Wersja Archiwalna

Fundusz alimentacyjny

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. , poz. 1228 z późn. zm).

 

Wnioski o świadczenia z
Funduszu Alimentacyjnego
na okres świadczeniowy 2014/2015
przyjmowane są od 1 sierpnia 2014r.
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 6 pok. 2
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-15:30
w środy 7:30-17 :00
nr tel. 17 862-93-31

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 przysługują:

 1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.
 2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
 3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
 4. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:

 1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
 2. Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 3. Osobie uprawnionej, jeżeli zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty na okres świadczeniowy 2014/2015:

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 2. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej – osób z rocznika 1996 i starszych,
 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2013 rok albo oświadczenie o dochodach  podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
 5. zaświadczenie albo oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013r.
 6. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym w roku 2013 (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą RP  itp.),
 7. oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2013 roku w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej,
 8. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu  (świadectwo pracy, PIT, itp.),
 9. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 10. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 11. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2013 roku,
 12. kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),
 13. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w 2013r.
 14. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku  2013r.
 15. zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
 16. informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą - oryginał,
 17. prawomocnego orzeczenie sądu  rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego

 

i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 

Wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

 

  Od dnia 6 grudnia 2010 r. posiadanie dziecka przez osobę uprawnioną do alimentów nie ma wpływu na uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Opublikował(a): 27.05.2015 09:02, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 05.03.2013 10:32, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym