Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie


Siedziba

Adres ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
Telefon 17 748 24 30, fax 17 748 24 40
E-mail zszp3@zszp3.resman.pl
Strona www szkola13.rzeszow.pl
  pp6.rzeszow.pl
Godziny pracy 6:30 - 18:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Barbara Machniak
Siedziba ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
Telefon 17 748 24 3017 748 24 30
E-mail zszp3@zszp3.resman.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dyrektor:

 1. ustala zakresy obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 2. prowadzi dokumentację określoną szczegółowymi przepisami,
 3. zatrudnia kadrę pedagogiczną oraz pracowników nie będących nauczycielami,
 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą, a w szczególności:sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy,
 • sprawuje opiekę nad uczniami poprzez stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 • zapewnia bezpieczeństwo oraz higienę pracy i nauki,
 • przewodniczy pracom rady pedagogicznej oraz realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • współdziała z organizacjami związkowymi, organizacjami uczniowskimi, społecznymi i środowiskowymi,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
 • odpowiada za majątek Zespołu, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie oraz za właściwe obciążenie odpowiedzialnością nauczycieli i innych pracowników.

Godziny pracy 7:30 - 15:30

 

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr wchodzą:
- Przedszkole Publiczne Nr 6

STATUT PP-6
- Szkoła Podstawowa Nr 13

STATUT SP-13

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr VII/114/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie

 

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Św. Jana Kantego oraz Przedszkole Publiczne Nr 6.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA - schemat

 

Bilans roczny

Bilans 2018

file/155520/Bilans 2018 - korekta.png

file/155521/Rachunek zysków i strat.png

file/155522/Zestawienie zmian na 31.12.2018.png

file/155523/Informacja dodatkowa 1.png

file/155524/Informacja dodatkowa 2.png

file/155525/Informacja dodatkowa 3.png

file/155526/Informacja dodatkowa 4.png

 

Wysokość opłat

Wysokość opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1064/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Zadania

Wg § 2 Statutu Przedszkola Publicznego Nr 6 w Rzeszowie oraz par. 5 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 13.

 

Tryb działania

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz Statutami przedszkola i szkoły.

 

Prowadzone sprawy

- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,
- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w zespole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w zespole),
- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.

 

Finanse, majątek

1.      Powierzchnia:

-          grunty                                         - 14 616 m2

-          powierzchnia użytkowa budynków  - 1 976,83 m2

 

2.      Wartość majątku:

-          budynki, lokale, obiekty        - 956 368,90 zł

-          maszyny i urządzenia           - 61 519,68 zł

-          pozostałe środki trwałe         - 471 186,86 zł

-          zbiory biblioteczne                - 38 980,72 zł

 

Rejestry ewidencje, archiwa

Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archiwów zakładowych.

Rejestry:
- rejestr zatrudnionych pracowników,
- rejestr wypadków pracowniczych,
- kartoteki płacowe pracowników,
- rejestr uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły (księgi ewidencji),
- rejestr uczniów zapisanych do szkoły (księga uczniów),

- rejestr uczniów uczęszczających do szkoły spoza rejonu,
- rejestr uczniów wypisanych ze szkoły,
- dzienniki lekcyjne i arkusze ocen,
- rejestr emerytów i rencistów,
- rejestr wypadków uczniów,
- rejestr wydawanych delegacji służbowych.

Ewidencje:
- ewidencja czasu pracy,
- ewidencja wydanej odzieży bhp,
- ewidencja znaczków pocztowych,
- ewidencja biletów MPK,
- ewidencja pieczątek szkolnych,
- ewidencja świadectw szkolnych (książki druków ścisłego zarachowania),
- ewidencja legitymacji uczniowskich i pracowniczych, kart rowerowych,
- ewidencja czeków bankowych,
- ewidencja środków trwałych,
- ewidencja pomocy dydaktycznych,
- ewidencja sprzętu i wyposażenia szkoły,

Archiwa:
W archiwum znajdują się posegregowane dokumenty:
- dzienniki lekcyjne,
- arkusze ocen,
- dokumenty kadrowe,
- dokumenty płacowe i finansowe,
- dokumenty pedagoga szkolnego,
- dokumenty kierownika świetlicy,
- księgi protokołów, zastępstw,
- kronika szkoły i przedszkola,
- dokumenty związane z prowadzeniem kancelarii szkolnej i przedszkolnej.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Inspektor Danych Osobowych: p. TOMASZ BODZIONY, email - iod3@erzeszow.pl

file/157211/RODO - klauzula informacyjna.pdf

file/157214/KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY.pdf

file/157217/WIZERUNEK + klauzula.pdf

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe wychowanków i uczniów – ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie na adres: 35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Wzór wniosku znajduje się poniżej.

Regulamin udostępniania informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

 

Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

 

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat w Rzeszowie

Tematyka przeprowadzonej kontroli

-          sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP i nadzoru nad warunkami pracy;

-          podstawa prawna zatrudnienia, szkolenia bhp i profilaktyczne badania lekarskie losowo wybranych pracowników

Data rozpoczęcia kontroli

29.04.2014

Data zakończenia kontroli

29.04.2014

Badany okres

-------------

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Podkarpacki Kurator Oświaty

Tematyka przeprowadzonej kontroli

Ewaluacja zewnętrzna (problemowa):

-          szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój ucznia/dziecka;

-          zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Data rozpoczęcia kontroli

31.03.2015

Data zakończenia kontroli

10.04.2015

Badany okres

-------------

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Tematyka przeprowadzonej kontroli

Ocena realizacji programu pn.: „Nie pal przy mnie, proszę”

Data rozpoczęcia kontroli

13.04.2015

Data zakończenia kontroli

13.04.2015

Badany okres

-------------

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Podkarpacki Kurator Oświaty

Tematyka przeprowadzonej kontroli

Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Data rozpoczęcia kontroli

13.05.2015

Data zakończenia kontroli

13.05.2015

Badany okres

-------------

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Podkarpacki Kurator Oświaty

Tematyka przeprowadzonej kontroli

Zgodność z przepisami prawa wykonywania przez dyrektora publicznego przedszkola zadań w zakresie organizacji zajęć dodatkowych

Data rozpoczęcia kontroli

29.05.2015

Data zakończenia kontroli

29.05.2015

Badany okres

-------------

Zalecenia pokontrolne

Wyjaśnienie liczebności dzieci w grupach

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 22.05.2019 09:36, Ewa Bartkowicz
Wytworzył(a): 09.08.2011 08:59, Ewa Bartkowicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21581104
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl