Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

 

 

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w okresie ich użytkowania.

 

 

 

Ustawa Prawo budowlane w rozdziale 6 określa wymagania, jakie spoczywają na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego w trakcie jego eksploatacji. Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników obiektów budowlanych.

Art.61 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi, iż właściciel lub zarządca obiektu budowlanego winien utrzymywać go zgodnie z zasadami, o których mowa w art.5 ust 2 ustawy tj. należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych, sprawności technicznej, zgodnie z przeznaczeniem oraz wymogami ochrony środowiska. Z przepisu tego wynika w szczególności konieczność spełnienia przez obiekt w okresie jego użytkowania wymagań podstawowych określonych w art.5 ust.1 pkt 1 -7 w/w ustawy.

Art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane stanowi, iż właściciel lub zarządca obiektu budowlanego  jest obowiązany:

zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku, których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Zgodnie z w/w przepisami ustawy prawo budowlane:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1)      okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a)      elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b)      instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c)      instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2)      okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3)      okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4)      bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia określone w art. 62 ust 4, 5, 6, 6a ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 64. ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1)      budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2)      obiektów budowlanych:

a)      budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b)      wymienionych w art. 29 ust. 1;

3)      dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 65 ustawy Prawo budowlane Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.

Zgodnie z w/w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane do dnia 31 maja br. oraz do 30 listopada br. obiekty wielkopowierzchniowe należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.

Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

 

 

 

 

Pobierz wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli obiektu budowlanego

 

 

 

 

 

 

Plik do odczytu programem Adobe Reader

 

 

Opublikował(a): 04.12.2017 14:01, Beata Cetnarowska
Wytworzył(a): 23.11.2009 09:47, Krystyna Janicka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21577252
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl