Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LV/1303/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2018 roku.

Uchwała Nr LV/1305/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LV/1307/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.

Uchwała Nr LV/1306/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018 – 2021.

Uchwała Nr LV/1308/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu pn. „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” w ramach działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Uchwała Nr LVI/1310/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LVI/1311/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LVII/1312/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LVII/1313/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r

Uchwała Nr LVII/1314/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r

Uchwała Nr LVII/1315/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie apelu Prezydenta Miasta Rzeszowa o podjęcie działań zmierzających do ochrony terenów zielonych w rejonie ul. Białogórskiej, ul. Spacerowej i ul. Sikorskiego

Uchwała Nr LVII/1316/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – IV część

Uchwała Nr LVII/1317/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych

Uchwała Nr LVII/1318/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych

Uchwała Nr LVII/1319/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LVII/1320/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w projekcie zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LVII/1321/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr LVII/1322/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa pomiędzy al. W. Witosa i ul. Plenerową.

Uchwała Nr LVII/1323/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LVII/1324/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału miasta Rzeszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr LVII/1325/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Witolda.

Uchwała Nr LVII/1326/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. W. Pola w Rzeszowie.

Uchwała Nr LVII/1327/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie.

Uchwała Nr LVII/1328/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego

Uchwała Nr LVII/1329/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uchwała Nr LVII/1330/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Uchwała Nr LVII/1331/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za staże zawodowe i stypendium za praktyki zawodowe oraz zasad refundacji kosztów dojazdu dla uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”

Uchwała Nr LVII/1332/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród

Uchwała Nr LVII/1333/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom oddelegowanym do pracy w charakterze doradcy metodycznego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Uchwała Nr LVII/1334/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowania rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych.

Uchwała Nr LVII/1335/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Rzeszów (Polska) i Split (Chorwacja).

Uchwała Nr LVII/1336/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Uchwała Nr LVII/1337/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LVII/1338/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członka Rzeszowskiej Rady Seniorów.

Uchwała Nr LVIII/1339/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LVIII/1340/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LVIII/1341/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LVIII/1342/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”

Uchwała Nr LVIII/1343/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”

Uchwała Nr LVIII/1344/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”

Uchwała Nr LVIII/1345/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 r.

Uchwała Nr LVIII/1347/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie

Uchwała Nr LVIII/1349/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Kwiatkowskiego

Uchwała Nr LVIII/1350/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Szopena w Rzeszowie

Uchwała Nr LVIII/1351/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Rejtana w Rzeszowie

Uchwała Nr LVIII/1352/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LVIII/1353/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LVIII/1354/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Na Skały

Uchwała Nr LVIII/1355/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Ilość odwiedzin: 22552913
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl