Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LXIX/1281/2014

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rzeszowa w 2014 roku.

Uchwała Nr LXIX/1282/2014

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o. o.

Uchwała Nr LXIX/1283/2014

w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIX/1284/2014

w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIX/1285/2014

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIX/1287/2014

w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 7 oraz XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIX/1286/2014

w sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIX/1288/2014

w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr LXIX/1289/2014

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXIX/1290/2014

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok.

Uchwała Nr LXIX/1291/2014

w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIX/1292/2014

w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIX/1293/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr LXIX/1294/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr LXX/1295/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXX/1297/2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2014 roku

Uchwała Nr LXX/1296/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXXI/1298/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXI/1299/2014

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXI/1300/2014

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXI/1301/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXXI/1302/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”

Uchwała Nr LXXI/1303/2014

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr LXXI/1304/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 37/1/2014 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXI/1305/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 261/1/2014 „Śródmieście I” w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXI/1306/2014

w sprawie powierzenia zarządzania określonym zasobem nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXI/1307/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Saperów i Niezapominajek w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXI/1308/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego

Uchwała Nr LXXI/1309/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Anyżkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXI/1310/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Św. Marcina

Uchwała Nr LXXI/1311/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sasanki w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXI/1312/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Wyżynnej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXI/1313/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr LXXI/1314/2014

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie w okresie od 11 maja 2014 r. do 10 maja 2015 r. przedstawionych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146

Uchwała Nr LXXI/1316/2014

zmieniająca uchwałę Nr LII/980/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr LXXI/1315/2014

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów

Uchwała Nr LXXI/1318/2014

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LXXI/1317/2014

zmieniająca uchwałę Nr LII/981/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr LXXI/1319/2014

w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXI/1320/2014

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr V w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXI/1321/2014

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr III w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXI/1322/2014

w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXI/1323/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LXXI/1324/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXI/1326/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr LXXI/1325/2014

w sprawie utworzenia na terenie miasta Rzeszowa odrębnych odwodów głosowania, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Uchwała Nr LXXI/1327/2014

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LXXI/1328/2014

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIII/1329/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXXIII/1330/2014

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż, nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Lewakowskiego w Rzeszowie, na rzecz Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ilość odwiedzin: 22489403
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl