Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dopuszczenie do użytkowania obiektu budowlanego

 

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

a)   Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

 

Zgodnie z art. 55 ustawy Prawo Budowlane przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1. na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy,
2. zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4,3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.Podstawa prawna
– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami)– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1257)– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 1827)

 

Pobierz przykładowy wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

 

Plik do odczytu programem Adobe Reader

Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Bardowskiego 2, pok. 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorek od 8.00 do 16.00.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane):

1. oryginał dziennika budowy (do wglądu)

2.    oświadczenie kierownika budowy:

1) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, w przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1. Prawa budowlanego

2) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.  

 

Pobierz przykładowy wzór formularza oświadczenie kierownika budowy

 

3. protokoły badań i sprawdzeń (do wglądu oryginały protokołów) wraz z wykazem protokołów badań i sprawdzeń obejmujących instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, przyłącza i urządzenia budowlane, w jakie wyposażony jest obiekt wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę przygotowanych zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez kierownika budowy.

 

Pobierz przykładowy wzór załącznika do wniosku

 

4. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

5. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy:

 

Pobierz przykładowy wzór formularza potwierdzenia odbioru przyłączy

 

6. oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych oraz o braku sprzeciwu lub uwag ze strony:

a) Państwowej Inspekcji Sanitarnej

b) Państwowej Straży Pożarnej.

 

Pobierz przykładowy wzór formularza oświadczenia inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

Pobierz przykładowy wzór formularza oświadczenia inwestora o braku sprzeciwu7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku nie uiszczenia opłaty skarbowej wniosek podlega zwrotowi)

8. pozwolenie na budowę (do wglądu),9.    projekt budowlany ((do wglądu).Terminy i tryb załatwienia
Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego - nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
(Art. 59) Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a ustawy Prawo budowlane.(Art. 59c) Po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie.(Art. 59a) Właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.
Kontrola, obejmuje sprawdzenie:

1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
d) wykonania urządzeń budowlanych,
e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu,
5) uporządkowania terenu budowy.
(Art. 59d) Właściwy organ, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie. Protokół, przechowuje się przez okres istnienia obiektu budowlanego.(Art. 59f) W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy. W przypadku, gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę stanowi suma tak obliczonych kar.
W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51ustawy Prawo budowlane.(Art. 57 ust. 7) W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym, że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu. Przepisy dotyczące obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Do obiektów budowlanych, w odniesieniu, do których przed dniem wejścia w życie ustawy wydano pozwolenia na budowę, tj. przed dniem 11 lipca 2003 r. nie stosuje się przepisów o obowiązkowej kontroli budowy po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenie na użytkowanie.

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa.  

 

b)  Zawiadomienie o zakończeniu budowy

 

Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Podstawa prawna– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami)– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz.1257 z późniejszymi zmianami)– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016r.,poz. 1827) 

 

Pobierz przykładowy wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy

 

Plik do odczytu programem Adobe Reader

 

Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Bardowskiego 2, pok. 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorek od 8.00 do 16.00. 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor jest obowiązany dołączyć (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane):

1.    oryginał dziennika budowy (do wglądu)

2.    oświadczenie kierownika budowy:

1) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, w przypadku złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1. Prawa budowlanego

2) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

 
Pobierz przykładowy wzór formularza oświadczenie kierownika budowy

 

 

3. protokoły badań i sprawdzeń (do wglądu oryginały protokołów) wraz z wykazem protokołów badań i sprawdzeń obejmujących instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, przyłącza i urządzenia budowlane, w jakie wyposażony jest obiekt wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę przygotowanych zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez kierownika budowy.

 

Pobierz przykładowy wzór załącznika do zawiadomienia

 

4. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

5. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy:

 

Pobierz przykładowy wzór formularza potwierdzenia odbioru przyłączy

 

6. oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

 

Pobierz przykładowy wzór formularza oświadczenia inwestora

 

7. pozwolenie na budowę (do wglądu),

8. projekt budowlany ((do wglądu).

 

Terminy i tryb załatwienia

Inwestor dokonuje zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, składając odpowiednie dokumenty, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

 

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić z zastrzeżeniem przepisów art.55 (w przypadku, kiedy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych należ uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie) i 57 ustawy Prawo budowlane, jeśli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 ustawy Prawo budowlane, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 ustawy Prawo budowlane, z tym, że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

 

Pobierz przykładowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy

 

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa.

Opłaty
Opłata skarbowa, której wysokość reguluję ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 1827).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

1. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej)

• 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Nie podlega opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
– nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Zwolniony od tej opłaty skarbowej jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia jeżeli:
– pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
– mocodawcami są, pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– mocodawcami są jednostki budżetowe,
– mocodawcami są jednostki samorządu terytorialnego,
– mocodawcami są organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– mocodawcami są osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

2. Opłata skarbowa od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego stanowi 25% stawek podanych poniżej (obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie):
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m kw. powierzchni użytkowej - 1 zł.,
- nie więcej niż - 539 zł.,
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł,
c) innego budynku - 48 zł,
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł,
e) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł,
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105 zł
h) innych budowli - 155 zł,
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

W razie wydania pozwolenia na użytkowania budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

Nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia – pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w sprawach:
– nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
– budownictwa mieszkaniowego.

Zwolnione od opłaty skarbowej (od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego) są:
– pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– jednostki budżetowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
– pozwolenia na użytkowanie wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
– pozwolenia na użytkowanie budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

3. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy

- Opłata ze wydanie zaświadczenia wynosi: 17zł

 

- Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

Opublikował(a): 13.07.2018 14:56, Dawid Borowiec
Wytworzył(a): 24.10.2008 07:37, Krystyna Janicka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21577180
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl