Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LI/1186/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1187/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Żółkiewskiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1188/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

Uchwała Nr LI/1189/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok.

Uchwała Nr LI/1191/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Uchwała Nr LI/1190/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie sprawiania przez Gminę Miasto Rzeszów pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym.

Uchwała Nr LI/1192/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Uchwała Nr LI/1193/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr LII/1195/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LII/1196/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 rok.

Uchwała Nr LII/1197/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LII/1198/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr LII/1200/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku.

Uchwała Nr LII/1199/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr LII/1201/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk.

Uchwała Nr LII/1202/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Podkarpackiego dot. przyspieszenia prac nad porozumieniem pomiędzy gm. m. Rzeszów a Samorządem Województwa oraz zapisania środków w budżecie Województwa na realizację inwestycji pod nazwą Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne przy ul. Wyspiańskiego 22.

Uchwała Nr LII/1203/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”.

Uchwała Nr LII/1205/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Uchwała Nr LII/1204/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2017 – 2020.

Uchwała Nr LII/1206/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LII/1207/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LII/1208/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 – I „Staromieście – Zagórze” w Rzeszowie.

Uchwała Nr LII/1209/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”.

Uchwała Nr LII/1210/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 47/4/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Dukielskiej i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LII/1211/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr LII/1212/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała Nr LII/1213/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej.

Uchwała Nr LII/1214/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej.

Uchwała Nr LII/1215/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Kowalskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LII/1216/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Budach Głogowskich gmina Głogów Małopolski.

Uchwała Nr LII/1217/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Balistycznej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LII/1218/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości przy ul. Zajęczej.

Uchwała Nr LII/1219/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha.

Uchwała Nr LII/1220/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LII/1222/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XLIV/958/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

Uchwała Nr LII/1221/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XLI/883/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

Uchwała Nr LII/1223/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Uchwała Nr LII/1224/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.

Uchwała Nr LII/1226/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr LII/1225/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Czudec.

Uchwała Nr LII/1227/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

Uchwała Nr LII/1228/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – którym ustalono obwód.

Uchwała Nr LII/1229/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, a także ustalenia wysokości dotacji, a także ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych.

Uchwała Nr LII/1230/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.

Uchwała Nr LIII/1231/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LIII/1232/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr LIII/1233/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

Uchwała Nr LIII/1234/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów”.

Uchwała Nr LIII/1236/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie upamiętnienia 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Ilość odwiedzin: 21785077
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl