Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XLVIII/921/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Stabilizacja osuwiska przy ul. Leśnej w Rzeszowie”

Uchwała Nr XLVIII/922/2013

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Uchwała Nr XLVIII/923/2013

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.

Uchwała Nr XLVIII/924/2013

w sprawie przyjęcia stanowiska

Uchwała Nr XLVIII/925/2013

w sprawie likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVIII/926/2013

w sprawie utworzenie Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVIII/927/2013

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Integracja i aktywizacja bez granic”

Uchwała Nr XLVIII/928/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XLVIII/929/2013

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XLIX/930/2013

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr XLIX/931/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XLIX/932/2013

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch"

Uchwała Nr L/933/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr L/934/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr L/935/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr L/936/2013

w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr L/937/2013

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Rzeszowa oraz w przedmiocie połączenia miasta Rzeszowa i gminy Trzebownisko, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych.

Uchwała Nr L/938/2013

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr L/939/2013

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr L/940/2013

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów przedstawionych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36 – 040 Boguchwała, ul. Kolejowa 15a.

Uchwała Nr L/941/2013

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr L/942/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rzeszowie.

Uchwała Nr L/943/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rzeszowie.

Uchwała Nr L/944/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr L/945/2013

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr VII/109/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości objętej w/w Uchwałą.

Uchwała Nr L/946/2013

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr L/948/2013

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Uchwała Nr L/949/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".

Uchwała Nr L/950/2013

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rzeszowie oraz likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie.

Uchwała Nr L/951/2013

w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów w Rzeszowie.

Uchwała Nr L/952/2013

w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie.

Uchwała Nr L/953/2013

w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie.

Uchwała Nr L/954/2013

w sprawie szczegółowych zasad udzielania obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr L/955/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr L/947/2013

w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych.

Uchwała Nr XLVI/898/2013

w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLVIII/916/2013

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 216/2/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 38/20/2000 przy ul. Miłocińskiej oraz ul. Tarnowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr LI/956/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LI/957/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LI/958/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LI/959/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Rejtana w Rzeszowie

Uchwała Nr LI/960/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LI/961/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LI/962/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LI/963/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Bardowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LI/964/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zimowit w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LI/965/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LI/966/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LI/967/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LI/968/2013

w sprawie uchylenia § 1 uchwały nr XI/224/2011 z 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Granicznej i Zielonej
Ilość odwiedzin: 22482672
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl