Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo budowlane organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami)

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1257)

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 1827)

 

Wymagane dokumenty
Do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu należy dołączyć (art. 40 ust.2):
1. zgodę strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu,
2. oświadczenie podmiotu na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji,
3. oświadczenie podmiotu na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Bardowskiego 2, pok. 2 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorek od 8.00 do 16.00.

Opłaty
Opłata skarbowa, której wysokość reguluję ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 1827).
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

1. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
(obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej)
• 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Nie podlega opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
– nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

Zwolniony od tej opłaty skarbowej jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia jeżeli:
– pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
– mocodawcami są, pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– mocodawcami są jednostki budżetowe,
– mocodawcami są jednostki samorządu terytorialnego,
– mocodawcami są organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– mocodawcami są osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

2. Dokonanie czynności urzędowej
(obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej)
• 90 zł od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej - przeniesieni decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych w sprawach:
– nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
– budownictwa mieszkaniowego.

Zwolnione od opłaty skarbowej (od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych) są:
– pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– jednostki budżetowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Terminy i tryb załatwienia
Wniosek zostaje załatwiony w trybie postępowania administracyjnego, w terminie określonym w art.35 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego - nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa.

Opublikował(a): 04.12.2017 13:55, Beata Cetnarowska
Wytworzył(a): 24.10.2008 07:38, Krystyna Janicka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21577206
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl