Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LV/1019/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LV/1020/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LV/1021/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Łukasiewicza w Rzeszowie.

Uchwała Nr LV/1022/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Pleśniarowicza w Rzeszowie.

Uchwała Nr LV/1023/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Południowej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LV/1024/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie.

Uchwała Nr LV/1025/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr LV/1026/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Pułaskiego.

Uchwała Nr LV/1027/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Cienistej.

Uchwała Nr LV/1028/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej w Rzeszowie na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr LV/1029/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Z. Nałkowskiej w Rzeszowie na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr LV/1030/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej i Cienistej.

Uchwała Nr LV/1031/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Pelargonii.

Uchwała Nr LV/1032/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LV/1033/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LV/1034/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

Uchwała Nr LV/1036/2013

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg krajowych nowego odcinka drogi – od węzła Rzeszów Wschód na autostradzie A4 do ulicy Rzecha w Rzeszowie.

Uchwała Nr LV/1035/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała Nr LV/1037/2013

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscach i poza miejscem sprzedaży.

Uchwała Nr LV/1038/2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LV/1039/2013

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród.

Uchwała Nr LV/1040/2013

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

Uchwała Nr LV/1041/2013

w sprawie realizacji projektów w ramach projektu systemowego pn. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego przez Fundację Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Uchwała Nr LV/1042/2013

w sprawie realizacji projektów w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

Uchwała Nr LV/1043/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr LVI/1044/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LVI/1045/2013

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała w 2013 roku

Uchwała Nr LVI/1046/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LVI/1047/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LVI/1048/2013

w sprawie emisji obligacji

Uchwała Nr LVI/1049/2013

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 33/1/2011 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Boya - Żeleńskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LVI/1050/2013

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 213/25/2010 na Osiedlu Staroniwa w Rzeszowie

Uchwała Nr LVI/1051/2013

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 70 rocznicy ludobójstwa dokonanego na Polakach przez Ukraińców zwanego "Rzezią Wołyńską"

Uchwała Nr LVI/1052/2013

w sprawie stanowienia kierunków działania prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie zagospodarowania terenów zielonych na Osiedlu Gen. Andersa

Uchwała Nr LVI/1053/2013

w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta w zakresie planowania przestrzennego

Uchwała Nr LVI/1054/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LVI/1055/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LVI/1056/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LVI/1057/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie

Uchwała Nr LVI/1058/2013

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LVI/1059/2013

zmieniająca uchwałę Nr LII/98/1/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr LVI/1060/2013

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rad Osiedli

Uchwała Nr LVI/1061/2013

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej". w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - część 1) Program pilotażowy KAWKA"

Uchwała Nr LVI/1062/2013

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie" w ramach Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego EOG - PL 04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

Uchwała Nr LVI/1063/2013

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr LVI/1064/2013

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LVI/1065/2013

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LVI/1066/2013

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LVI/1067/2013

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawanych na 2013 rok

Uchwała Nr LVI/1068/2013

w sprawie wprowadzenia na terenie Rzeszowa Programu "Rodzina Wielodzietna 3 +; Rodzina zastępcza"
Ilość odwiedzin: 22488461
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl