Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XL/838/2017

w sprawie zmiany nazwy XII Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/839/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi Rzeszowskiemu Gimnazjum Specjalnego Nr 15 w Rzeszowie oraz na zawarcie porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Rzeszowski branżowej szkoły I stopnia specjalnej.

Uchwała Nr XL/840/2017

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym oraz likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/841/2017

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr XL/842/2017

w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów i refundacji kosztów dojazdu dla uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w roku szkolnym 2016/2017.

Uchwała Nr XL/843/2017

w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących utworzenia Rzeszowskiej Rady Dialogu ds. Kultury.

Uchwała Nr XL/844/2017

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok.

Uchwała Nr XL/845/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/846/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Spacerowej.

Uchwała Nr XL/847/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Jasińskiego, Zygmunta I Starego, Rolniczej, Staromiejskiej.

Uchwała Nr XL/848/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego.

Uchwała Nr XL/849/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Uchwała Nr XL/850/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Staromiejskiej, Miłocińskiej, Przy Torze, Kwiatkowskiego.

Uchwała Nr XL/851/2017

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Armii Krajowej.

Uchwała Nr XL/852/2017

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.

Uchwała Nr XL/853/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicach: Siemaszkowej, Wiktora, Warneńczyka, Wioślarskiej, Bełzy, Leśnej, Cienistej.

Uchwała Nr XL/854/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie, na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „EMAUS” wraz z pozwoleniem na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości.

Uchwała Nr XL/855/2017

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Bulwarowej.

Uchwała Nr XL/856/2017

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr XL/857/2017

w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

Uchwała Nr XL/858/2017

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów.

Uchwała Nr XL/859/2017

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2017 roku.

Uchwała Nr XL/860/2017

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Świlcza.

Uchwała Nr XL/861/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Grottgera w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/862/2017

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/863/2017

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji mikroprojektu pn. „Łączy nas taniec” w ramach programu INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Uchwała Nr XL/864/2017

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego upowszechniania narzędzi demokracji partycypacyjnej w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli 2014 – 2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.1: Partnerstwo miast.

Uchwała Nr XL/865/2017

w sprawie przystąpienia do złożenia wniosku i realizacji projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.”

Uchwała Nr XXXVIII/794/2017

w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli

Uchwała Nr XXXVIII/808/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XLI/866/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLI/867/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XLI/868/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XLI/869/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”.

Uchwała Nr XLI/870/2017

w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2017 roku.

Uchwała Nr XLI/871/2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza.

Uchwała Nr XLI/872/2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza.

Uchwała Nr XLI/873/2017

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa z Gminą Świlcza, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych.

Uchwała Nr XLI/874/2017

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych.

Uchwała Nr XLI/875/2017

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”.

Uchwała Nr XLI/876/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2017 roku.

Uchwała Nr XLI/877/2017

w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego Nr 34 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLI/878/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XLI/879/2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr XLI/880/2017

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLI/881/2017

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 263/3/2014 w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLI/882/2017

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego.

Uchwała Nr XLI/883/2017

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uchwała Nr XLI/884/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr XLI/885/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 - 2032.
Ilość odwiedzin: 21778505
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl