Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XIX/401/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru

Uchwała Nr XIX/403/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XIX/405/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych

Uchwała Nr XIX/404/2015

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XIX/406/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych położonych w budynkach przy ul. Langiewicza 15, Langiewicza 17 w Rzeszowie

Uchwała Nr XIX/407/2015

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie

Uchwała Nr XIX/409/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce” w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” w 2016 r.

Uchwała Nr XIX/408/2015

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Uchwała Nr XIX/410/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XX/412/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2016 r.

Uchwała Nr XX/411/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XX/413/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2016 r.

Uchwała Nr XX/414/2015

Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2016

Uchwała Nr XX/415/2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/416/2015

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XX/417/2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr XX/418/2015

w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2016 – 2020

Uchwała Nr XX/419/2015

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Programu rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Uchwała Nr XX/421/2015

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019

Uchwała Nr XX/420/2015

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/422/2015

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącego przyśpieszenia opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 172/11/2008 „Nad Zalewem” w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/423/2015

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XX/425/2015

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie, na okres od 4 lutego 2016 r. do 3 lutego 2017 r., przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie

Uchwała Nr XX/424/2015

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2016 rok

Uchwała Nr XX/426/2015

w sprawie dopłat do 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie.

Uchwała Nr XX/428/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr XX/427/2015

w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146

Uchwała Nr XX/429/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Rzeszów udziałów w spółce pod firmą Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XX/430/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy Pigonia w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/431/2015

w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Fredry

Uchwała Nr XX/432/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Jachowicza, Jagiellonki, Al. Rejtana

Uchwała Nr XX/433/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ul. Ciasnej i Kwiatkowskiego

Uchwała Nr XX/434/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XX/435/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XX/436/2015

w sprawie rozszerzenia zakresu projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego EOG – PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Uchwała Nr XX/437/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr XX/439/2015

w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”

Uchwała Nr XX/438/2015

w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/441/2015

w sprawie ustanowienia Hejnału Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/440/2015

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

Uchwała Nr XXI/442/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XXI/443/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXI/444/2015

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku

Uchwała Nr XXI/445/2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXI/446/2015

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XXI/447/2015

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXI/449/2015

w sprawie zmiany Statutu Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXI/448/2015

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Ilość odwiedzin: 22282868
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl