Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rzeszowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1


1. Siedziba                                                                                                                                        

Adres ul. Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów

Telefon

/ fax

  17 748 37 55  

  17 853 30 18

E-mail

 

sekretariat@zszp1.resman.pl

Elektroniczna

Skrytka

Podawcza

ESP

                             /zsp1_rzeszow/SkrytkaESP

 Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianiego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

- ścieżka dostępu: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw – należy wybrać usługę  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (litera P, piąta pozycja – uszeregowanie alfabetyczne)

 

Godziny pracy

 

Strona WWW

 

sekretariat - 7.30 - 15.30, świetlica - 6.30 - 7:40 , 11:30 - 16.30

Przedszkole - 06:30-17:00

 

www.sp6.resman.pl/

 2. Dyrektor

Imię i nazwisko Tomasz Noworól
Siedziba ul. Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów
Telefon 17 748 37 59
E-mail dyrektor@zszp1.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy

5 godzin dydaktycznych 

Czas pracy : 7:00 - 15:00

Terminy przyjmowania stronW godzinach pracy
3.Kompetencje

 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dyrektor:
1) ustala zakresy obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
2) prowadzi dokumentację określoną szczegółowymi przepisami,
3) zatrudnia kadrę pedagogiczną oraz pracowników nie będących nauczycielami,
4) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy,
b) sprawuje opiekę nad uczniami poprzez stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
c) zapewnia bezpieczeństwo oraz higienę pracy i nauki,
d) przewodniczy pracom rady pedagogicznej oraz realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
e) współdziała z organizacjami związkowymi, organizacjami uczniowskimi, społecznymi i środowiskowymi,
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
h) odpowiada za majątek Zespołu, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie oraz za właściwe obciążenie odpowiedzialnością nauczycieli i innych pracowników,

 4. Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

 

 Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut jednostki.

Szkoła zadania :

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 4. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 5. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 6. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 7. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 8. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 9. umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne,
 10. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, organizując na prośbę rodziców lekcje religii.

 

Przedszkole zadania :

 1. opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
 2. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
 3. objęcie pomocą specjalistyczną dzieci specjalnej troski.
 4. udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz z zakresu rehabilitacji ruchowej każdemu dziecku w zależności od indywidualnych potrzeb.
 5. organizowanie pracy w sposób umożliwiający nabywanie przez dziecko kompetencji fizycznych i umysłowych, rozumianych jako umiejętność pokonywania przeszkód i rozwijanie zdolności.
 6. kształtowanie autonomii i niezależności określanej jako umiejętność dokonywania wyborów
 7. budzenie szacunku i tolerancji dla odmienności innych
 8. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
 9. integrowanie treści edukacyjnych.
 10. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
 11. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu szczegółowego diagnozowania i opiniowania badanych dzieci w porozumieniu i za zgodą rodziców (opiekunów)
 12. udzielanie indywidualnych porad rodzicom.
 13. organizowanie dla rodziców  prelekcji oraz spotkań o charakterze warsztatowym

 

5. Informacja o sposbie przyjmowania i załatwiania spraw

 Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat szkoły i księgowość w godzinach 7.30 - 15.30.
 

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1064/2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

6. Statut

Statut ZSP Nr 1       Pobierz

 

 

7. Organizacja

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 wchodzą:
-  Publiczne Przedszkole Nr 26,
-  Szkoła Podstawowa Nr 6.

 Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXV/1295/2010 z dnia 25.05.2010 r. o utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rzeszowie i zmianie siedziby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXXV/1295/2010 Pobierz

 

 

  8. Majątek

- budynki, lokale, obiekty – 6 566 859,70 zł
- maszyny i urządzenie – 66 360,19 zł
- inne środki trwałe w użyciu – 726 485,88 zł
- zbiory biblioteczne – 45 777,03 zł

Bilans roczny

Bilans za rok 2010

Bilans za rok 2011

Bilans za rok 2012

Bilans za rok 2013

Bilans za rok 2014

Bilans za rok 2015

Bilans za rok 2016

Bilans za rok 2017

Bilans za rok 2018

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 


 

9. Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

Każdy obywatel ma prawo do dostępu do informacji publicznej na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. 

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198).  Osobą wytwarzającą informacje publiczne jest Dyrektor ZSP Nr 1 w Rzeszowie.

10. Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Rejestry:
- rejestr zatrudnionych pracowników
- rejestr wypadków pracowniczych
- kartoteki płacowe pracowników
- rejestr uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły (księgi ewidencji)
- rejestr uczniów zapisanych do szkoły (księga uczniów)
- rejestr uczniów uczęszczających do szkoły spoza rejonu
- rejestr uczniów wypisanych ze szkoły
- dzienniki lekcyjne i arkusze ocen
- rejestr emerytów i rencistów
- rejestr wypadków uczniów
- rejestr wydawanych delegacji służbowych
Ewidencje:
- ewidencja czasu pracy
- ewidencja wydanej odzieży bhp
- ewidencja znaczków pocztowych
- ewidencja biletów MPK
- ewidencja pieczątek szkolnych
- ewidencja świadectw szkolnych (książki druków ścisłego zarachowania)
- ewidencja legitymacji uczniowskich i pracowniczych, kart rowerowych
- ewidencja czeków bankowych
- ewidencja środków trwałych
- ewidencja pomocy dydaktycznych
- ewidencja sprzętu i wyposażenia szkoły
Archiwa:
W archiwum znajdują się posegregowane dokumenty:
- dzienniki lekcyjne
- arkusze ocen
- dokumenty kadrowe
- dokumenty płacowe i finansowe
- dokumenty pedagoga szkolnego
- dokumenty kierownika świetlicy
-księgi protokołów, zastępstw
- kronika szkoły
- dokumenty związane z prowadzeniem kancelarii szkolnej.

Tryb działania

- Przyjmowanie uczniów do szkoły, oraz dzieci do przedszkola
- Obowiązek szkolny,
- Odroczenie obowiązku szkolnego,
- Przyspieszenie obowiązku szkolnego,
- Indywidualny tok nauki,
- Nauczanie indywidualne,
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom,
- Świadczenia socjalne dla uczniów i pracowników szkoły,
- Wydawanie stosownych zaświadczeń,
- Ubezpieczenia dzieci PP , uczniów i pracowników.

 Prowadzone sprawy

- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,
- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w szkole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole),
- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.

 Informacje nieudostępnione

- akta osobowe pracowników,
- protokoły rady pedagogicznej,
- ewidencja osób korzystających z ZFŚS,
- listy płac pracowników,
- kartoteki zarobkowe pracowników,
- kartoteki zus pracowników,
- dokumentacja zdrowotna,
- dane osobowe uczniów szkoły i wychowanków przedszkola.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pdf

Regulamin udostępniania informacji publicznej - pdf

11. Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli.

Protokół kontroli sanitarnej - pdf

Protokół kontroli sanitarnej - 2016r.

Protokół kontroli sanitarnej - 2017

12. Data opracowania/ aktualizacji

14.03.2019 r.

13.  R O D O

KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W RZESZOWIE DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 file/145965/kidmw.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

file/145966/kio.pdf

14. Opracowanie

Jerzy Ponulak - sekretarz ZSP Nr 1

 15. Zatwierdzenie

Tomasz Noworól – dyrektor ZSP Nr 1

 

 

Opublikował(a): 02.12.2019 12:12, Tomasz Noworól
Wytworzył(a): 12.10.2010 08:20, Tomasz Noworól
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21581116
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl