Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr VIII/162/2011

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/163/2011

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Rzeszowa oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic

Uchwała Nr VIII/164/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 33/1/2011 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ulicy Boya – Żeleńskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/165/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 217/3/2011, uchwalonego w konturze ABCDEFGHI, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 45/2/2001 zespołu usług publicznych i komercyjnych przy ul. Litewskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/166/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 218/4/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/167/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 219/5/2011 w rejonie ulic Przemysłowej i Boya – Żeleńskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/168/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/169/2011

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego

Uchwała Nr VIII/170/2011

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr VIII/171/2011

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr VIII/172/2011

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr VIII/173/2011

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VIII/174/2011

w sprawie wyrażenia opinii na temat czasowego zawieszenia działalności Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/175/2011

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/176/2011

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo – wystawienniczej PARIS AIR SHOW 2011” w ramach Osi priorytetowej I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 – Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Uchwała Nr VIII/177/2011

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Światło to Rozwój – Olsztyn – Rzeszów” w ramach osi priorytetowej I – Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 – Promocja i współpraca komponent Współpraca, obszar: tworzenie polityki rozwoju regionalnego – II runda aplikacyjna w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Uchwała Nr VIII/178/2011

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VIII/179/2011

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VIII/180/2011

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VIII/181/2011

w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Rzeszowa do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IX/182/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr X/183/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr X/184/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr X/185/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ulicy Staroniwskiej

Uchwała Nr X/186/2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Uchwała Nr X/187/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. M.C. Skłodowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr X/188/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Litewskiej

Uchwała Nr X/189/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr X/190/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr X/191/2011

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr X/192/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr X/193/2011

w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr X/194/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr X/195/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr X/196/2011

w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody

Uchwała Nr X/198/2011

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego

Uchwała Nr X/197/2011

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr X/199/2011

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA środków trwałych stanowiących własność Gminy Miasta Rzeszów

Uchwała Nr X/200/2011

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Uchwała Nr X/201/2011

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr X/202/2011

w sprawie realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr X/203/2011

w sprawie realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr X/204/2011

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr X/205/2011

w sprawie zmiany nazwy projektu

Uchwała Nr X/206/2011

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” w ramach Działania I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Uchwała Nr X/207/2011

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr X/208/2011

w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku

Uchwała Nr X/209/2011

w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

Uchwała Nr X/210/2011

w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Uchwała Nr X/211/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi
Ilość odwiedzin: 22137429
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl