Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na które jest wymagane pozwolenie na budowę

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę/zgłoszenie, właściwy organ (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, przed ich rozpoczęciem.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami)

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1257)

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 1827)

Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z informacją zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, (które zostanie umieszczone na budowie, nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych), zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, tj.: przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wskazane jest dołączenie kopii decyzji pozwolenia na budowę).

Pobierz przykładowy wzór zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Plik do odczytu programem Adobe Reader

2. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę należy dołączyć na piśmie (art. 41 ust.4):

a. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),

a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (wskazane jest dołączenie kopii uprawnień budowlanych).

 

Pobierz przykładowy wzór oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownia budową

b. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,

a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (wskazane jest dołączenie kopii uprawnień budowlanych).

 

Pobierz przykładowy wzór oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające pełnienie nadzoru nad robotami

Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Bardowskiego 2, pok. 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorek od 8.00 do 16.00.

Opłaty
Opłata skarbowa, której wysokość reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 1827).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

1. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
(obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej)

• 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Nie podlega opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

– nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Zwolniony od tej opłaty skarbowej jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, jeżeli:

– pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

– mocodawcami są, pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– mocodawcami są jednostki budżetowe,

– mocodawcami są jednostki samorządu terytorialnego,

– mocodawcami są organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– mocodawcami są osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Terminy i tryb załatwienia

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę/zgłoszenie, należy złożyć, przed ich rozpoczęciem.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Opublikował(a): 04.12.2017 13:56, Beata Cetnarowska
Wytworzył(a): 24.10.2008 07:43, Krystyna Janicka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21577214
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl