Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Udostępnianie informacji publicznych

 

Komu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej?

 

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez konieczności wykazywania interesu prawnego lub faktycznego.


Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • wglądu do dokumentów urzędowych;
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Ograniczenie prawa do informacji publicznej

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy -- ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;
 • za wyjątkiem wyżej wskazanych przypadkow, nie można ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujacych zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

 

Sposoby udostępniania informacji publicznej

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

 • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • udostępniania na wniosek - w przypadku informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium;
 • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
 • przez zainstalowanie w miejscach, o których mowa powyżej, urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją;
 • wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
 • udostępniania w centralnym repozytorium.

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku -- wówczas podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadajacej tym kosztom. W takiej sytuacji, wnioskodawca zostaje w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomiony o wysokości opłaty.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie -- wówczas podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej w przypadkach wskazanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, przez organ władzy publicznej, następują w drodze decyzji, od której służy odwołanie.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058).

Opublikował(a): 08.11.2016 10:21, Patrycja Zagaja
Wytworzył(a): 08.09.2016 12:45, Mirosław Kubiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22281995
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl