Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LI/969/2013

w sprawie dopłat do 1 m³ odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usługi dostawy wody, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LI/970/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przejecie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LI/971/2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/483/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 232/18/2011 Oprawa placu Instytutu Muzyki w Rzeszowie

Uchwała Nr LI/972/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn."Rozwój dialogu obywatelskiego poprzez wzmocnienie współpracy Urzędu Miasta Rzeszowa z organizacjami pozarządowymi" w ramach Programu kapitał Ludzki 2007 - 2013

Uchwała Nr LI/973/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 249/1/2013 w rejonie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LI/974/2013

w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się nazwą Rzeszów w znaku towarowym

Uchwała Nr LI/975/2013

w sprawie uchwalenia Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Rzeszowie

Uchwała Nr LI/976/2013

w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem" dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LI/977/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LI/978/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LI/979/2013

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LII/981/2013

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr LII/982/2013

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr LII/980/2013

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr LIII/983/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LIII/984/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LIII/985/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LIII/986/2013

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LIII/987/2013

w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta w zakresie ustalenia sposobu zagospodarowania terenów przy ul. Zielonej

Uchwała Nr LIII/988/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LIII/989/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LIII/990/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie

Uchwała Nr LIII/991/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LIII/992/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr LIII/993/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LIII/994/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LIII/995/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LIII/996/2013

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Rzeszów na lata 2013 - 2020

Uchwała Nr LIII/997/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LIII/998/2013

w sprawie zwolnienia od opłat z tytułu wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu

Uchwała Nr LIII/999/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr LIII/1000/2013

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr LIII/1001/2013

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr LIII/1002/2013

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 34/2/2011 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie oraz zmiany Nr 35/3/2011 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty i w rejonie al. W. Witosa w Rzeszowie

Uchwała Nr LIII/1003/2013

w sprawie zasad udzielania stypendiów stażowych i refundacji kosztów dojazdu dla uczniów realizujących praktyki i staże oraz refundacji kosztów dojazdu dla opiekunów pedagogicznych w ramach projektu pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców"w roku szkolnym 2012/2013

Uchwała Nr LIII/1004/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LIII/1005/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LIII/1006/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LIV/1007/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LV/1008/2013

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2012 rok.

Uchwała Nr LV/1009/2013

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2012 rok.

Uchwała Nr LV/1010/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LV/1011/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LV/1012/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 250/2/2013 w rejonie Hotelu Grand w Rzeszowie.

Uchwała Nr LV/1013/2013

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 226/12/2011-I w rejonie ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty i ul. Witolda w Rzeszowie.

Uchwała Nr LV/1014/2013

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 222/8/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 114/22/2005 w rejonie Al. Prof. A. Krzyżanowskiego i ul. I. Paderewskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LV/1015/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Uchwała Nr LV/1016/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Uchwała Nr LV/1017/2013

w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych.

Uchwała Nr LV/1018/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie.
Ilość odwiedzin: 22394897
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl