Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

                                                                                                  Rzeszów, 1 grudnia 2017r.

 

    KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowado właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290z późn. zm.), właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania swoich obiektów.

Właściciel/zarządca obiektu budowlanego w celu wywiązania się z w/w obowiązku winien zadbać o należyty stan techniczny obiektu, w tym nie powinien dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnić w razie konieczności odśnieżanie dachu.

Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych  i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy obiekcie budowlanym.

Należy pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego winny być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Informuję, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.                                                               

                                   

                                      Rzeszów, 16 listopad 2017r.

 

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa przypomina, że zgodnie  z art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do utrzymania i użytkowania go w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej w tym m.in. poprzez zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

W celu wywiązania się z w/w obowiązku - w związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków mieszkalnych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami w/w ustawy, a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

Przypominam również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego w/w instalacji i przewodów, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

Jednocześnie przypominam, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzić będą organy nadzoru budowlanego.

mgr inż. Krystyna Janicka

 

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                       Rzeszów, 16 listopad 2017r.

 

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 położonych na terenie miasta Rzeszowa

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa przypomina, że zgodnie  z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami)  do dnia 30 listopada 2017 r. obiekty takie należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

-    elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

-    instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

-    instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  i wentylacyjnych).

Kontrole powinny przeprowadzać na zlecenie właściciela lub zarządcy - osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych, spalinowych i wentylacyjnych mogą przeprowadzać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli obiektu budowlanego do pobrania  w zakładce: obowiązki właścicieli i zarządców budowlanych w zakresie ich utrzymania. 

Jednocześnie informuje się, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego usunąć stwierdzone uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem. Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole kontroli. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego.

 

 mgr inż. Krystyna Janicka

 

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

 

 

 

 

Rzeszów, 7 kwietnia 2017r.


K O M U N I K A T           

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa informuje, że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  nr 9 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej:

 

Dniami wolnymi od pracy są dni: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 roku.

W dniach 13 maja, 24 czerwca i 9 września 2017 roku Inspektorat będzie czynny.

 

 

 

mgr inż. Krystyna Janicka

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W celu wywiązania się z obowiązku zawartego w art. 62 ustawy Prawo budowlane - w związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami w/w ustawy, a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

Przypominam również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego w/w instalacji i przewodów, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

 

mgr inż. Krystyna Janicka

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego 2016/2017

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
do właścicieli i zarządców placów zabaw

 

Przypominam, że właściciel lub zarządca miejsc służących do rekreacji a szczególnie placów zabaw powinien zadbać, aby były one bezpieczne. Na placach zabaw należy montować wyłącznie bezpieczne urządzenia zabawowe oraz dbać, aby były one sprawne.

Place zabaw powinny być na bieżąco kontrolowane, a stwierdzone uszkodzenia należy usuwać bezzwłocznie.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w tym również placów zabaw w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 w/w ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 w/w ustawy - obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają, zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się
z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

 

Krystyna Janicka

 

Rzeszów, maj 2016

 

 

 

 

KOMUNIKAT

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA PRZYPOMINA

Zgodnie z art. 62 ust. 1 w/w ustawy Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1)                 okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zgodnie z art. 62 ust. 1a) w/w ustawy Prawo budowlane, w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Zgodnie z art. 62 ust. 4 w/w ustawy Prawo budowlane, kontrole, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Zgodnie z art. 62 ust. 5 w/w ustawy Prawo budowlane, kontrole stanu technicznego instalacji gazowych, mogą również przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane
w czasie ich użytkowania poddawane powinny być przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2.

Przypominam, iż osoby przeprowadzające w/w kontrole okresowe, winny w ich trakcie spełnić wymogi zawarte w art. 62 ust. 1a w/w ustawy Prawo budowlane, a w przypadku budynków mieszkalnych również w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.).

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominam, że podczas kontroli instalacji gazowych należy w szczególności zwrócić uwagę na szczelność tych instalacji,
a zwłaszcza: zaworów głównych, połączeń przy gazomierzach, połączeń gwintowanych
w piwnicach i pionach, połączeń urządzeń z instalacją oraz zaworów odcinających.

Jednocześnie wskazuję, iż zakres oraz sposób przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej został wskazany w Polskiej Normie PN-M-34507 p.n.: „Instalacja gazowa – Kontrola okresowa”. W normie tej zawarte są miedzy innymi formularze protokołów z kontroli okresowych instalacji gazowych.

 

 

 

 

mgr inż. Krystyna Janicka

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa przypomina, że zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do utrzymania i użytkowania go w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej w tym m.in. poprzez zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

W celu wywiązania się z w/w obowiązku - w związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami w/w ustawy, a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

 

Przypominam również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego w/w instalacji i przewodów, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

Jednocześnie przypominam, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzić będą organy nadzoru budowlanego.

 

mgr inż. Krystyna Janicka

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

 

 

 -------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 położonych na terenie miasta Rzeszowa

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami)  do dnia 30 listopada 2015 r. obiekty takie należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

-      elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, ·

-      instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

-     instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole powinny przeprowadzać na zlecenie właściciela lub zarządcy- osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych, spalinowych i wentylacyjnych mogą przeprowadzać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Pobierz wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli obiektu budowlanego

Plik do odczytu programem Adobe Reader

Jednocześnie informuje się, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego usunąć stwierdzone uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem. Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole kontroli. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego.

 mgr inż. Krystyna Janicka

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

 

 -----------------------------------------------------------------------

 

Informacja dotycząca sposobu zaliczania budynków składających się z kilku segmentów do budynków wielkopowierzchniowych.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Przedmiotowy przepis odnosi się do samodzielnego konstrukcyjnie całego obiektu budowlanego, czyli oddzielonego od innych obiektów budowlanych przerwą dylatacyjną, począwszy od fundamentu do dachu. Natomiast istnienie łącznika między kilkoma segmentami – czyli konstrukcji łączącej co najmniej dwa segmenty, przeznaczonej do przemieszczania się ludzi między tymi segmentami – oznacza, że każdy z tych segmentów nie może być kwalifikowany jako samodzielna konstrukcyjnie całość. Tym samym zespół segmentów (pawilonów) – trwale związanych z gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach – należy traktować jako jeden budynek, jeżeli wchodzące w jego skład części są połączone ww. łącznikiem. Dla takiego budynku należy prowadzić jedną książkę obiektu budowlanego, a nie osobno dla każdego segmentu wchodzącego w jego skład.

Jednakże prowadzenie książki obiektu budowlanego osobno dla każdego segmentu wchodzącego w skład ww. budynku nie powinno stanowić podstawy do wymierzenia kary z art. 93 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane, jeżeli prowadzone książki zawierają wymagane wpisy oraz są do nich dołączone wymagane dokumenty. Właściciel lub zarządca ponosi odpowiedzialność karną na mocy przedmiotowego przepisu tylko wtedy, gdy brak jest książki obiektu budowlanego, książka obiektu budowlanego nie jest w ogóle prowadzona lub nie zawiera odpowiednich wpisów lub zawiera braki w dokumentach, które powinny być do książki dołączone.

Należy również zaznaczyć, że budynki składające się z kilku segmentów (pawilonów) połączonych łącznikiem, których powierzchnia zabudowy przekraczającej 2000 m2 , podlegają m.in. obowiązkowi przeprowadzania okresowych kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada (zob. art. 62 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).


Opublikował(a): 04.12.2017 13:35, Beata Cetnarowska
Wytworzył(a): 16.12.2011 14:50, Krystyna Janicka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21577152
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl