Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie

 


 Siedziba

Adres

ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów

Telefon

Fax

177481600

177481601

E-mail


Adres skrzynki ePUAP:

sekretariat@zszp7.resman.pl

/ZSP7Rzeszow/skrytkaESP

Strona WWW

sp15.rzeszow.pl/

Godziny pracy

sekretariat 7:30-15:30

przyjmowanie stron:
codziennie w godzinach 9:00-14:00

 

księgowość 8:00-16:00

przyjmowanie stron:
codziennie w godzinach 9:00-14:00

 

przedszkole oraz świetlica: 6:30-17:00

 Dyrektor

Imię i nazwisko

Renata Kędzierska

Siedziba

ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów

Telefon

Fax

177481590

177481601

E-mail

dyrektor@zszp7.resman.pl

Godziny pracy

7:30-15:30 (w tym 5 godzin dydaktycznych wg zatwierdzanej corocznie organizacji pracy - arkusz organizacyjny).

Przyjmowanie stron:
poniedziałek, środa w godz. 12:00-15:00

 Kompetencje Dyrektora

 1. kieruje działalnością jednostki, jednoosobowo reprezentując go na zewnątrz,

 2. w ramach reprezentacji, o której mowa w pkt. 1), jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz szkoły i przedszkola wchodzących w skład ZSP nr 7, do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji jednostki, zgodnie z rocznym planem finansowym,

 3. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,

 5. przewodniczy Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 i Przedszkola Publicznego Nr 27,

 6. realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 7.  wykonuje obowiązki pracodawcy w odniesieniu do zatrudnionych w ZSP nr 7 nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
  a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników jednostki,
  b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom jednostki,
  c) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostki,

 8. opracowuje arkusze organizacyjne przedszkola i szkoły podstawowej oraz przedkłada je do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

 9. sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności,

 10. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

Inspektor Ochrony Danych

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez poniższy adres e-mail lub pisemnie na adres administratora danych.

Imię i nazwisko:      

Tomasz Bodziony

E-mail:

iod3@erzeszow.pl

 

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 wchodzą:

- Przedszkole Publiczne Nr 27
- Szkoła Podstawowa Nr 15

 

Statut 

 Jednostka budżetowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz statutu szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie
Przedszkole Publiczne nr 27 w Rzeszowie

 

Podstawa prawna 

Uchwała nr VIII/162/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie.

 

Zadania 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572), uchwałami organu prowadzącego oraz wg §6 Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Rzeszowie i §7 Statutu Przedszkola Publicznego nr 27 w Rzeszowie.

 

Tryb działania 

1. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw okresla instrukcja kancelaryjna ZSP nr 7.
2. Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałki i wtorki w sprawie skarg i wniosków w godzinach 12:00-15:00, podczas wywiadówek lub w innym czasie uzgodnionym ze stroną.
3. Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie oraz księgowości ZSP nr 7 w godzinach pracy placówki.
4. Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Szkoła jest ośmioletnią szkołą publiczną. Prowadzi naukę w dwóch etapach edukacyjnych:
- pierwszy etap: klasy I-III.
- drugi etap: klasy IV-VIII.

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały przedszkolne dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich.

 

Prowadzone sprawy 

Sprawy prowadzone zgodnie z wykazem rzeczowym akt w szkole.

- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,
- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w zespole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w zespole),
- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.

 

Wysokość opłat w przedszkolu 

Wysokość opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje UCHWAŁA NR LVI/1064/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Finanse, majątek 

Trzykondygnacyjny budynek szkolny o powierzchni 1300 m2 wraz z wyposażeniem; działka o powierzchni 0,67 ha.

Bilans 2012 r.
Bilans 2013 r.
Bilans 2014 r.
Bilans 2015 r.
Bilans 2016 r.
Bilans 2017 r.
Bilans 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje nieudostępnione 

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie na adres: 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 154.

Wzór wniosku znajduje się poniżej. 

  Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie z dnia  28 kwietnia 2014 roku w sprawie Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 W Rzeszowie

 Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Rzeszowie

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

Prowadzone są:
- Rejestr legitymacji szkolnych, kart rowerowych
- Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych
- Rejestr świadectw ukończenia szkoły
- Rejestr zaświadczeń OKE
- Rejestr wydanych zaświadczeń
- Ewidencja uczniów i dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły
- Księga uczniów uczęszczających do szkoły
- Ewidencja pism przychodzących i wychodzących

W składnicy akt gromadzi się:
- Akta osobowe pracowników
- Księgi arkuszy ocen
- Protokoły rady pedagogicznej

 1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie następuje poprzez:
  1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie;
  2) udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
  3) udostępnianie na wniosek zainteresowanego (ustny lub pisemny);
  4) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń w holu na parterze.

 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie jest udostępniania na wniosek.

Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolęProtokół pokontrolny
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  


 

Data opracowania

09.09.2019 r.

Opracowanie 

Patrycja Gierlach – sekretarz szkoły

Zatwierdzenie 

Renata Kędzierska – Dyrektor zespołu

Opublikował(a): 06.12.2019 13:50, Patrycja Gierlach
Wytworzył(a): 09.08.2011 09:22, Renata Kędzierska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21581079
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl