Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 

Siedziba

Adres:

ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów

tel.: 17 748 36 12

fax.: 17 784 36 13

e-mail: sekretariat@zsp10.resman.pl

www.zsp10.rzeszow.pl

godziny pracy: 6.30 – 16.30

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Jolanta Lotz

Siedziba: ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów

tel.: 17 748 36 14

e-mail: sekretariat@zsp10.resman.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30.

Strony przyjmowane są w godzinach pracy.

 

Kompetencje: Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz  pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
związane z prawidłowym i wszechstronnym rozwojem dziecka oraz wychodząc naprzeciw potrzebom rodziny i społeczeństwa.

Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania szkół wynikające z przepisów prawa
oraz uwzględniające Program Wychowania i Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godzinach 7.00 – 15.00
i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie jest jednostką budżetową Gminy Miasto Rzeszów.

 

 

Podstawa prawna 

Uchwała Nr IV/38/99 Rada Gminy w Świlczy

Uchwała Nr XXIV/386/2008 Rady Miasta Rzeszowa

 

 

Statut 

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10   (plik .pdf pobierz)

Statut Szkoły Podstawowej nr 4                          (plik .pdf pobierz)

Statut Przedszkola nr 31                                      (plik .pdf pobierz)

 

 

Organizacja:

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 wchodzą:

Przedszkole nr 31

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana III Sobieskiego

 

Cele i zadania określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 - Rozdział II.

Zadania dyrektora zostały ujęte w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

 

 

Majątek i finanse

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 składa się z:

działek:

- nr 1479 o pow. 262 m2

- nr 1480 o pow. 3038 m2

- nr 1486/2 o pow. 87 m2

- nr 5962/4 o pow. 40,34 m2 położonych w obwodzie 222 przy ul. Dębickiej 288.

nieruchomości:

1. Budynek szkolny składający się z 3 połączonych ze sobą segmentów:

a. Obiekt oddany do użytku w roku 1961 o pow. użytkowej 1113 m2, kubaturze 4620 m3, 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej,
w którym znajdują się kotły CO: kocioł nr 1 - atest GAZ 115 kW nr 230/1996; kocioł nr 2 - atest GAZ 52 kW nr 231/1996.

b. Obiekt oddany do użytku w roku 1996 o pow. użytkowej 945,65 m2, kubaturze 5087,30 m3, 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej.

c. Hala sportowa (30m x 18m) oddana do użytku w 2007r. wraz z zapleczem oraz pomieszczeniami dla stołówki; o pow użytkowej 1663,95 m2, kubaturze 10654,96 m3, 2 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej.

2. Boisko sportowe wielofunkcyjne o pow. sztucznej 836 m2, wym. 44 x 19m, ogrodzone siatką metalową, powlekaną, na słupach metalowych.

3. Plac zabaw o powierzchni 185 m2.

4. Plac postojowy, miejsca parkingowe przed budynkami wyłożone kostką brukową i asfaltem.

5. Ogrodzenie z elementów metalowych posadowionych na betonowych postumentach.

Cały teren jest ogrodzony z dwoma bramami wjazdowymi i dwiema furtkami.

 

Wartość łączna środków trwałych brutto na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi 5 295 855,87 zł.

Wartość wyposażenia na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi 629 117,24 zł.

Wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi 75 853,35 zł.

 

Bilans za rok 2018    Bilans za rok 2018  

 

 

Tryb i załatwianie spraw

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami, statutami Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 oraz na podstawie regulaminów: pracy, ZFŚS, działalności Rady Pedagogicznej, działalności Rady Rodziców, instrukcji kancelaryjnej.

 

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie oraz w księgowości szkoły w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

1. Sekretariat szkoły:

- zapisy dzieci do szkoły;

- sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;

- wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;

- sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;

- pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;

- sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły;

2. Księgowość szkoły:

- sprawy związane z finansami szkoły;

- wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu, zatrudnieniu;

- prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;

- prowadzenie działalności socjalnej.

 

Wysokość opłat

Szkoła pobiera opłaty za:

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 9,00 zł

- wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26,00 zł

Wysokość opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa
Na wniosek zainteresowanych osób sekretariat oraz księgowość szkoły wydaje zaświadczenia zgodnie z ustawą KPA w godzinach pracy placówki.

1. Rejestry i ewidencje:

- zaświadczeń uczniów i nauczycieli;

- uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły;

- księga uczniów;

- wypadków uczniów i pracowników;

- zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów;

- dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne i arkusze ocen;

- zawiadomienia o przekazaniu ucznia;

- akta osobowe pracowników;

- karty wydanej odzieży roboczej i ochronnej;

- znaczków pocztowych i listów poleconych;

- książka doręczeń;

- pieczęci szkolnych;

- delegacji służbowych;

- wyjść służbowych pracowników;

- zarządzeń dyrektora szkoły;

- księga protokołów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2. Książka druków ścisłego zarachowania:

- świadectwa szkole,

- legitymacje szkolne;

- karty rowerowe;

- czeki bankowe;

- kwitariusze przychodowe;

- arkusze spisu z natury.

3. W programach komputerowych firmy Vulcan prowadzi się ewidencję:

- faktur;

- środków trwałych;

- sprzętu i wyposażenia szkoły;

- zatrudnionych pracowników;

- kartoteki płacowe pracowników.

4. Archiwa:

- dokumenty osobowe i płacowe pracowników;

- dokumenty finansowe;

- dokumenty związane z obowiązkiem szkolnym;

- dokumenty związane z praca pedagogiczną szkoły.

 

 

Sposób dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu i nieudostępnionych w BIP

 Ażeby uzyskać informację publiczną niezamieszczoną w BIP, należy wypełniony wniosek (wzór poniżej) wysłać:

    – drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsp10.resman.pl;

    – pocztą tradycyjną na adres: 35–213 Rzeszów, ul. Dębicka 288;

    – złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10.

Odpowiedź na złożony wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym oraz o powodach opóźnienia i o terminie, w jakim informacja będzie udostępniona. Termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej     (plik *.pdf)   Pobierz

  

 

Informacje nieudostępnione 

Między innymi: dane osobowe pracowników, wysokość wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, protokoły Rady Pedagogicznej, dane osobowe uczniów – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula ogólna - plik *pdf pobierz

Klauzula dot. minitoringu wizyjnego - plik *pdf pobierz

 

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli    (plik *.pdf)   Pobierz: Informacja pokontrolna_1, Informacja pokontrolna_2 

 

Oferty pracy   (plik *.pdf)   Pobierz

   

 

Data opracowania: 10 września 2019r.

 

Opracowała: Anna Adasiewicz

 

Zatwierdziła: Jolanta Lotz

 

Osoba publikująca: Anna Adasiewicz

 

Osoba wytwarzająca: Jolanta Lotz

 

Opublikował(a): 10.09.2019 08:00, Anna Adasiewicz
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:39, Jolanta Lotz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21581100
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl