Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Ogólne informacje

 

Mieszkańcy miasta Rzeszowa mogą złożyć wnioski o świadczenia rodzinne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 4 - Sala Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa:

 • w okresie od sierpnia do października - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
  7:30 - 18:00,
 • w okresie od listopada do lipca - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w gdzinach 7:30 - 15:30, środa od 7:30 - 17:00.

 

Rodzina 500 plus i świadczenia rodzinne w UE - ważna zmiana od 1 stycznia 2018 r.

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom.

W związku z koniecznością przeprowadzenia zmian organizacyjnych od dnia 20.11.2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zostaje wstrzymany. W miesiącu grudniu pracownicy Oddziału Świadczeń Rodzinnych ROPS realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu (17) 747-06-16. Klienci obsługiwani będą przez Punkt Informacyjny ROPS w Rzeszowie do dnia 14.12.2017 r. W okresie od 15.12.2017 r. do 31. 12.2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

Od 01.01.2018 r. zapraszamy do kontaktu pod adresem:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Polityki Społecznej
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wszczęte przed dniem 1 stycznia 2018 roku, w tym wszystkie czynności podjęte w ramach tych postepowań będą kontynuowane przez wojewodę.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
   
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 roku, poz.1952)

 3. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428)
   
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466)
   
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238)

 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234) - PDF - 500 KB
   
 7. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z  działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P.2017.766 z dnia 2017.08.01)
   
 8. Uchwała nr XXXI/674/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 12 października 2016, poz. 3245)
   
 9. Uchwała X/210/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 80/2011 z dnia 01 czerwca 2011, poz. 1373)

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Osoby zamieszkujące na terenie miasta Rzeszowa, ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 (od 01-11-2017r. do 31-10-2018r.) mogą od 1 sierpnia 2017 r. pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 4 - Sala Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa lub ze strony internetowej MOPS-u.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17-86-29-331.

 

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia  MOPS w Rzeszowie o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Dotyczy to m.in. informacji o:

 • zmianie liczby członków rodziny,
 • uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenie kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniach społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego.
 • wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku dzieci, na które zasiłek jest pobierany:  informacji o zawarciu związku małżeńskiego, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły po ukończeniu 18 roku życia, wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, umieszczeniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzina zastępcza),
 • w przypadku osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – m.in. o nabyciu uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego,  o umieszczeniu w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – m.in. o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniu prawa do: emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zawarciu związku małżeńskiego przez osobę wymagającą opieki, umieszczeniu osoby, nad którą sprawowana jest opieka w: rodzinie zastępczej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, nabyciu za granicą przez członka rodziny prawa do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą wymagającą opieki.

Uwaga!

W przypadku legalnej pracy, działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Szwajcarii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, MOPS w Rzeszowie nie jest właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W takim przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny przekazywane będą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. 
Informacje w sprawach, które przekazane zostały do ROPS–u w Rzeszowie w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub po jej ustaleniu, można uzyskać osobiście w siedzibie ROPS przy ul. Hetmańskiej 120 w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 8:00 do 15:00 lub telefoniczne pod numerem telefonu: 017-74-70-600, 017-74-70-616.
 

WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2014 i 2015 R.

 • w 2015 r. - 1974,96zł (164,58 zł miesięcznie)
 • w 2016 r. - 2577,00zł (214,75 zł miesięcznie)
Opublikował(a): 21.06.2019 11:28, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 05.03.2013 11:20, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21567857
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl