Wersja Archiwalna

Zryczałtowany dodatek energetyczny

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

PODSTAWA  PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2013r. poz. 267).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy i dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 21014r. do dnia 30 kwietnia 2014r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 11,36 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/ miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiaca z góry.( z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).   

Dodatek energetyczny w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych jest dochodem, w związku z czym wiążącym jest rozliczenie się z przedmiotowego świadczenia na podstawie deklaracji podatkowej PIT 8C.
 

UWAGA !!! WAŻNA  INFORMACJA

 
ZŁOŻENIE  WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

(art. 6 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej,  „Obowiązek zapłaty skarbowej powstaje : 1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.")
Zgodnie z par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopie dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

WYSOKOŚĆ  OPŁATY  WYNOSI   10 zł.

Opłatę skarbową należną Gminie Rzeszów należy wpłacać na rachunek  Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1   

83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

(najlepiej w kasach Urzędu Miasta Rzeszowa lub Banku PEKAO  SA  - ponieważ nie będą tam pobierane opłaty bankowe)

Z opłaty skarbowej zwalniane są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt. 5 cyt. wyżej ustawy).


Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 6 , w godzinach od 7.30 – 15.30. (  pokój nr 3 na parterze)  tel. (017) 852-95-45

 

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

 

Opublikował(a): 13.01.2014 11:28, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 03.01.2014 09:52, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym