Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 r.

załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  VII/367/2015

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 25 września 2015 r.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu

W 2015 ROKU

 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie:                –  200.000,- zł z tego:

1) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży     –  130.000,- zł

2) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów                      –   50.000,- zł

3) organizację imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów                                        –   10.000,- zł

4) udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem                            –   10.000,- zł

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały
Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającemu siedzibę na terenie Gminy Miasta Rzeszów, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr VII/367/2015Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 września 2015 r. w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu w roku 2015 powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy, wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania na realizację zadań w zakresie sportu.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;

6) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

7) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2) aktualny statut klubu;

3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok;

4) Sprawozdanie z realizacji budżetu klubu w 2014 roku.

3. Każda z dyscyplin sportu będzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby klubów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków.

4. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadania można realizować od ogłoszenia konkursu tj. 25 września 2015 r.

2. Okres realizacji zadania powinien wynosić minimum 30 dni.

3. Termin końcowy realizacji zadania: zawodów/ rozgrywek/ zgrupowań itp. nie może zakończyć się później niż do dnia 31.12.2015

4. Środki własne i środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane w terminie realizacji zadania.

5. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, Oferent zobowiązany jest
 do zaangażowania w realizację projektu środków finansowych własnych w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie konkursowej.

6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem
i zgodnie  z zawartymi w umowie terminami.

7. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej oferent składa zaktualizowany kosztorys wraz z merytorycznym i rzeczowym opisem zadania.

8. Aktualizacja kosztorysu i opis zadania stanowią załącznik do umowy.

9. Przy wyborze wniosków Komisja bierze pod uwagę zasoby kadry szkoleniowej, możliwości bazowe i sprzętowe klubu, reprezentowany poziom sportowy oraz sposób rozliczenia dotacji
w latach poprzednich.

10. Wnioskodawca który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od podpisaniem umowy, do dnia zakończenia zadania

IV. Miejsce i termin składania wniosków.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza) lub                        w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki - Rynek 11,( I p., pok. nr 5 sekretariat)

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia należy złożyć do dnia
2 października 2015 godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa, a nie data stempla pocztowego)

2.Wnioski złożone lub doręczone po terminie lub na nieaktualnym dokumencie nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku zadań określonych pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia nabór wniosków odbywa się do czasu wykorzystania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Rzeszów w 2015 roku. Wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

 

Wniosek powinien być złożony spięty wraz z załącznikami w wyznaczonym miejscu i terminie. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. IV ppkt. 1 zostają odrzucone ze względu formalnych.

 

Wniosek powinien być złożony na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze. Wnioski złożone na nieprawidłowym druku nie podlegają poprawie i zostają odrzucone ze względu na błędy formalne.

 

V. Termin wyboru wniosków oraz kryteria stosowane przy wyborze wniosków

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ogłoszenia ppkt. 1 i 2. o przyznanie dotacji nastąpi
 do dnia 16 października 2015 r.

2. Przyznanie dotacji na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym następuje przez Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze zarządzenia.

3. Rozpatrywane będą wnioski poprawne.

4. Wniosek jest poprawny gdy:

1) złożenie ofert na właściwym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu,

2) jest wypełniony czytelnie,

3) Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku,

3) termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,

4) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem
formalno-rachunkowym,

5) wraz z załącznikami opatrzona jest datą, pieczątką Wnioskodawcy i podpisami uprawnionych osób.

5. Przy rozpatrywaniu poprawnie złożonych wniosków, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) znaczenia zadania dla realizacji celów i zadań Gminy Miasto Rzeszów,

2) merytoryczna wartość projektu,

3) wymierne korzyści dla mieszkańców,

4) koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł
w finansowaniu projektu,

5) dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań oraz rozliczeń,

6) perspektywa kontynuacji projektu i źródeł dalszego finansowania,

7) struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,

8) dokonania i pozycję wnioskodawcy w środowisku lokalnym.

6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku.

7. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

8. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dotacji.                      

9. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranego wniosku i zawartej umowy, z obowiązkiem rozliczania się po zrealizowaniu zadania.

10. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.               

 

VI. Obowiązki Oferentów oraz zasady rozliczenia zadania.      

1. Z Wnioskodawcami, których oferta została wybrana w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres
i warunki realizacji zadania publicznego. Umowa stanowi załącznik do Zarządzenia.

2. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian  bez pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o dotację.

4. Podmiot realizujący zadanie publiczne nie ma obowiązku wskazania  rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

5. Podmiot musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

6. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne
z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.

7. Realizacja wszystkich kosztów powinna być udokumentowana odpowiednimi dokumentami  księgowymi.

8. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń:

1)    paragony.

9. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

1)      sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych;

2)      sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

10. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, tak ze środków otrzymanych w ramach dotacji, jak i środków własnych oraz dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

11. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym jest potwierdzenie przelewu bankowego z rachunku bankowego wskazanego w podpunkcie 4.

12. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.

13. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo nieprzystąpienia do zawarcia umowy, bądź odstąpienia od jej realizacji, w szczególności zaś odmowy rozliczenia dotacji, w przypadku dokonania przez Wnioskodawcy nieuzasadnionego lub nadmiernego zmniejszenia udziału środków innych niż dotacja w kosztach wykonania zadania publicznego.

 

 

VII. Kontrola i ocena realizacji zadania.

1. Gmina Miasto Rzeszów, zlecając zadanie, dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i w siedzibie Dotowanego.

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

5. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Konsekwencją rażących uchybień w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, może być wypowiedzenie umowy zwrot całości przyznanej dotacji lub części dotacji.

 

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Dotowanego na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 8 do „Otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu w roku 2015” w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

2. Niezłożenie sprawozdania w terminie rodzi po stronie Dotującego obowiązek wezwania

Dotowanego do złożenia sprawozdania w wyznaczonym terminie.

3. Do sprawozdania z wykonania zadania należy dołączyć kserokopie dokumentów księgowych wraz z oryginałami do wglądu dla potwierdzenia i opieczętowania, które znajdują się w terminie realizacji zadania, dowody płatności dokumentów (Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Kasa przyjmie, Kasa wypłaci) oraz dodatkowe materiały dokumentujące realizację zadania: zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, listy uczestników projektu, publikacje wykonane w ramach zadania

4. Gmina Miasto Rzeszów może wezwać Dotowanego do złożenia sprawozdania częściowego
z realizacji zadania.

5. Sprawozdania z wykonania zadania z zakresu sportu poddawane są wnikliwej analizie.

6. W przypadku braku uchybień dotowany zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu sprawozdania.

7. Umowę uznaje się za wykonaną dopiero z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Dotującego.

8. Błędy lub braki w złożonym przez Dotowanego sprawozdaniu winny być przez niego usuwane
lub uzupełniane w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Dotującego.

9. Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez Dotującego terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i możliwością rozwiązania umowy przez Dotującego.

 

IX. Koszty kwalifikowane do rozliczenia zadania z zakresu sportu

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu obejmujące:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport,                                            

b) wyżywienie i zakwaterowanie,                                             

c) wynajem obiektów,                

d) opieka medyczna, badania lekarskie,                                    

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,                                              

f) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

g) opłaty za sędziowanie zawodów,                                          

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi,                                       

i) opłaty startowe,                                   

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej,

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego, 

ł) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń,

m) ubezpieczenia OC klubu i NW zawodników i trenerów,

n) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania,

o) koszty zakupu nagród (pucharów, medali).   

2) koszty pośrednie do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty ogólne zarządu i administracji (w tym m.in.: opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów i sprzętu biurowego),

b) koszty niezbędnych podróży służbowych.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy i księgowych klubu,

2) transferu zawodnika,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika,

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych
oraz kosztów obsługi zadłużenia a także z tytułu podatków i składek ZUS,

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu,

6) zakupu urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 z późn. zm.).

 

 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://s.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  VII/403 /2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 października 2015 r.

 

Wykaz wniosków, co do których stwierdzono celowości wsparcia zadań i którym przyznano dotacji na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku

 

Organizacja i udział w zgrupowaniach Organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział

w zawodach lub rozgrywkach sportowych  – sport  Junior

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Propozycje

1

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Kobieca piłka nożna - Junior

2.000,00

2

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Piłka nożna Resovia- Junior

30.000,00

3

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Piłka nożna dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie

45.000,00

4

Klub Sportowy PRZYBYSZÓWKA, ul. Krakowska 102, 35-111 Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej 3

3.000,00

5

Międzyszkolnym Ludowym Klubem Sportowym, ul. Rejtana 3a, 35-326 Rzeszów

Koszykówka dziewcząt w Rzeszowie

 

3.000,00

6

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęże, ul. Ks. Jana Stączka 40, 35-322 Rzeszów

WJM Mini-Basket przygotowania i udział w rozgrywkach PZKosz w mini koszykówce drużyn U12

3.000,00

7

Zakładowym Klubem Sportowym STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Organizacja zajęć bokserska

6.000,00

8

Klub Sportowy NAN BEI-TYGRYS, ul. Prymasa 1000-lecia 2/30, 35-511 Rzeszów

Zostań Młodym Mistrzem

2.000,00

9

Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW, ul. Konfederatów Barskich 15, 35-321 Rzeszów

Na nowy sezon

2.000,00

10

Towarzystwem Gimnastycznym „SOKÓŁ” przy SP-12 w Rzeszowie, ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR SEKCJI TENISA ZIEMNEGO SOKÓŁ RZESZÓW

1.000,00

11

Klubem Akrobatyki Sportowej Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1, 35-010 Rzeszów

Gimnastyka to piękno, gracja i elegancja ruchowa

2.000,00

12

Miejski Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

Sport i gimnastyka wczesnoszkolna

2.000,00

13

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Kolarstwo dla dzieci i młodzieży

8.000,00

14

Uczniowskim klubem Sportowym GALICJA- LOK Rzeszów, ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów

Uczniowski Klub Sportowy „GALICJA-LOK” Rzeszów w zawodach, treningach, konsultacjach organizowanych w 2015 roku- 2

2.000,00

15

Zakładowym Klubem Sportowym STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Żużel dla młodzieży w Rzeszowie

5.000,00

16

Akademickim Klubem Sportowym Rzeszów, ul. Podpromie 10, 35-051 Rzeszów

Siatkówka chłopców 3

7.000,00

17

Miejski Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

Rozgrywki ligowe młodziczek, oraz szkolenie dzieci i młodzieży przygotowujące się do rozgrywek sportowych i prowadzenie zajęć z piłki sitkowej.

3.000,00

18

Rzeszowskim Klubem BADMINTONA, ul. Borowa 2, 35-232 Rzeszów

Badminton Dzieci i Młodzieży

2.000,00

19

Międzyszkolnym Klubem Sportowym V-go Liceum Ogólnokształcącego, ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

Udział w rozgrywkach sportowych w koszykówce chłopców – sport dzieci i młodzieży- sport dzieci i młodzieży-2

2.000,00

SUMA

130.000,00

 

Organizacja i udział w zgrupowaniach Organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział   w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport  Senior

1

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów

Rozgrywki Ligowe – piłka nożna, sport senior

17.000,00

2

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Piłka nożna Kobieca-  Senior

3.000,00

3

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Organizacja i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych( liga, puchary, zawody kontrolne i sparingowe, szkolenie sportowe)- sport senior, sekcja piłki nożnej II

17.000,00

4

Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej DEVELOPRES, ul. Architektów1/45, 35-082 Rzeszów

Mini zgrupowanie „ Ośrodek Leśna Wola”

2.000,00

5

Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1, 35-010 Rzeszów

Sport senior- rugby mężczyzn 2

1.000,00

6

Uczniowskim Klubem sportowym  SAILING TEAM Rzeszów, ul. Graniczna 2/37,

35-326 Rzeszów

Przygotowania do startu w Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie Laser

8.000,00

7

Klub Sportowy NAN BEI-TYGRYS, ul. Prymasa 1000-lecia 2/30, 35-511 Rzeszów

Bądź Aktywny- Wushu Senior

2.000,00

SUMA

50.000,00

 

Organizacja imprez sportowych  w mieście Rzeszowie

 

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęże, ul. Ks. Jana Stączka 40, 35-322 Rzeszów

Rzeszowski Dziecięcy Festiwal Koszykówki o Puchar św. Mikołaja

2.000,00

2

Rzeszowskim Klubem BADMINTONA, ul. Borowa 2, 35-232 Rzeszów

Turniej Badmintona

2.000,00

SUMA

4.000,00

Udział Klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem

 

1

Klubem pływackim SOKÓŁ Rzeszów, ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów

Udział zawodników Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów w zawodach pływackich z kalendarza imprez Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego

2 000

SUMA

2.000,00

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  VII/403/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowaz dnia 29 października 2015 r.

 

 

Wykaz wniosków, co do których stwierdzono brak celowości wsparcia zadań i którym nie przyznano dotacji na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku

 

Organizacja i udział w zgrupowaniach Organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych  – sport  Junior

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Decyzja

1

Klub Sportowy GRUNWALD BUDZIWÓJ, ul. Studzianki 11, 35-317 Rzeszów

Wychowanie przez sport dzieci i młodzieży

-

2

Szkółka Piłkarska GRUNWALD BUDZIWÓJ, ul. Budziwojska 305, 35-317 Rzeszów

Sport na TAK

-

3

Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów, ul. Zimowit 48/1, 35-605 Rzeszów

Jesienno- zimowy program szkolenia w Akademii Piłkarskiej ZIOMKI Rzeszów

                    

-

4

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy DEVELOPRES, ul. Architektów 1/45, 35-082 Rzeszów

Liga Juniorek i Kadetek

                    

-

5

Klubem Sportowym OYAMA Rzeszów, ul. Broniewskiego 24a, 35-206 Rzeszów

Udział w Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym, Otwartym Pucharze Polski Wschodniej i Pucharze Polski Oyama PFK

-

6

Stowarzyszeniem Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki SPARTAKUS MMA, ul. Pułaskiego 9A, 35-011 Rzeszów

Mieszane Sztuki Walki- sport junior 2015

-

7

Międzyszkolnym Klubem Sportowym V-go Liceum Ogólnokształcącego, ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych w piłce ręcznej juniorek młodszych, juniorek, juniorów- sport dzieci i młodzieży- 2

-

8

Cywilno-Wojskowym Klubem Sportowym RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo cz. II

-

9

Cywilno-Wojskowym Klubem Sportowym RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży. Sport Junior łucznictwo II

                        

-

10

Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT Rzezów, ul. Zimowit 48/1, 35-605 Rzeszów

Systematyka od Juniora –gwarancją rozwoju

-

11

Uczniowskim Klubem JUDO MILLENIUM, Aleja Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

Organizacja i udział w akcjach z kalendarza Okręgowego, Regionalnego, Polskiego i Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych a także organizacja szkolenia – sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo.

-

12

Akademią Karate Tradycyjnego w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 24/75, 35-309 Rzeszów

Mali mistrzowie – wizytówką naszego miasta

-

 

Organizacja i udział w zgrupowaniach Organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział   w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport  Senior

 

1

Klub Sportowy BIAŁA Rzeszów, ul. Głęboka 16, 35-302 Rzeszów

Udział w rozgrywkach klasy B Klubu Sportowego Biała Rzeszów Sport Senior 2015

-

2

Klub Sportowy PRZYBYSZÓWKA w Rzeszowie, ul. Krakowska 102, 35-111 Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej 3

-

3

Rzeszowski Klub Sportowy, ul. Warszawska 75, 35-230 Rzeszów

Wyrównywanie szans na realizację drużyny piłkarskiej seniorów w rozgrywkach klasy „B” PZPN Podokręg Rzeszów. RKS Rzeszów – Inkubator Piłki Nożnej wśród społeczności akademickiej.

-

4

Klub Sportowy TYTAN,  ul. Zbyszewskiego 9/40, 35-119 Rzeszów

Jesień na sportowo. Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych – sport seniorów 2015 w zakresie piłki nożnej

-

5

Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT Rzeszów, ul. Zimowita 48/1, 35-605 Rzeszów

Systematyka Kluczem do Sukcesu 3

-

6

Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1, 35-010 Rzeszów

Sport senior- siatkówka plażowa mężczyzn

 

-

7

Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1, 35-010 Rzeszów

Sport senior- siatkówka kobiet 2

-

8

Uczniowski Klub Judo Millenium, Al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

Organizacja i udział w turniejach z kalendarza Okręgowego, Regionalnego , Polskiego, Europejskiego i Światowego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych, a także organizacja szkolenia- sport seniorów w dyscyplinie judo

-

9

Stowarzyszeniem Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki SPARTAKUS MMA, ul. Pułaskiego 9A, 35-011 Rzeszów

Mieszane Sztuki Walki- sport seniorów 2015

-

 

Organizacja imprez sportowych  w mieście Rzeszowie

 

1

Rzeszowski Klub Sportowy, ul. Warszawska 75, 35-230 Rzeszów

Siatkonoga – promocja dyscypliny w Rzeszowie. Zimowy Halowy Turniej Siatkonogi

-

2

Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Klubu sportowego DEVELOPRES Rzeszów, ul. Architektów 1/45, 35-082 Rzeszów

Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kobiet

-

 

Udział Klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem

 

1

Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Klubu Sportowego DEVELOPRES Rzeszów, ul. Architektów 1/45, 35-082 Rzeszów

Turniej Juniorek w Tomaszowie Lubelskim

-

2

Uczniowskim Klubem JUDO MILLENIUM, Aleja Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

Organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży na turniej Judo

-

 

 

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  VII/442 /2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 listopada 2015 r.

 

Wykaz wniosków, co do których stwierdzono celowość wsparcia zadań i którym przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku

 

 

Organizacja imprez sportowych  w mieście Rzeszowie

 

1

Szkółka Piłkarska KORONA ZAŁĘŻĘ Rzeszów, ul. A. Potockiego 9, 35-322 Rzeszów

Organizacja trzech turniejów  halowych w piłce nożnej dla dzieci

3.000,00

2

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Zawody 24 godzinne o Mistrzostwo Miasta Rzeszowa

3.000,00

SUMA

6.000,00

Udział Klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem

 

1

Klub Sportowy OYAMA Rzeszów, ul. Broniewskiego 24a, 35-206 Rzeszów

Udział w XVI Pucharze Polski Seniorów i Juniorów w Oyama Karate „Oyama TOP”

2 000,00

 

Uczniowski Klub Judo „Millenium”, Aleja Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

Udział w turniejach poza Miastem Rzeszów z kalendarza Polskiego i Okręgowego Związku Judo oraz obóz szkoleniowy

2.000,00

 

Klub Sportowy Polonia Rzeszów,
ul. Konfederatów Barskich 15, 35-321 Rzeszów

Sport w plenerze

2.000,00

 

Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA, ul. Powstańców Warszawy 40,35-607 Rzeszów

Na narty

2.000,00

SUMA

8.000,00

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  VII/442/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia  24 listopada 2015 r.

 

 

Wykaz wniosków, co do których stwierdzono brak celowości wsparcia zadań i którym nie przyznano dotacji na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku

 

 

Organizacja imprez sportowych  w mieście Rzeszowie

 

1

Rzeszowski Klub Sportowy, ul. Warszawska 75, 35-230 Rzeszów

Siatkonoga – promocja dyscypliny w Rzeszowie. Zimowy Halowy Turniej Siatkonogi

-

2

Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Klubu sportowego DEVELOPRES Rzeszów, ul. Architektów 1/45, 35-082 Rzeszów

Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kobiet

-

 

Udział Klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem

 

1

Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów, ul. Zimowit 48/1, 35-605 Rzeszów

Udział Klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem

 

-

2

Akademią Karate Tradycyjnego w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 24/75, 35-309 Rzeszów

Mali mistrzowie – wizytówką naszego miasta

-

3

Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA, ul. Powstańców Warszawy 40,35-607 Rzeszów

Integracyjny Turniej Wodny

-

4

Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA, ul. Powstańców Warszawy 40,35-607 Rzeszów

Jesienny dzień Nordic Walking

-

5

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Udział w zawodach maraton łuczniczy Zarzecze 2015

-

 

 

 

  

 

 

 

  

Opublikował(a): 26.11.2015 13:13, Michał Solarski
Wytworzył(a): 25.09.2015 15:24, Michał Solarski
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22545979
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl