Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa ustalonego Zarządzeniem Nr 19/2003 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmiany jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc
 

 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 9/2004
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 10 marca 2004 r.
 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
„24) Biuro Świadczeń Rodzinnych”  - WSR”;
 
2) w § 5 w ust. 2 w miejsce liczby „31” wprowadza się liczbę „31a”;
 
3) w rozdziale 4 - Organizacja wewnętrzna i zadania wydziałów dodaje się „§ 31a” w następującym brzmieniu:
 
„ 31a.
 
Biuro Świadczeń Rodzinnych
 
1. Biurem Świadczeń Rodzinnych kieruje kierownik biura, przy pomocy zastępcy.
2. Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy z zakresu ustalania, przyznawania świadczeń rodzinnych osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie miasta Rzeszowa.
3. Do zadań Biura Świadczeń Rodzinnych należy:
1) wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, w szczególności:
a) zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
b) świadczenia opiekuńczego: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego;
2) wydawanie decyzji w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wymienionych w pkt. 1;
3) przygotowywanie list do wypłat świadczeń rodzinnych, o których mowa w pkt. 1;
4) wstrzymywanie wypłaty świadczeń rodzinnych w przypadku odmowy udzielenia przez wnioskodawcę lub nie udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych;
5) wydawanie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
6) wydawanie decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych lub ustalenia ich wysokości;
7) występowanie do instytucji publicznych i organizacji pozarządowych o udzielanie wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych;
8) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców oraz członków ich rodzin, na potrzeby realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych;
9) sporządzanie sprawozdań rzeczowych i innych informacji dotyczących realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.” ;
 
4) w § 24 w ust. 3 dodać  pkt 3a w brzmieniu:
 
„3a) obsługa finansowo-księgowa świadczeń rodzinnych;”;
 
5) w § 24 w ust. 3 w pkt 11 po przecinku dodaje się:
 
„oraz w zakresie wypłacanych świadczeń rodzinnych;”;
 
6) w § 24 w ust. 3 dodać pkt 23a w brzmieniu:
 
„23a) rozliczanie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne;”.
Opublikował(a): 11.08.2008 11:49, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 11.08.2008 11:40, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22553342
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl