball Rzeszów

Sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna

             3 000,00 zł

3.

Klub Pływacki Sokół

Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci

 

            1 500,00 zł

 

4.

Klub Pływacki Sokół

Mikołajkowy Turniej Tenisowy o Puchar Sekcji Tenisa "Sokół" Rzeszów

 

             1 000,00 zł

 

5.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES-GEST"

Ogólnopolski Turniej Pucharowy Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn

 

             3 500,00 zł

 

6.

Rzeszowski Klub Sportów Walki System

Puchar Podkarpacia w Karate Kyokushin

 

             3 500,00 zł

 

7.

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

II Rzeszowski Dziecięcy Festiwal najmłodszych koszykarzy o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

             2 000,00 zł

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/1332/2017Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2017 r.

 

Wykaz podmiotów, którym nie przyznano dotacji na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 roku

LP

PODMIOT

NAZWA ZADANIA

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

1.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy "RESOVIA"

 

Resovia Rzeszów - Sekcja Kobieca Piłki Nożnej Junior

 

2.

Klub Sportowy Polonia Rzeszów

 

KICKBOXING Jesień 2017

 

3.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball Rzeszów

 

Sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna

 

4.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy "RESOVIA"

 

Wyjazd do Radomia na Finał Superligi Drużynowych Mistrzostw Polski U20

 

5.

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy

 

Koszykówka - nasza pasja

 

6.

Klub Sportowy JUNAK

 

Piłka Nożna - Sport Dzieci i Młodzieży

 

7.

Dziecięca Akademia Futbolu

 

Cykl zajęć - piłka nożna dla dzieci w wieku 4-13 lat

 

8.

Klub Pływacki Sokół

 

Udział zawodników Klubu Pływackiego "Sokół" Rzeszów w zawodach pływackich z kalendarza imprez Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego

 

9.

Rzeszowski Klub Badmintona

 

Badminton Dzieci i Młodzieży

 

10.

Zakładowy Klub Sportowy STAL

 

Organizacja lub udział w  zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży w sekcji zapasy

 

11.

Zakładowy Klub Sportowy STAL

 

Organizacja lub udział w  zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży w sekcji kolarstwa

 

12.

Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój

 

Od zabawy po sukcesy

 

13.

Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy

 

III Finałowa Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego

 

14.

Akademicki Klub Sportowy

 

Rzeszowska Młodzieżowa Męska Siatkówka III

 

15.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy SPARTA

 

Sport w moim życiu

 

16.

Szkółka Piłkarska Korona Załęże Rzeszów

 

Szkółka Piłkarska 2017 Jesień

 

17.

Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów

 

Trenując dziś z Ziomkami, w przyszłości zagrasz z mistrzami - wyjazdy

 

18.

Klub Sportowy NAN BEI - TYGRYS

 

Zostań Młodym Mistrzem

 

19.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy "RESOVIA"

 

Organizacja lub udział w  zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży łucznictwo II

 

20.

Miejski Uczelniany Klub Sportowy Spart

 

Obóz MUKS SPARTA Rzeszów

 

21.

Miejski Uczelniany Klub Sportowy Spart

 

Gimnastyka dla dzieci klas 1-4

 

22.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportów i Terapii Wodnych "Diving Res"

 

Wspieranie organizacji zgrupowań i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dyscypliny skoki do wody

 

23.

Ludowy Klub Sportowy Zimowit

 

Systematyka od Juniora 2017/2

 

24.

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki

 

Udział drużyn młodzieżowych: młodzików (U14) oraz mini-koszykówki (U12) w rozgrywkach organizowanych przez Podkarpacki Związek Koszykówki. Organizacja zajęć oraz zgrupowań koszykarskich przygotowujących do rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2017/2018. Sport dzieci i młodzieży - koszykówka męska

 

25.

Rzeszowski Klub Sportów Walki System

 

KARATE to sport dla dzieci i młodzieży

 

26.

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

 

Koszykówka młodzieżowa WJM 2 Przygotowanie i udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach PKKosz: U12, U14 szczególnie w oparciu o koszykarki z osiedli niedawno przyłączonych do Rzeszowa

 

27.

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

 

Przygotowania i udział w rozgrywkach mini siatkówki PZPS 2

 

28.

Klub Sportowy Biała Rzeszów

 

Działalność Klubu Sportowego "Biała" Rzeszów - otworzenie szkółki piłkarskiej dla juniorów

 

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów  

1.

Resovia Rzeszów - Sekcja Kobieca Piłki Nożnej Senior

 

Resovia Rzeszów - Sekcja Kobieca Piłki Nożnej Senior

 

2.

Klub Sportowy JUNAK

 

Piłka Nożna - Sport Senior

 

3.

Rzeszowski Klub Badmintona

 

Badminton Senior

 

4.

Rzeszowski Klub Szachowy

 

Szachy Rozgrywki Ogólnokrajowe

 

5.

Klub Sportowy Grunwald Budziwój

 

Krok do przodu

 

6.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

 

Pierwszy Klub Sportowy Rzeszowa - 1886

 

7.

Klub Sportowy Korona Rzeszów

 

Senior 2017 Jesień

 

8.

Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie

 

Gimnastyka to sprawność fizyczna

 

9.

Ludowy Klub Sportowy Zimowit

 

Systematyka kluczem do sukcesu 2017/2

 

10.

Uczniowski Klub Judo Millenium

 

Organizacja i udział w najważniejszych turniejach sportowych z kalendarza Okręgowego, Regionalnego i Polskiego, Europejskiego Światowego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do turniejów a także organizacja szkolenia - sport seniorów w dyscyplinie judo

 

11.

Rzeszowski Klub Sportów Walki System

 

KARATE jako sport dla seniorów

 

Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów

1.

Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki "SPARTAKUS MMA"

 

Carpatian Warriors

 

 

  

Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów

LP

PODMIOT

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANE

1.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy "RESOVIA"

 

Organizacja imprezy – Andrzejki z Resovią – w tym mecz towarzyski w dyscyplinie piłka nożna: Resovia – Strug Tyczyn w dniu 29.11.2017 r.

              5 500,00 zł

 

Opublikował(a): 06.12.2017 08:15, Michał Solarski
Wytworzył(a): 30.08.2017 13:07, Michał Solarski
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22550129
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl