Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie


Siedziba

Adres ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów
Telefon/Fax 17 748 24 50 / 17 748 24 57
E-mail sekretariat@zszp4.resman.pl

Strona WWW

Skrytka ESP

www.zszp4.resman.pl

/zszp4rzeszow/skrytka

Godziny pracy poniedziałek - piątek w godz. 6.30 - 17.00
sekretariat 7:30- 15:30
księgowość 7:00- 15:30
 

Dyrektor

Imię i nazwisko Maria Balawejder
Siedziba ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów
Telefon 17 748 24 44
E-mail dyrektor@zszp4.resman.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Godziny pracy poniedziałek - piatek w godz. 7.30 - 15.30

 

Kompetencje Dyrektora Zespołu:

1. Kieruje działalnością Zespołu, jednoosobowo reprezentując go na zewnatrz.
2. W ramach reprezentacji, októrej mowa w pkt. 1, jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz jednostek wchodzących w skład Zespołu do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji Zespołu.
3. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
4. Sprawuje opiekę  nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju.
5. Przedwodniczy Radzie Pedagogicznej Szkoły Podsawowej Nr 14  i Przedszkola Publicznego Nr 10.
6. Realizuje uchwały rad pedagogicznych podjete w ramach ich kompetencji stanowiących.
7. Wykonuje obowiazki pracodawcy w odniesieniu do zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
    a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników jednostek wchodzących w skład Zespołu,
    b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porzadkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
    c) wystepowania z wnioskami w sparawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozstałych pracownków Zespołu.
8. Opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu oraz przedklada go do zatwierdzenia organowi prowadzacemu.
9. Sprawuje nadzór w zkresie gospodarowania środkami publiczymi pod względem legalnosci, celowosci i gospodarności.
10. Wykonuje inne zadania wynikajace z przepisów prawa.
 

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 wchodzą:
  - Przedszkole Publiczne Nr 10, ul. Staroniwska 45, Rzeszów 35-101
  - Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Staroniwska 55, Rzeszów 35-101 

Podstawa prawna

Uchwała Nr VII/115/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie.

Forma prawna

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Statut

Pobierz:
- Statut Przedszkola Publicznego nr 10
- Statut Szkoły Podstawowej nr 14
- Statut Szkoły Podstawowej nr 14 - zmiany
- Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4

 

Wysokość opłat

Wysokośc opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

Tryb działania

1. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw okresla instrukcja kancelaryjna Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu przyjmuje strony w środy w godzinach 10.00 - 11.30, podczas wywiadówek lub w innym czasie uzgodnionym ze stroną.
3. Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie oraz księgowości Zespołu w godzinach pracy placówki.
4. Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.
 

Zadania

Ujęte według § 4 Statutu Szkoły Podstwowej Nr 14 im. Orląt Lwowskich oraz według § 4 Statutu Przedszkola Publicznego Nr 10.

 
Prowadzone sprawy

Zespół prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego podziału akt:
  - sprawy finansowo-księgowe;
  - sprawy osobowe;
  - sprawy działalności socjalnej;
  - sprawy obowiązku szkolnego;
  - sprawy kancelaryjne;
  - sprawy posiedzeń Rad Pedagogicznych;
  - sprawy posiedzeń Rady Rodziców;
  - sprawy BHP;
  - sprawy zaopatrzenia żywieniowego;
  - sprawy pomocy pedagogicznej uczniom.
 

Majątek Zespołu:

Grunty przy ulicy:
   1. Staroniwskiej 55 o pow. 9402 m2 wraz ze znajdującym się na tej działce obiektem szkolnym o pow. użytkowej 1493 m,  boiskami sportowymi placami i ogrodzeniem.
   2. Staroniwskiej 45 o pow. 2663 m2 wraz ze znajdującym się na niej bydynkiem przedszkola o pow. użytkowej 351 m2, placami zabaw i ogrodzeniem.

Środki trwałe brutto na dzień 31.12.2013 r.
   1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1 759 442,24 PLN
   2. Urządzenia techniczne i maszyny: 46 649,55 PLN
   3. Inne środki trwałe: 3 790,00 PLN
   4. Pozostałe środki trwałe: 262 045,46 PLN
   5. Zbiory biblioteczne: 16 265,56 PLN

 Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archiwów zakładowych.
Rejestry:
  - rejestr zatrudnionych pracowników;
  - rejestr wypadków pracowniczych;
  - kartoteki płacowe pracowników;
  - rejestr uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły;
  - rejestr uczniów zapisanych do szkoły;
  - rejestr uczniów uczęszczajacych do szkoły spoza rejonu;
  - rejstr uczniów wypisanych ze szkoły,
  - dzienniki lekcyjne i arkusze ocen,
  - rejstr emerytów i rencistów,
  - rejstr wypadków uczniów,

Ewidencje:
  - ewidencja czasu pracy;
  - ewidencja wydanej odzieży bhp;
  - ewidencja zanczków pocztowych;
  - ewidencja biletów MPK;
  - ewidencja pieczątek szkolnych;
  - ewidencja świadectw szkolnych (ksiązka druków ścisłego zarachowania);
  - ewidencja legitymacji uczniowskich i pracowniczych; kart rowerowych;
  - ewidencja czeków bankowych;
  - ewidencja środków trwałych;
  - ewidencja pomocy dydaktycznych;
  - ewidencja sprzętu i wyposażenia Zespołu.

Archiwa:
  - dzienniki lekcyjne;
  - arkusze ocen;
  - dokumenty kadrowe;
  - dokumenty płacowe i finansowe;
  - dokumenty pedagoga szkolnego;
  - dokumety świetlicy;
  - księgi protokołów, zastepstw;
  - kroniki szkoły i przedszkola;
  - dokumenty związane z prowadzeniem sekretariatu Zespołu.

Informacja o ochronie danych osobowych

 file/46346/wniosek o udostępnie iformacji publicznej.pdf

file/144773/Klauzula Informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego.pdf

file/144774/klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

 
Informacje nieudostępnione 

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych. 

Data opracowania

01.12.2011 r. 

Opracował:

Agnieszka Stecko 

Zatwierdził:

Maria Balawejder

Osoba publikująca:

Agnieszka Stecko

Osoba wytwarzająca:

Maria Balawejder

 

Opublikował(a): 10.09.2019 15:24, Agnieszko Stecko
Wytworzył(a): 09.08.2011 09:04, Przemysław Kędra
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21581101
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl