Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Załączniki do wniosku

 

  1. w przypadku cudzoziemca:
   • przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o której mowa w art. 127 lub art. 186 ustp. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm., lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kartę pobytu;
   • karta pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolotej Polskiej, który upwania do wykonywania pracy.
  2. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:
   • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
   • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje;
   • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
   • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
   • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
   • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawianie dziecka pod opieką nadprzemienną oboga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtawrzających się okresach;
  3. w przypadku przysposobienia dziecka  – odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
    
  4. w przypadku opieki prawnej - orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego;
    
  5. w przypadku osoby uczącej się - odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązujących do alimentów;
    
  6. dokumenty wymagane do ustalenia dochodu :
   • oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu - ZSR-05 - wypełnia wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny
   • w przypadku prowadzenia przez członka rodziny działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej  zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio o:
    • formie opłacanego podatku,
    • wysokości przychodu,
    • stawce podatku,
    • wysokości opłaconego podatku  

    w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalony jest prawo do świadczenia wychowawczego

   • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
   • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
   • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
   • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
   • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
   • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd:
    − zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
    − jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku  z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
   • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
   • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

W przypadku okresu 2018/2019 należy dołączyć:

 • dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2017 r.
 • dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2017,2018 r.,2019 r.

W przypadku okresu 2019/2020 należy dołączyć:

 • dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2018 r.
 • dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2018,2019 r.
Rodzaj utraty dochoduWymagane dokumenty
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu;
 • pit-11 
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza Rzeszowa) – bo osoby zarejestrowane w PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze;
 • Pit-11
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • świadectwo pracy
 • umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp. lub zaświadczenie pracodawcy;
 • Pit-11 
 • utrata zasiłku przedemerytalnego
 • utrata świadczenia przedemerytalnego
 • utrata nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • utrata emerytury
 • utrata renty
 • utrata renty rodzinnej
 • utrata renty socjalnej
 • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres)
 • Pit-11A 
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Pit -36
 • w przypadku zawieszenia – zaświadczenie z  ZUS o podlegania ubezpieczeniu społecznemu w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń
 • akt zgonu
 • utrata zasiłku chorobowego
 • utrata świadczenia rehabilitacyjnego
 • utrata zasiłku macierzyńskiego

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 • decyzja/ zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadcetwo pracy)
 • Pit-11A
 • utrata świadczenia rodzicielskiego
 • decyzja/zaświadczenie (okres)
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • decyzja/zaświadczenie KRUS (okres)


 

Rodzaj uzyskania dochoduWymagane dokumenty
 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu
 • pit 11 
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza Rzeszowa) - bo osoby zarejestrowane w PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze) o uzyskanym zasiłku lub stypendium.
 • pit 11 
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • umowa o pracę/zlecenie/dzieło/itp.
 • pit 11
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego
 • świadczenia przedemerytalnego
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • emerytury
 • renty
 • renty rodzinnej
 • renty socjalnej
 • decyzja/zaświadczenie z ZUS (okres)
 • pit 11 
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • pit 11 ;
 • oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • zasiłku macierzyńskiego

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadectwo pracy)
 • pit 11;
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 • decyzja/zaświadczenie;
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • decyzja/zaświadczenie KRUS(okres)
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do wnioskowanego świadczenia.

Formularz oświadczenia o wysokości nabytego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

 

UWAGA !!!

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE KOPII (ORYGINAŁY DO WGLĄDU).

Opublikował(a): 02.07.2019 10:15, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 05.03.2013 11:37, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21567799
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl