Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XXV/489/2012

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/455/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 15 lat położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVI/490/2012

Stanowisko w sprawie planowanych zmian organizacyjnych Zarządu PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie

Uchwała Nr XXVI/491/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXVI/492/2012

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/493/2012

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXVI/494/2012

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010 – 2015

Uchwała Nr XXVI/495/2012

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Uchwała Nr XXVI/496/2012

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uchwała Nr XXVI/497/2012

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Uchwała Nr XXVI/498/2012

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o.

Uchwała Nr XXVI/499/2012

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 176/3/2009 terenu przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVI/500/2012

określająca szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Uchwała Nr XXVI/501/2012

w sprawie wyznaczenia realizatora zadań z zakresu pracy z rodziną

Uchwała Nr XXVI/503/2012

w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa nr LVIII/954/2009 z dnia 07.7.2009 r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVI/502/2012

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVI/504/2012

w sprawie ustalenia minimalnych stawek prowizji za dystrybucję przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie biletów strefowych (podmiejskich) emitowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o. o. oraz sposobu rozliczeń wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów strefowych (podmiejskich), jednoprzejazdowych, miesięcznych, sieciowych i semestralnych

Uchwała Nr XXVI/505/2012

w sprawie uszanowania praw widzów Telewizji TRWAM

Uchwała Nr XXVII/506/2012

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXVII/507/2012

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/508/2012

w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Trzebownisko

Uchwała Nr XXVII/509/2012

w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXVIII/510/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXVIII/511/2012

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 r.

Uchwała Nr XXVIII/513/2012

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 r.

Uchwała Nr XXVIII/512/2012

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w 2012 r.

Uchwała Nr XXVIII/514/2012

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVIII/515/2012

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVIII/516/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XXVIII/517/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XXVIII/518/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/519/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym i udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości przeznaczonych pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej

Uchwała Nr XXVIII/520/2012

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, na kadencję lat 2012 – 2015

Uchwała Nr XXVIII/521/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/1270/2010 Rady Miasta Rzeszowa, z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 191/3/2010 w rejonie ul. Hetmańskiej i ul. Matuszczaka w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVIII/523/2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 w rejonie al. Niepodległości w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVIII/522/2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 233/1/2012 w rejonie alei Wyzwolenia w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVIII/525/2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 236/4/2012 w rejonie ul. św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich na osiedlu Słocina w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVIII/524/2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 235/3/2012 „Prochownia” w rejonie ul. Bałtyckiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVIII/526/2012

w sprawie zaliczenia dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXVIII/527/2012

w sprawie zaliczenia dróg w Rzeszowie do kategorii dróg publicznych

Uchwała Nr XXVIII/528/2012

w sprawie współdziałania Gminy Miasto Rzeszów w realizacji zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej

Uchwała Nr XXVIII/529/2012

w sprawie nadania statutu Teatrowi „Maska”

Uchwała Nr XXVIII/530/2012

w sprawie nadania statutu Biuru Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVIII/532/2012

w sprawie nadania statutu Rzeszowskiemu Domowi Kultury

Uchwała Nr XXVIII/531/2012

w sprawie nadania statutu Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXVIII/534/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXVIII/533/2012

w sprawie nadania statutu Estradzie Rzeszowskiej

Uchwała Nr XXVIII/535/2012

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Rzeszowie oraz Szkoły Policealnej Nr 1 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVIII/536/2012

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVIII/538/2012

w sprawie utworzenia Gimnazjum Integracyjnego nr 17 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXVIII/537/2012

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Rzeszowie
Ilość odwiedzin: 22478853
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl