Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr VIII/103/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr VIII/102/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VIII/105/2015

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”

Uchwała Nr VIII/104/2015

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała Nr VIII/106/2015

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2016 r.

Uchwała Nr VIII/107/2015

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr VIII/109/2015

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych

Uchwała Nr VIII/108/2015

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa i Gminy Trzebownisko, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych

Uchwała Nr VIII/110/2015

w sprawie zmiany nazwy ulicy „Dojazd Staroniwa” na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VIII/111/2015

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/112/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/113/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 264/1/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 – część 1 „Drabinianka-Zagrody-Południe” w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/114/2015

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/115/2015

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/117/2015

zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1405/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr VIII/116/2015

zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIII/118/2015

zmieniająca uchwałę Nr LII/982/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIII/119/2015

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie w okresie od 11 maja 2015 r. do 10 maja 2016 r. przedstawionych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36 – 040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146

Uchwała Nr VIII/120/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wincentego Pola

Uchwała Nr VIII/121/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Witolda

Uchwała Nr VIII/123/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sportowców w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/122/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Borowej

Uchwała Nr VIII/124/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Brzegowej

Uchwała Nr VIII/125/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Józefa Poniatowskiego

Uchwała Nr VIII/126/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Franciszka Kotuli

Uchwała Nr VIII/127/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr VIII/128/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr VIII/129/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr VIII/130/2015

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ORANGE POLSKA S.A.

Uchwała Nr VIII/131/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/132/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/133/2015

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych alei Tadeusza Rejtana i części ulicy Lwowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/134/2015

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2015 roku

Uchwała Nr VIII/135/2015

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/136/2015

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/137/2015

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/138/2015

w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań związanych z nadaniem Gminie Miasto Rzeszów statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej

Uchwała Nr VIII/139/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Rozwój bazy edukacji ekologicznej Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie poprzez doposażenie pracowni chemicznej w celu kontynuacji programu GLOBE” w ramach działania „Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/140/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Nasz dom – nasze środowisko – rozwój bazy edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie” w ramach działania „Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/142/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Rzeszowa w sprzęt ratowniczo-gaśniczy – etap II” w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/141/2015

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VIII/144/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „HeMI – 3C – dziedzictwo, zarządzanie, włączenie: rowery, miasta kultura” w ramach naboru do Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr VIII/143/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rzeszów Convention Bureau – centrum sieci inteligentnych miast” w ramach naboru do Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr VIII/145/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa – Cyfrowe Podkarpackie

Uchwała Nr VIII/146/2015

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr VIII/147/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr VIII/149/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr VIII/148/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VIII/150/2015

w sprawie powołania Komisji Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VIII/151/2015

w sprawie powołania Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa
Ilość odwiedzin: 22282739
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl