Wersja Archiwalna

Fundusz alimentacyjny

Wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018 przyjmowane są od 1 sierpnia 2017r. w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 - Sala Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17-86-29-331. 

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r. , poz. 489 z późn. zm.). 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 przysługują:

 1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.
 2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
 3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
 4. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:

 1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
 2. Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 3. Osobie uprawnionej, jeżeli zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty na okres świadczeniowy 2016/2017:

 1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawie-rające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczno-ści egzekucji alimentów (oryginał).
 2. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 3. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związa-nych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególno-ści w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca    zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą (oryginał).
 4. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów w na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (odpis do wglądu).
 5. zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprze-dzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,    art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – załącznik nr 3.
 6. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku docho-dowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalenda-rzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - załącznik nr 2.
 7. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - załącznik nr 4.
 8. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej osób z rocz-nika 98 i starszych - załącznik nr 5.
 9. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (oryginał do wglądu).
 10. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodar-stwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecz-nym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europej-skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (oryginał do wglądu).
 11. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (oryginał do wglądu).
 12. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (oryginał do wglą-du).
 13. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świad-czeniowy (oryginał do wglądu).
 14. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym do-chód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 15. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospo-litej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu).
 16. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej (odpis do wglądu).

  i inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 KLINIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO STRONY NA KTÓREJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI DOTYCZĄCE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Opublikował(a): 31.07.2017 14:14, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 05.03.2013 10:32, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym