Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LVI/1069/2013

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Rzeszowa oraz nazwy "Rzeszów" i nazwy łacińskiej "Resovia"

Uchwała Nr LVI/1070/2013

w sprawie zmiany statutu Rzeszowskiego Domu Kultury

Uchwała Nr LVI/1071/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz nadania statutu

Uchwała Nr LVI/1072/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LVII/1073/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LVII/1075/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LVII/1074/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LVII/1076/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie

Uchwała Nr LVII/1077/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego

Uchwała Nr LVII/1078/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem wskazanej w jej treści nieruchomości na okres kolejnych trzech lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr LVII/1080/2013

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych nr 1468R i nr 1498R w Rzeszowie

Uchwała Nr LVII/1079/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LVII/1081/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 251/3/2013 w rejonie ul. Białogórskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr LVII/1082/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 252/4/2013 przy al. W. Witosa w Rzeszowie

Uchwała Nr LVII/1083/2013

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rzeszowa na lata 2013 – 2015

Uchwała Nr LVII/1085/2013

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie i nadania Statutu

Uchwała Nr LVII/1084/2013

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie oraz nadania Statutu

Uchwała Nr LVII/1087/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała Nr LVII/1086/2013

w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dobrawa” w Rzeszowie oraz nadania Statutu

Uchwała Nr LVII/1089/2013

w sprawie realizacji projektu w ramach projektu systemowego pn. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego przez Fundację Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”

Uchwała Nr LVII/1088/2013

w sprawie realizacji projektów w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół

Uchwała Nr LVII/1090/2013

w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr LVII/1091/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „E – usługi szansą na rozwój regionów Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Uchwała Nr LVII/1093/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn.: „Liderzy Gospodarki Krajów Europy Środkowej” w ramach Programu Europa dla Obywateli

Uchwała Nr LVII/1092/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Organizacja Turystyczna

Uchwała Nr LVIII/1094/2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LIX/1095/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LX/1096/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LX/1098/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 253/5/2013 „Dworzec” w Rzeszowie

Uchwała Nr LX/1097/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LX/1099/2013

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LX/1100/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 10 w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 194 oraz udzielenie bonifikaty

Uchwała Nr LX/1102/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej

Uchwała Nr LX/1103/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LX/1101/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3, 4, 6 i 8 w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 194 oraz udzielenie bonifikaty

Uchwała Nr LX/1106/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 8 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr LX/1104/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej

Uchwała Nr LX/1105/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr LX/1107/2013

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów

Uchwała Nr LX/1108/2013

w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Rezolucję Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie upoważnienia gmin do samodzielnego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami bez konieczności składania nowych deklaracji

Uchwała Nr LX/1110/2013

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok

Uchwała Nr LX/1109/2013

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr LX/1111/2013

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr LX/1113/2013

w sprawie przyjęcia stanowiska

Uchwała Nr LX/1112/2013

w sprawie wyrażenia zgody dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

Uchwała Nr LXI/1114/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXI/1116/2013

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2013 rok

Uchwała Nr LXI/1115/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LXI/1117/2013

o stanowieniu kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie budżetu obywatelskiego

Uchwała Nr LXI/1118/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 36/1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa
Ilość odwiedzin: 22482162
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl